Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

Sverige

INLEDNING

Denna information om behandling av personuppgifter ( ”Informationen”) beskriver de uppgifter som vi samlar in om dig på webbplatsen som du länkades ifrån (”Webbplatsen"), hur vi använder och delar dessa uppgifter, hur vi skyddar uppgifterna samt de valalternativ du har i förhållande till uppgifterna. Vi uppmanar dig att granska vår Information och klicka på tillgängliga länkar eller välja ”läs mer” om du vill ha ytterligare information om ett visst ämne. 

PERSONUPPGIFTER 

”Personuppgifter” är uppgifter som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar individ.  Vi samlar in Personuppgifter på flera olika sätt på våra Webbplatser, däribland genom registrering, ansökningar, enkäter, i samband med dina förfrågningar och automatiskt när du använder våra webbplatser.   

Vi kan be om grundläggande Personuppgifter när du besöker en Webbplats. Om du är personal inom hälso- och sjukvården kan vi be om ytterligare Personuppgifter. 

Learn More

Personal Data that we may request includes:

 • Name
 • Your preferred language
 • Photographs
 • Your interests (such as health conditions and topics about which you request information through the Site or indicate interest) 

If you are an HCP, we also may request additional data related to our professional interaction with you:

 • Professional biography/credentials 
 • Data related to your licensures, specialties, professional affiliations, publications, credentials, and other professional achievements
 • Adverse event data
 • Data related to your use of our products, your interactions with us, and services for those you care for

Vi kan även samla in Personuppgifter från andra källor, däribland IT--företag, allmänt tillgängliga databaser, partners vid gemensam marknadsföring, sociala medieplattformer och andra tredje parter. 

Learn More

If you elect to connect your social media account to the Site to enable social sharing, certain Personal Data from your social media account will be shared with us, which may include Personal Data that is part of your profile or your friends’ profiles.  

We may receive Personal Data from other third parties to confirm contact or financial details or to better understand your interests by associating demographic data with the Personal Data you have provided.  

När du ombes lämna Personuppgifter kan du neka, men om du väljer att inte lämna uppgifter som krävs för de begärda tjänsterna kommer vi kanske inte att kunna förse dig med dessa tjänster. 

Om du lämnar eller tillåter oss att samla in Personuppgifter som avser en annan person tolkar vi det som att du har rätt att dela de uppgifterna och att ge oss tillåtelse att använda uppgifterna enligt vad som beskrivs i denna Information. 

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder Personuppgifter för att kunna:

 • Tillhandahålla Webbplatsens funktionalitet och besvara dina förfrågningar när vi har ett avtalsmässigt förhållande eller ett berättigat intresse. 

Learn More

Site functionality and fulfilling your requests includes:

 • To provide customer service to you.
 • To respond to your inquiries and fulfill your requests and complete your transactions.
 • To send administrative information to you, such as changes to our terms, conditions and policies, as well as marketing communications that we believe may be of interest to you. 
 • To facilitate social sharing functionality.
 • To allow you to send messages to another person, such as a colleague, caregiver or friend or patient. 
 • Tillhandahålla skräddarsydda tjänster när vi har ditt samtycke eller ett berättigat intresse att tillhandahålla dig  information som kan intressera dig. 

Learn More

Personalized services include:

 • To better understand you and personalize our interactions with you.
 • To analyse or predict our users’ preferences in order to identify aggregated trend reports on how Pfizer digital content is used.
 • To analyze or predict your preferences in order to improve our interactions with you, i.e., to deliver you the content, products and offers (via our Site, emails or digital tools) that we believe will be relevant to your professional interests.
 • Interagera med dig som personal inom hälso- och sjukvården i de fall vi har ett avtalsmässigt förhållande eller ett berättigat intresse. 

Learn More

Engaging with you as a health care professional includes: 

 • To verify your eligibility to access certain products, services and data that may be provided only to certain licensed HCPs.
 • To interact with you based on your professional expertise and opinion by digital or other means. 
 • To involve you in programs/panels of healthcare professionals.
 • To reach out to you for your professional expertise, for example, in the context of surveys relating to products or services of a Pfizer entity or its business partner.
 • To collaborate with you on medical events, publications, or advisory meetings.
 • To seek your views on products and services promoted by us, an affiliate or business partner for development and improvement purposes.
 • Göra det möjligt för dig att delta i speciella program, aktiviteter, evenemang eller kampanjer till följd av vårt avtalmässiga förhållande med dig eller när vi har ett berättigat intresse.

Learn More

In these cases, we may use your Personal Data in additional ways disclosed as part of these special program, activites, events or promotions.

 • Sköta vår verksamhet för att efterleva våra lagliga skyldigheter och för att tillgodose våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet. 

Learn More

Our business activities include:

 • To conduct data analysis and audits.
 • To identify usage trends in the use of our Sites and analyze the effectiveness of our communications.
 • To detect, prevent, investigate fraud and including (cyber) security monitoring and prevention.
 • To develop, enhance, improve or modify our products and services. 
 • To validate your ability to access or use certain products or services.
 • To better understand how our products and services impact you and those for whom you care. 
 • To track and respond to concerns, including engaging in regulatory monitoring and reporting obligations related to adverse events, product complaints and patient safety.
 • To operate and expand our business activities.

Vi kan sammanställa Personuppgifterna som du och andra användare av Webbplatsen tillhandahåller.  Om vi gör så kan vi komma att använda och lämna ut sådana sammanställda uppgifter för alla eventuella ändamål.  Sammanställda uppgifter identifierar inte dig eller någon annan enskild personligen.

HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar ut Personuppgifter enligt följande riktlinjer:

 • Till andra Pfizer-företag för de ändamål som beskrivs i denna Information. 
 • Till våra tredjepartstjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster såsom webbplatstjänster, dataanalys, informationsteknik och relaterat ombesörjande av infrastruktur, kundservice, e-postleverans, granskning och andra tjänster.
 • Till andra företag som vi samarbetar med avseende vissa produkter eller tjänster. Dessa kan omfatta våra partners med gemensam marknadsföring för produkter som vi utvecklar tillsammans och/eller marknadsför.
 • Till företag som tidigare helt eller delvis ingick i Pfizers bolagsgrupp till vilka vi tillhandahåller tjänster under en övergångsperiod efter separation från bolagsgruppen.
 • När du lägger upp uppgifter eller material på meddelandesidor, chattsidor, profilsidor, bloggar och andra tjänster. Läs Mer

Learn More

If you elect to share data or materials through our Site, please be aware of the following:

 • Anything you post will be available to other Site users and the general public.  
 • Be careful when deciding to disclose any data or materials through the Site or to link your social media account.
 • When using the Site to send a message or disclose any data or materials (including using social sharing functionalities), the message, data or materials will be available to others (e.g., other Site users, your friends associated with your social media account, your social media account provider, and/or the general public).  

Vi använder och lämnar även ut dina Personuppgifter enligt vad vi anser vara nödvändigt och lämpligt:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning och våra regelövervaknings- och rapporteringsförpliktelser (vilka kan inbegripa lagar utanför ditt bosättningsland) för att svara på frågor från offentliga och regeringsstyrda myndigheter (vilket kan inkludera myndigheter utanför ditt bosättningsland) för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller av andra lagliga skäl.
 • För att upprätthålla respekten för våra allmänna villkor.
 • För att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller våra dotterbolags, dina eller andras.

Utöver detta kan vi komma att använda, lämna ut eller överföra Personuppgifter till tredje part i samband med eventuell omorganisering, sammanslagning, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller våra aktier (inbegripet i samband med konkurs eller liknande förfaranden).

MARKNADSFÖRINGSKONTROLLER

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kontakta oss enligt vad som beskrivs under avsnittet ”Kontakta oss” eller uppdatera, på de Webbplatser som tillåter detta, dina preferenser i din profil eller på ditt konto. Uppge i din förfrågan ditt namn och adresserna som du inte längre vill kontaktas på.  Om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan vi fortfarande komma att skicka viktiga administrativa meddelanden, vilket du inte kan välja bort.

INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

På vissa Webbplatser kommer du att ha möjligheten att uppdatera din profil via Webbplatsen.

Om du skulle vilja be om att granska, korrigera, uppdatera, hemlighålla, begränsa eller ta bort Personuppgifter som du har tillhandahållit oss via Webbplatsen, eller om du vill begära en elektronisk kopia av dessa Personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag kan du kontakta oss enligt vad som beskrivs under ”Kontakta oss”.  Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I din förfrågan berättar du vilka Personuppgifter du vill ha ändrade, om du vill ha dem raderade från vår databas eller så låter du oss veta vilka begränsningar du vill att vi applicerar på dem.  För din säkerhet kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan.  Vi kommer att göra vårt bästa för att  göra vad du ber om så snart som möjligt. 

Observera att vi kan behöva spara vissa Personuppgifter för arkiveringsändamål och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du bad om en förändring eller radering.

DATASÄKERHET

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Olyckligtvis kaningen dataöverföring och inget lagringssystem garanteras vara 100 % säkert. 

BEVARANDETID

Vi kommer att behålla dina Personuppgifter så länge som behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de samlades in för och i enlighet med denna Information.  De kriterier som används för att fastställa våra bevarandeperioder omfattar: (i) hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig och förser dig med Webbplatsen, (ii) om det finns enrättslig skyldighet som vi är föremål för eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av Webbplatsens användarvillkor, tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).

ÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

De uppgifter som vi samlar in genom Webbplatsen kan komma att lagras och bearbetas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, däribland USA och i de länder där våra partners är verksamma.

Vissa länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erkänns av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarderna (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig här). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå har vi infört lämpliga åtgärder, t.ex. genom att säkerställa att mottagaren är bunden av EU-standardavtalsklausuler för att skydda dina Personuppgifter.  Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen under avsnittet ”Kontakta oss”.

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Denna Information tar inte upp – och vi är inte ansvariga för – insamling, användning eller utlämnande av uppgifter eller andra säkerhetsrutiner samt andra metoder som utförs av någon tredje part, inbegripet tredje parter som tillhandahåller en tjänst som Webbplatsen länkar till. Inkluderande av en länk i Webbplatsen innebär inte att vi ansvarar för den länkade tjänsten.

ANVÄNDNING AV MINDERÅRIGA

Webbplatsen bör inte användas av individer under sexton (16) år och vi samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från sådana individer. Om du är under yngre än den ålder då du enligt ditt lands lag kan ge ditt samtycke behöver du dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att använda Webbplatsen. Rådfråga dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du använder Webbplatsen.

Om du förser oss med Personuppgifter om någon som är under sexton (16) år, intygar du att du är behörig att göra det, och att du kan ge bevis på behörigheten på Pfizers begäran.

UPPDATERINGAR

Vi kommer att uppdatera denna Information då och då.  Alla ändringar kommer att gälla när vi lagt upp den omarbetade versionen av Informationen på webbplatsen. Denna Information uppdaterades senast enligt det datum som anges under ”Uppdaterades senast” vilket framgår  här nedan.

KONTAKTA OSS

Ägaren till Webbplatsen som är ansvarig för insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter i enlighet med denna Information om behandling av personuppgifter är Pfizer AB, med adress Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Om du har frågor rörande denna Information om behandling av personuppgifter eller om du vill begära att få utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta:

Pfizer AB på info.sweden@pfizer.com, eller skriv till följande adress:

Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna

Du kan även, om tillämpligt, kontakta vårt dataskyddsombud för ditt land eller område. Se DPO.Pfizer.com för deras kontaktuppgifter.

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du kan lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet i ditt land eller region eller plats för den påstådda överträdelsen.  Klicka här för kontaktuppgifter till sådana myndigheter. 

COOKIES

Cookies utgör en standardfunktion för webbplatser och möjliggör för oss att lagra små datamängder på din dator rörande ditt besök på vår Webbplats. Med hjälp av cookies får vi vetskap om vilka delar av Webbplatsen som är bra och vilka som behöver förbättras.

Du hittar mer information om de cookies vi använder och hur du ändrar dina inställningar för cookies och liknande tekniker genom att klicka på verktyget för samtycke till cookies i det nedre högra hörnet av varje sida på vår Webbplats. Du kan även när som helst blockera eller acceptera cookies från Webbplatsen genom att ändra inställningar i din webbläsare. Information för att aktivera eller inaktivera cookies finns på din webbläsarleverantörs webbplats som du når via din hjälpskärm. Se http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html för information om vanligt förekommande webbläsare. Om cookies har inaktiverats bör du vara medveten om att det kan påverka din upplevelse på Webbplatsen till följd av att Webbplatsens funktioner eventuellt inte fungerar ändamålsenligt.

Vi kan även komma att använda tekniker liknande cookies, exempelvis: 

Pixeltaggar. Pixeltaggar (även kända som webbfyrar eller clear GIF:s) används bland annat för att spåra användares aktiviteter på Webbplatsen, mäta hur våra säljkampanjer lyckas och sammanställa statistik om Webbplatsens användning och svarsfrekvenser.

Adobe Flash. Flash Local Shared Objects (även kända som Flash-cookies) (Flash LSO:er) och andra tekniker används bland annat för att samla in och lagra information om din användning av Webbplatsen. Vänligen se följande sida för dina alternativ avseende Flash LSO:er. Observera att inställningar som görs i Flash Player för att begränsa eller inskränka användningen av Flash LSO:er kan hämma vissa Flash-programs funktionalitet.

Google Analytics. Google Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Vi använder Google Analytics för att samla in anonymiserad statistik för att förbättra Webbplatsen.

Läs mer om Google Analytics och integritet. Du kan välja att inaktivera Google Analytics genom att installera en komponent för opt-out som Google tillhandahåller i webbläsaren. Se länkarna nedan för mer information:

Information om webbläsare eller enhet. Vissa uppgifter samlas automatiskt in av de flesta webbläsare via din enhet, exempelvis MAC-adress (Media Access Control), typ av dator (Windows eller Mac), skärmupplösning, namn och version på operativsystem, enhetens tillverkare och modell, språk, typ och version av webbläsare, samt namn och version på Webbplatsen du besöker. Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa att Webbplatsen fungerar korrekt.

I den utsträckning Personuppgifter samlas in med hjälp av cookies eller liknande tekniker tillämpas avsnitten rörande behandling av Personuppgifter i denna Information.

TILLBAKA TILL TOPPEN