Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om du är patient

PFIZER EES Integritetsmeddelande

PATIENters utlåtanden eller tjänster

 

Detta Integritetsmeddelande omfattar Personuppgifter som du i egenskap av patient frivilligt väljer att tillhandahålla Pfizer inom EES, då du godkänner att agera såsom patientkonsult, delta i en rådgivande kommitté, hålla tal på ett kongressevent eller annars tillhandahålla oss utlåtanden. Personuppgifter är information som identifierar dig som individ eller som hänför sig till en direkt eller indirekt identifierbar individ. 

 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH FRÅN VILKA KÄLLOR

 

Vi samlar in, mot bakgrund av ovan nämnda sammanhang, följande typer av Personuppgifter som tillhandahålls av dig eller som genereras till följd av din frivilliga interaktion med Pfizer:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress, sociala medie-konton).
 • Din tillhörighet till patientorganisationer, om tillämpligt.
 • Information hänförlig till ditt kontraktuella förhållande med Pfizer, om tillämpligt (såsom medlemskap i rådgivande kommitté eller ditt deltagande i en kongress).
 • Information hänförligt till ditt hälsotillstånd och levnadssätt eller erfarenheter av sjukdomar och/eller av särskilda Pfizer-produkter eller -tjänster, inklusive utlåtanden.
 • Din bild, röst eller liknande, om tillämpligt.

Om du tillhandahåller oss information hänförlig till en annan identifierbar person tolkar vi det som att du har behörighet att dela sådan information och låta oss använda informationen såsom beskrivs i detta Integritetsmeddelande.

 

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder Personuppgifter för att:

 • Efterleva och administrera avtalets villkor och bestämmelser som omfattar vårt förhållande med dig (t.ex. möten inom rådgivande kommittéer, deltagande i forskningskongresser, utlåtanden, publikationer etc.). Detta inkluderar, om tillämpligt:
  • Betala dig för definierade eller avtalade tjänster eller ersätta dina kostander.
  • Koordinera dina konsultaktiviteter, uttalanden eller talaråtaganden (planera samtal, möten, resor och andra relaterade interaktioner med dig).
  • Skicka administrativ information till dig.
  • Dokumentera våra interaktioner med dig.
 • Driva vår verksamhet för att efterleva rättsliga skyldigheter, för statistikändamål eller för att tillgodose vårt berättigade intresse i att upprätthålla vår verksamhet. Att driva vår verksamhet inbegriper:
  • Efterleva våra rättsliga skyldigheter rörande rapportering av biverkningar, produktklagomål eller patientsäkerhet hänförligt till våra produkter. Till följd av detta kan vi komma att kontakta dig om vi behöver ytterligare information om biverkningarna eller klagomålen som du har rapporterat.
  • Verifiera din behörighet eller i övrigt genomföra bakgrundskontroller för att säkerställa att vi inte är förhindrade att arbeta med dig.
  • Skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller till skydd för våra dotterbolag, du eller andra.
  • Aggregera informationen som du eller andra individer tillhandahåller (på ett sådant sätt att informationen inte direkt eller indirekt kan identifiera dig eller andra individer).

Behandling av dina hälsorelaterade personuppgifter kommer att stödjas på ditt samtycke, med undantag för de fall då vi måste använda sådana personuppgifter för att efterleva en rättslig skyldighet, såsom när du rapporterar en biverkning. Om vi använder Personuppgifter baserat på ditt samtycke, kan du när som helst ta tillbaka ett sådant samtycke. 

 

HUR VI LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar ut Personuppgifter enligt följande:

 • När du talar på en läkemedelskonferens eller -kongress kommer din information att delas med deltagarna. Personuppgifterna som du tillhandahåller genom talaråtaganden, utlåtanden eller andra konsultaktiviteter kan också inkluderas i framtida Pfizer-publikationer online och offline.
 • Om du håller tal på en konferens eller kongress eller om ditt utlåtande spelas in (inspelning som kommer att vara föremål för ditt samtycke) ska ljudinspelningen och bildmaterialet avseende till tal användas för följande aktiviteter:

            För internt bruk inom Pfizer-organisationen för utbildning/information och undervisningsmöten.

            - För externt bruk i Pfizer-externa kommunikationer och kanaler som är allmänt tillgängliga för att utbilda hälso- och sjukvårdsanställda och patienter, inklusive, men inte begränsat till, forskningsmedia.

            Foto- och filmupptagningar kommer inte att användas för att marknadsföra läkemedel.

 • För att efterleva rättsliga krav, rättsliga förfaranden, domstolsbeslut, myndighetsbegäranden, eller rättsliga processer som vi blir föremål för.
 • Fär att vidta rättsliga åtgärder eller annars skydda säkerheten,  rättigheterna eller egendomen för våra kunder, allmänheten, Pfizer och våra dotterbolag.
 • För att förbereda, fullgöra och implementera omorganisationer, sammanslagningar, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan vidtagen åtgärd för hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
 • Till andra Pfizer-bolag (lista tillgänglig på https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities) för de ändamål som beskrivs i detta Integritetsmeddelande.
 • Till våra tredje parts-tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster, såsom informationsteknik och tillhandahållande av infrastruktur, kundtjänst, e-postleverans, revision och andra tjänster.

INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Om du skulle vilja begära att få granska, korrigera, begränsa eller motsätta dig behandlingen av Personuppgifter som du har tillhandahållit oss eller om du skulle vilja be om att få en elektronisk kopia av sådana Personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag, kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta Oss. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

I din förfrågan berättar du vilka Personuppgifter du vill ha ändrade, om du vill ha dem raderade från vår databas eller så låter du oss veta vilka begränsningar du vill att vi applicerar på dem. För din säkerhet kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din begäran. Vänligen observera att vår möjlighet att fullgöra din begäran kan begränsas om det innebär att vi inte kan efterleva våra rättsliga skyldigheter.

DATASäKERHET

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Olyckligtvis kan vi inte garantera säkerheten för dina Personuppgifter till 100 %.

BEVARANDETID

Vi kommer att behålla dina Personuppgifter så länge som behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de samlades in för och i enlighet med detta Integritetsmeddelande. De kriterier som används för att fastställa våra bevarandeperioder omfattar: (i) hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig; (ii) om det finns en rättslig skyldighet som vi är föremål för; eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av tillämpliga villkor eller avtal, tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).

ÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

De uppgifter som vi samlar in kan komma att lagras och behandlas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, däribland USA och i de länder där våra dotterbolag är verksamma.

 

Vissa länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erkänns av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standards (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses säkerställa en adekvat skyddsnivå har vi infört lämpliga åtgärder, t.ex. genom att säkerställa att mottagaren är bunden av EU-standardavtalsklausuler för att skydda dina Personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen under avsnittet "Kontakta oss".

 

KONTAKTA OSS

Ägaren till Webbplatsen som är ansvarig för insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter i enlighet med denna Information om behandling av personuppgifter är Pfizer AB, med adress Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Om du har frågor rörande denna Information om behandling av personuppgifter eller om du vill begära att få utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta:

Pfizer AB på info.sweden@pfizer.com, eller skriv till följande adress:

Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna

Du kan även, om tillämpligt, kontakta vårt dataskyddsombud för ditt land eller område. Se DPO.Pfizer.com för deras kontaktuppgifter.

 

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL HOS EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet som är behörig i ditt bosättningsland, plats där du arbetar eller platsen för den påstådda överträdelsen. Vänligen gå in på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 för kontaktuppgifter till sådana myndigheter.