Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

EES Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda

 

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSTÄLLDA INOM EES

  

INLEDNING

Detta integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda inom EES (”Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda” eller ”Integritetsmeddelande”) beskriver de personuppgifter som Pfizer-bolagen inom EES, vilka framgår nedan i avsnittet Kontakta Oss (hädanefter, ”Pfizer”, ”oss” eller ”vi”), samlar in om dig i egenskap av hälso- och sjukvårdsanställd när vi interagerar med dig, hur vi använder dessa uppgifter, hur vi skyddar dem och de val du kan göra avseende dina personuppgifter.

Om du interagerar med oss online, se även integritetsmeddelandet som finns tillgängligt på webbplatsen eller applikationen som du använder.
 

PERSONUPPGIFTER

”Personuppgifter” är uppgifter som identifierar dig som enskild eller som avser en identifierbar enskild. Vi kommer att samla in Personuppgifter när vi träffar dig, när du deltar i våra program, aktiviteter, evenemang, mässor, eller i samband med dina förfrågningar och kontakter med oss.  Vi samlar också in Personuppgifter från IT-företag som tillhandahåller tjänster inom hälso- och sjukvården, allmänt tillgängliga informationskällor och marknadsföringspartners. 

Learn More

Personal Data that we may collect includes:

 • Name
 • Contact information (postal address, telephone numbers, email address, fax number)
 • Your preferred language
 • Professional photograph
 • Your interests (such as in health care topics about which you request information from us)
 • Professional biography including data related to your education, licensures, specialties, professional affiliations (e.g., memberships in medical societies or HCP networks), publications, credentials, and other professional achievements
 • Data related to your use of our products, your interactions with us, your preferred method of communications with us, and services for those you care for
 • Financial and banking data that you provide to us to pay you for services and provide reimbursement for professional fees, travel, accommodation and out of pocket expenses
 • National ID number, passport  number, tax identification number
 • Travel preferences

När du ombes lämna Personuppgifter kan du neka,  men om du väljer att inte lämna de uppgifter som krävs för att vi skall kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster eller utföra våra avtalsförpliktelser, kommer vi kanske inte att kunna tillhandahålla  tjänsterna eller uppfylla  avtalsförpliktelserna. 

Om du tillhandahåller eller tillåter oss att samla in Personuppgifter som avser en annan person, inklusive uppgifter om en ogynnsam händelse, tolkar vi det som att du har rätt att dela dessa uppgifter, samt att ge oss tillåtelse att använda uppgifterna enligt vad som beskrivs i detta Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda. 

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder Personuppgifter för att kunna:

 • Interagera och inleda ett samarbete med dig när vi har ett avtalsenligt förhållande eller ett berättigat intresse.

Learn More

Interacting and engaging with you includes:

 • Responding to your inquiries and your requests.
 • Enforcing the contractual terms and conditions that govern our relationship with you (e.g., medical events, publications, advisory meetings, etc.) and, where applicable, paying you for defined or agreed upon services or reimbursing your expenses, planning calls, meetings, trips and other related interactions with you, sending administrative information to you, and documenting our interactions with you.
 • Creating and maintaining Pfizer’s database of health care providers to identify and, if applicable, engaging with you (by digital or other means) as a scientific expert or a key opinion leader in various health care fields based on your professional expertise and opinions, and where applicable, your past interactions with us, such as:
  • inviting you to attend congresses/panels, HCP professional meetings and educational activities
  • reaching out to you for your professional expertise by communicating information about our products through our professional representatives or in the context of surveys relating to pharmaceutical products or services.
 • Driva vår verksamhet för att efterleva våra rättsliga skyldigheter, för statistiska ändamål eller för att tillmötesgå våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet.

Learn More

Operating our business includes:

 • Complying with our regulatory monitoring and reporting obligations, including those related to adverse events, product complaints and product safety.
 • Verifying your eligibility to access certain products, services and data that may be provided only to licensed HCPs or otherwise conducting background checks to ensure we are not precluded from working with you.
 • Conducting training and ensuring quality control.
 • Detecting, preventing, or investigating misconduct.
 • Complying with anti-corruption and transparency obligations.
 • Analysing or predicting HCP preferences in order to identify aggregated trends to develop, improve or modify our products, services and business activities.
 • Protecting our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others.
 • Att tillhandahålla dig marknadsförings- och kampanjinformation om vetenskapliga/hälsorelaterade ämnen (digitalt eller på annat sätt), som kan anpassas till ditt yrkesområde och dina intressen när vi har ditt samtycke eller ett berättigat intresse.
   

HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER

Vi delar Personuppgifter enligt följande riktlinjer:  

 • Till andra Pfizerföretag (se här för en lista med våra företag) för ändamålen beskrivna i detta Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda.
 • Till våra tredjepartstjänsteleverantörer, för att tillhandahålla tjänster såsom dataanalys, informationsteknik och relaterat ombesörjande av infrastruktur, kundservice, kontroll och andra tjänster.
 • Till dataföretag som tillhandahåller informationstjänster i hälso- och sjukvårdssektorn för att säkerställa att dina uppgifter är aktuella och korrekta.
 • Till andra företag som vi samarbetar med angående gemensam utveckling, distribution och/eller marknadsföring av vissa produkter eller tjänster.
 • För att efterleva ett lagstadgat krav, rättsligt förfarande, domstolsbeslut, myndighetsförfrågan, eller rättsprocess som delgivits oss.
 • För att vidta rättliga åtgärder eller på annat sätt skydda våra kunders, allmänhetens, Pfizers och våra dotterbolags säkerhet, rättigheter eller egendom.
 • För att förbereda, avsluta och genomföra omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, uppdrag, överlåtelse eller annat arrangemang för delar av eller hela vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
 • Till företag som tidigare helt eller delvis ingick i Pfizers bolagsgrupp till vilka vi tillhandahåller tjänster under en övergångsperiod efter separation från bolagsgruppen.

RAPPORTERING AV VÄRDEÖVERFÖRINGAR

Ett Pfizer-företag i landet där du är verksam kommer att genomföra öppna och publika rapporteringar av de värdeöverföringar som du erhåller från ett Pfizer-företag enligt den europeiska branschorganisationen EFPIA:s Uppförandekod för Öppenhet och Transparens (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) och/eller tillämplig lokal lag (som t.ex. betalning av konsultarvoden, resa, boende och utlägg).

Learn More

Unless otherwise required by law, we will disclose your identity, city and country of professional practice and the date, nature and amount of value that you receive from Pfizer. Your ID or social security number will only be published if required by local law. These disclosures will be published on our websites and/or EFPIA local pharmaceutical industry association websites.   When legally required, disclosure will also occur on relevant government websites. The data, once published, will be available for 3 years (unless another legal period applies in your country).

We disclose this data pursuant to consent, law or legitimate interests.

The publication of this data serves multiple legitimate interests of society, including patients, health care systems, the pharmaceutical industry, and to you as an HCP by:

 • Instilling public confidence in the integrity and independence of HCPs.
 • Helping safeguard public health by promoting HCP accountability to patients for decisions about their treatment.
 • Demonstrating a commitment to continual education of HCPs which helps provide better care to patients.

 

INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Om du skulle vilja be om att få granska, korrigera, uppdatera, dölja, begränsa eller radera Personuppgifter som du har tillhandahållit oss, dra tillbaka ett samtycke eller om du skulle vilja be om att få en elektronisk kopia av sådana Personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag, kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta Oss. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I din förfrågan berättar du vilka Personuppgifter du vill ha ändrade, om du vill ha dem raderade från vår databas eller så låter du oss veta vilka begränsningar du vill att vi applicerar på dem.  För din säkerhet kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan.  Vi kommer att göra vårt bästa för att  göra vad du ber om så snart som möjligt. 

Observera att vi kan behöva spara vissa Personuppgifter för arkiveringsändamål och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du bad om en förändring eller radering.
 

DATASÄKERHET

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Olyckligtvis kaningen dataöverföring och inget lagringssystem garanteras vara 100 % säkert. 
 

BEVARANDETID

Vi kommer att behålla dina Personuppgifter så länge som behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de samlades in för och i enlighet med denna Information.  De kriterier som används för att fastställa våra bevarandeperioder omfattar: (i) hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig och förser dig med Webbplatsen, (ii) om det finns enrättslig skyldighet som vi är föremål för eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av Webbplatsens användarvillkor, tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).
 

ÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

De uppgifter som vi samlar in genom Webbplatsen kan komma att lagras och bearbetas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, däribland USA och i de länder där våra partners är verksamma.

Vissa länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erkänns av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarderna (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig här). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses vara lämpliga har vi infört lämpliga åtgärder, t.ex. genom att säkerställa att mottagaren är bunden av EU-standardavtalsklausuler för att skydda dina Personuppgifter.  Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen under avsnittet ”Kontakta oss”.

För att erhålla en kopia av dessa regler, vänligen se här https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

ANVÄNDING AV MINDERÅRIGA

Webbplatsen bör inte användas av individer under sexton (16) år och vi samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från sådana individer. Om du är under yngre än den ålder då du enligt ditt lands lag kan ge ditt samtycke behöver du dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att använda Webbplatsen. Rådfråga dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du använder Webbplatsen.

Om du förser oss med Personuppgifter om någon som är under sexton (16) år, intygar du att du är behörig att göra det, och att du kan ge bevis på behörigheten på Pfizers begäran.
 

UPPDATERINGAR

Vi kommer att uppdatera denna Information då och då.  Alla ändringar kommer att gälla när vi lagt upp den omarbetade versionen av Informationen på webbplatsen. Denna Information uppdaterades senast enligt det datum som anges under ”Uppdaterades senast” vilket framgår  här nedan.
 

KONTAKTA OSS

Ägaren till Webbplatsen som är ansvarig för insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter i enlighet med denna Information om behandling av personuppgifter är Pfizer AB, med adress Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.

Om du har frågor rörande denna Information om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Pfizer AB på info.sweden@pfizer.com.

Om du vill begära att få utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta Pfizer AB på www.pfizer.com/individualrightsgdpr, eller skriv till följande adress:

Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna

Du kan även, om tillämpligt, kontakta vårt dataskyddsombud för ditt land eller område. Se DPO.Pfizer.com.

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL HOS EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du kan lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet som är behörig i ditt land eller region eller plats för den påstådda överträdelsen. Klicka besök här för kontaktuppgifter till sådana myndigheter.