Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

EES Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda

 

INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSTÄLLDA INOM EES

  

INLEDNING

Detta integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda inom EES (”Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda” eller ”Integritetsmeddelande”) beskriver de personuppgifter som Pfizer-bolagen inom EES, vilka framgår nedan i avsnittet Kontakta Oss (hädanefter, ”Pfizer”, ”oss” eller ”vi”), samlar in om dig i egenskap av hälso- och sjukvårdsanställd när vi interagerar med dig, hur vi använder dessa uppgifter, hur vi skyddar dem och de val du kan göra avseende dina personuppgifter.

Om du interagerar med oss online, se även integritetsmeddelandet som finns tillgängligt på webbplatsen eller applikationen som du använder.
 

PERSONUPPGIFTER

”Personuppgifter” är uppgifter som identifierar dig som enskild eller som avser en identifierbar enskild. Vi kommer att samla in Personuppgifter när vi träffar dig, när du deltar i våra program, aktiviteter, evenemang, mässor, eller i samband med dina förfrågningar och kontakter med oss.  Vi samlar också in Personuppgifter från IT-företag som tillhandahåller tjänster inom hälso- och sjukvården, allmänt tillgängliga informationskällor och marknadsföringspartners. 

Läs Mer

Personuppgifter som vi kan samla in innefattar:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress, faxnummer)
 • Ditt föredragna språk
 • Fotografier
 • Dina intressen (såsom vårdrelaterade ämnen i vilka du begär information från oss om)
 • Yrkesrelaterad biografi inklusive uppgifter hänförliga till din utbildning, legitimeringar, specialiteter, yrkesrelaterade anslutningar (t.ex. medlemskap i läkarförbund eller nätverk för hälso- och sjukvårdsanställda), publikationer, referenser och andra yrkesrelaterade meriter
 • Uppgifter hänförliga till din användning av våra produkter, dina interaktioner med oss, den föredragna kontaktmetoden med oss och tjänster för dem du vårdar
 • Finansiella uppgifter som du tillhandahåller oss för att vi ska kunna betala dig för tjänster och ersätta dig för konsultarvoden, resor, boende och utlägg
 • Id-, pass- och personnummer
 • Resepreferenser

När du ombes lämna Personuppgifter kan du neka,  men om du väljer att inte lämna de uppgifter som krävs för att vi skall kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster eller utföra våra avtalsförpliktelser, kommer vi kanske inte att kunna tillhandahålla  tjänsterna eller uppfylla  avtalsförpliktelserna. 

Om du tillhandahåller eller tillåter oss att samla in Personuppgifter som avser en annan person, inklusive uppgifter om en ogynnsam händelse, tolkar vi det som att du har rätt att dela dessa uppgifter, samt att ge oss tillåtelse att använda uppgifterna enligt vad som beskrivs i detta Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda. 

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder Personuppgifter för att kunna:

 • Interagera och inleda ett samarbete med dig när vi har ett avtalsenligt förhållande eller ett berättigat intresse.

Läs Mer

Interagerande och samarbete med dig innefattar:

 • Att besvara dina frågor och dina önskemål.
 • Att tillämpa de avtalsvillkor som styr vårt förhållande med dig (t.ex. medicinska evenemang, publikationer, rådgivande möten etc.) och, när så är fallet, betala dig för specifika eller överenskomna tjänster eller ersätta dina utgifter, planera samtal, möten, resor och andra interaktioner hänförliga till dig, skicka administrativ information till dig och dokumentera våra interaktioner med dig.
 • Skapa och underhålla Pfizers databas med hälso- och sjukvårdsanställda för att identifiera och, i tillämpliga fall, samarbeta med dig (digitalt eller på annat sätt) i egenskap av vetenskaplig expert eller erkänd opinionsbildare inom olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn baserat på dina fackkunskaper och åsikter och, när så är fallet, dina tidigare samarbeten med oss, som exempelvis:
  • bjuda in dig för att delta i kongresser/paneler, yrkesrelaterade möten och utbildningsaktiviteter
  • att kontakta dig för din professionella expertis för att informera om våra produkter via våra representanter inom branschen eller i samband med undersökningar avseende farmaceutiska produkter eller tjänster.
 • Driva vår verksamhet för att efterleva våra rättsliga skyldigheter, för statistiska ändamål eller för att tillmötesgå våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet.

Läs Mer

Driften av vår verksamhet innefattar:

 • Att efterleva våra lagstadgade övervaknings- och rapporteringsskyldigheter, inbegripet de som är relaterade till ogynnsamma händelser, produktklagomål och produktsäkerhet.
 • Att verifiera att du är berättigad till att få tillgång till vissa produkter, tjänster och uppgifter som enbart får tillhandahållas till legitimerade hälso- och sjukvårdsanställda eller annars utföra bakgrundskontroller för att förvissa oss om att inga hinder föreligger för att vi ska kunna arbeta med dig.
 • Att bedriva utbildning och säkerställa kvalitetskontroll.
 • Att upptäcka, förebygga, eller utreda oegentligheter.
 • Att efterleva regler mot korruption och regler avseende öppenhet och insyn.
 • Att analysera eller avgöra hälso- och sjukvårdsanställda preferenser för att kunna identifiera genomgående trender i syfte att utveckla, förbättra eller förändra våra produkter, tjänster och affärsprocesser.
 • Att skydda våra och/eller våra dotterbolags, samt dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.
 • Att tillhandahålla dig marknadsförings- och kampanjinformation om vetenskapliga/hälsorelaterade ämnen (digitalt eller på annat sätt), som kan anpassas till ditt yrkesområde och dina intressen när vi har ditt samtycke eller ett berättigat intresse.
   

HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER

Vi delar Personuppgifter enligt följande riktlinjer:  

 • Till andra Pfizerföretag (se här för en lista med våra företag) för ändamålen beskrivna i detta Integritetsmeddelande för hälso- och sjukvårdsanställda.
 • Till våra tredjepartstjänsteleverantörer, för att tillhandahålla tjänster såsom dataanalys, informationsteknik och relaterat ombesörjande av infrastruktur, kundservice, kontroll och andra tjänster.
 • Till dataföretag som tillhandahåller informationstjänster i hälso- och sjukvårdssektorn för att säkerställa att dina uppgifter är aktuella och korrekta.
 • Till andra företag som vi samarbetar med angående gemensam utveckling, distribution och/eller marknadsföring av vissa produkter eller tjänster.
 • För att efterleva ett lagstadgat krav, rättsligt förfarande, domstolsbeslut, myndighetsförfrågan, eller rättsprocess som delgivits oss.
 • För att vidta rättliga åtgärder eller på annat sätt skydda våra kunders, allmänhetens, Pfizers och våra dotterbolags säkerhet, rättigheter eller egendom.
 • För att förbereda, avsluta och genomföra omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, uppdrag, överlåtelse eller annat arrangemang för delar av eller hela vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
 • Till företag som tidigare helt eller delvis ingick i Pfizers bolagsgrupp till vilka vi tillhandahåller tjänster under en övergångsperiod efter separation från bolagsgruppen.

RAPPORTERING AV VÄRDEÖVERFÖRINGAR

Ett Pfizer-företag i landet där du är verksam kommer att genomföra öppna och publika rapporteringar av de värdeöverföringar som du erhåller från ett Pfizer-företag enligt den europeiska branschorganisationen EFPIA:s Uppförandekod för Öppenhet och Transparens (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) och/eller tillämplig lokal lag (som t.ex. betalning av konsultarvoden, resa, boende och utlägg).

Läs Mer

Om inte annat krävs enligt lag, kommer vi att uppge din identitet, stad och land där du är verksam, samt datumet för, typen och värdet av vad du erhåller från Pfizer. Ditt id- eller personnummer uppges enbart om det krävs enligt lokal lagstiftning. Dessa rapporter kommer att publiceras på våra webbplatser och/eller på webbplatserna hos EFPIA:s lokala branschorganisationer för läkemedelsföretag.  När det krävs enligt lag, kommer dessa rapporter också att finnas på relevanta myndigheters webbplatser. Från och med att informationen har publicerats kommer den att finnas tillgänglig under 3 år (om inte en annan rättslig period tillämpas i ditt land).

Vi delar denna information i enlighet med samtycke, lag eller berättigade intressen.

Publiceringen av dessa uppgifter uppfyller flertalet berättigade intressen i samhället, inbegripet för patienter, hälso- och sjukvårdsystem, läkemedelsindustrin och för dig som hälso- och sjukvårdsanställda genom att:

 • Ingjuta allmänt förtroende för integriteten och den oberoende ställningen hos de som är verksamma som hälso- och sjukvårdsanställda.
 • Bidra till att trygga folkhälsan genom att främja branschens ansvar mot patienter för beslut om deras behandling.
 • Visa på ett engagemang avseende fortlöpande utbildning av hälso- och sjukvårdsanställda som hjälper till att förbättra patientvården.

 

INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Om du skulle vilja be om att få granska, korrigera, uppdatera, dölja, begränsa eller radera Personuppgifter som du har tillhandahållit oss, dra tillbaka ett samtycke eller om du skulle vilja be om att få en elektronisk kopia av sådana Personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag, kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta Oss. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I din förfrågan berättar du vilka Personuppgifter du vill ha ändrade, om du vill ha dem raderade från vår databas eller så låter du oss veta vilka begränsningar du vill att vi applicerar på dem.  För din säkerhet kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan.  Vi kommer att göra vårt bästa för att  göra vad du ber om så snart som möjligt. 

Observera att vi kan behöva spara vissa Personuppgifter för arkiveringsändamål och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du bad om en förändring eller radering.
 

DATASÄKERHET

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Olyckligtvis kaningen dataöverföring och inget lagringssystem garanteras vara 100 % säkert. 
 

BEVARANDETID

Vi kommer att behålla dina Personuppgifter så länge som behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de samlades in för och i enlighet med denna Information.  De kriterier som används för att fastställa våra bevarandeperioder omfattar: (i) hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig och förser dig med Webbplatsen, (ii) om det finns enrättslig skyldighet som vi är föremål för eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av Webbplatsens användarvillkor, tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).
 

ÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

De uppgifter som vi samlar in genom Webbplatsen kan komma att lagras och bearbetas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, däribland USA och i de länder där våra partners är verksamma.

Vissa länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erkänns av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarderna (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig här). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses vara lämpliga har vi infört lämpliga åtgärder, t.ex. genom att säkerställa att mottagaren är bunden av EU-standardavtalsklausuler för att skydda dina Personuppgifter.  Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen under avsnittet ”Kontakta oss”.

För att erhålla en kopia av dessa regler, vänligen se här https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

ANVÄNDING AV MINDERÅRIGA

Webbplatsen bör inte användas av individer under sexton (16) år och vi samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från sådana individer. Om du är under yngre än den ålder då du enligt ditt lands lag kan ge ditt samtycke behöver du dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att använda Webbplatsen. Rådfråga dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du använder Webbplatsen.

Om du förser oss med Personuppgifter om någon som är under sexton (16) år, intygar du att du är behörig att göra det, och att du kan ge bevis på behörigheten på Pfizers begäran.
 

UPPDATERINGAR

Vi kommer att uppdatera denna Information då och då.  Alla ändringar kommer att gälla när vi lagt upp den omarbetade versionen av Informationen på webbplatsen. Denna Information uppdaterades senast enligt det datum som anges under ”Uppdaterades senast” vilket framgår  här nedan.
 

KONTAKTA OSS

Ägaren till Webbplatsen som är ansvarig för insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter i enlighet med denna Information om behandling av personuppgifter är Pfizer AB eller Pfizer Innovations AB, med adress Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Om du har frågor rörande denna Information om behandling av personuppgifter eller om du vill begära att få utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta:

Pfizer AB eller Pfizer Innovations AB på [email protected], eller skriv till följande adress:

Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna

Du kan även, om tillämpligt, kontakta vårt dataskyddsombud för ditt land eller område. Se DPO.Pfizer.com för deras kontaktuppgifter.

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL HOS EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du kan lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet som är behörig i ditt land eller region eller plats för den påstådda överträdelsen. Klicka besök här för kontaktuppgifter till sådana myndigheter.