Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

Sverige

INLEDNING

Denna information om behandling av personuppgifter ( ”Informationen”) beskriver de uppgifter som vi samlar in om dig på webbplatsen som du länkades ifrån (”Webbplatsen"), hur vi använder och delar dessa uppgifter, hur vi skyddar uppgifterna samt de valalternativ du har i förhållande till uppgifterna. Vi uppmanar dig att granska vår Information och klicka på tillgängliga länkar eller välja ”läs mer” om du vill ha ytterligare information om ett visst ämne. 

PERSONUPPGIFTER 

”Personuppgifter” är uppgifter som identifierar dig som individ eller som avser en identifierbar individ.  Vi samlar in Personuppgifter på flera olika sätt på våra Webbplatser, däribland genom registrering, ansökningar, enkäter, i samband med dina förfrågningar och automatiskt när du använder våra webbplatser.   

Vi kan be om grundläggande Personuppgifter när du besöker en Webbplats. Om du är personal inom hälso- och sjukvården kan vi be om ytterligare Personuppgifter. 

Läs Mer

Personuppgifter som vi kan be om omfattar:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)
 • Ditt föredragna språk
 • Fotografier
 • Dina intressen (såsom hälsotillstånd och ämnen som du söker information om på Webbplatsen eller som du visar ditt intresse för)

Om du är personal inom hälso- och sjukvården kan vi även be om ytterligare uppgifter relaterade till vår yrkesinteraktion med dig:

 • Yrkesbiografi/meriter
 • Uppgifter relaterade till dina licenser, specialistområden, yrkeskontakter, publikationer, referenser och andra professionella prestationer
 • Uppgifter om biverkningar
 • Uppgifter relaterade till ditt bruk av våra produkter, dina interaktioner med oss och tjänster för dem du vårdar

Vi kan även samla in Personuppgifter från andra källor, däribland IT--företag, allmänt tillgängliga databaser, partners vid gemensam marknadsföring, sociala medieplattformer och andra tredje parter. 

Läs Mer

Om du väljer att ansluta ditt sociala mediekonto till webbplatsen för att möjliggöra delning på sociala nätverk, kommer vissa Personuppgifter från ditt sociala mediekonto att delas med oss. Detta kan omfatta Personuppgifter som är en del av din profil eller dina vänners profiler. 

Vi kan motta Personuppgifter från andra tredje parter för att bekräfta kontakt- eller finansiella uppgifter eller för att på ett bättre sätt förstå dina intressen genom att sammanlägga demografisk data med de Personuppgifter som du lämnat. 

När du ombes lämna Personuppgifter kan du neka, men om du väljer att inte lämna uppgifter som krävs för de begärda tjänsterna kommer vi kanske inte att kunna förse dig med dessa tjänster. 

Om du lämnar eller tillåter oss att samla in Personuppgifter som avser en annan person tolkar vi det som att du har rätt att dela de uppgifterna och att ge oss tillåtelse att använda uppgifterna enligt vad som beskrivs i denna Information. 

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder Personuppgifter för att kunna:

 • Tillhandahålla Webbplatsens funktionalitet och besvara dina förfrågningar när vi har ett avtalsmässigt förhållande eller ett berättigat intresse. 

Läs Mer

Webbplatsfunktionalitet och åtgärder i förhållande till dina förfrågningar omfattar:

 • Att kunna tillhandahålla dig kundtjänst.
 • Att hantera dina frågor och besvara dina förfrågningar samt slutföra dina transaktioner.
 • Att skicka administrativ information till dig, såsom ändringar i våra användarvillkor och policyer samt marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara intressanta för dig.
 • Att underlätta delningsfunktionen för sociala medier.
 • Att möjliggöra för dig att skicka meddelanden till en annan person, t.ex.en kollega, Vårdgivare, vän eller patient.
 • Tillhandahålla skräddarsydda tjänster när vi har ditt samtycke eller ett berättigat intresse att tillhandahålla dig  information som kan intressera dig. 

Läs Mer

Skräddarsydda tjänster omfattar:

 • Att förstå dig bättre och skräddarsy dina interaktioner med oss.
 • Att analysera eller förutsäga våra användares preferenser för att kunna identifiera sammanställda tendensrapporter om hur Pfizers digitala innehåll används.
 • Att analysera eller förutsäga dina preferenser för att kunna förbättra vår interaktion med dig, d.v.s. skicka dig det innehåll, de produkter och de erbjudanden (via vår webbplats, e-post eller digitala verktyg) som vi anser vara av relevans för dina yrkesmässiga intressen.
 • Interagera med dig som personal inom hälso- och sjukvården i de fall vi har ett avtalsmässigt förhållande eller ett berättigat intresse. 

Läs Mer

Interaktioner med dig som en personal inom hälso- och sjukvården omfattar:

 • Att bekräfta din behörighet att tillgå vissa produkter, tjänster och data som endast kan delges vissa berättigade vårdgivare.
 • Att interagera med dig baserat på din yrkesexpertis och åsikt genom digitala eller andra medel.
 • Att involvera dig i program/paneler med andra personer inom hälso- och sjukvården.
 • Att kontakta dig för din yrkesexpertis, t.ex. i samband med enkäter rörande produkter eller tjänster som tillhandahålls av en Pfizer-enhet eller dess affärspartner.
 • Att samarbeta med dig avseende medicinska evenemang, publikationer eller rådsmöten.
 • Att få höra dina åsikter gällande produkter och tjänster som tillhandahålls av oss, en filial eller affärspartner i utvecklings- och förbättringssyften.
 • Göra det möjligt för dig att delta i speciella program, aktiviteter, evenemang eller kampanjer till följd av vårt avtalmässiga förhållande med dig eller när vi har ett berättigat intresse.

Läs Mer

I dessa fall kan vi  använda dina Personuppgifter på sådana sätt som anges  som en del av dessa speciella program, aktiviteter, evenemang eller kampanjer.

 • Sköta vår verksamhet för att efterleva våra lagliga skyldigheter och för att tillgodose våra berättigade intressen i att upprätthålla vår verksamhet. 

Läs Mer

Våra affärsaktiviteter omfattar:

 • Att utföra dataanalys och granskningar.
 • Att identifiera trender i användningen av våra webbplatser och analysera effektiviteten i vår kommunikation.
 • Att upptäcka, förhindra och undersöka bedrägerier, inbegripet övervakning av cybersäkerhet.
 • Att utveckla, stärka, förbättra eller ändra våra produkter och tjänster.
 • Att verifiera din rätt att få åtkomst till eller använda vissa produkter eller tjänster.
 • Att på ett bättre sätt förstå hur våra produkter och tjänster påverkar dig och dem du ansvarar för.
 • Att spåra och besvara ärenden, vilket bl.a. innefattar övervakning och tillsyn samt rapporteringsskyldigheter rörande biverkningar, produktklagomål och patientsäkerhet.
 • För att utöva och expandera vår affärsverksamhet.

Vi kan sammanställa Personuppgifterna som du och andra användare av Webbplatsen tillhandahåller.  Om vi gör så kan vi komma att använda och lämna ut sådana sammanställda uppgifter för alla eventuella ändamål.  Sammanställda uppgifter identifierar inte dig eller någon annan enskild personligen.

HUR VI ANVÄNDER OCH LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar ut Personuppgifter enligt följande riktlinjer:

 • Till andra Pfizer-företag för de ändamål som beskrivs i denna Information. 
 • Till våra tredjepartstjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster såsom webbplatstjänster, dataanalys, informationsteknik och relaterat ombesörjande av infrastruktur, kundservice, e-postleverans, granskning och andra tjänster.
 • Till andra företag som vi samarbetar med avseende vissa produkter eller tjänster. Dessa kan omfatta våra partners med gemensam marknadsföring för produkter som vi utvecklar tillsammans och/eller marknadsför.
 • Till företag som tidigare helt eller delvis ingick i Pfizers bolagsgrupp till vilka vi tillhandahåller tjänster under en övergångsperiod efter separation från bolagsgruppen.
 • När du lägger upp uppgifter eller material på meddelandesidor, chattsidor, profilsidor, bloggar och andra tjänster. Läs Mer

Läs Mer

Om du väljer att dela uppgifter eller material genom vår Webbplats bör du vara medveten om följande:

 • Allt du lägger upp kommer att vara tillgängligt för andra användare av Webbplatsen och allmänheten.
 • Var försiktig när du väljer att lämna ut eventuella uppgifter eller material via Webbplatsen eller att länka till ditt sociala mediekonto.
 • När du använder Webbplatsen för att skicka ett meddelande eller lämna ut uppgifter eller material (inbegripet användning av funktioner för delning på sociala medier) kommer meddelandet, uppgifterna eller materialen att vara tillgängliga för andra (d.v.s. andra Webbplatsanvändare, dina vänner förknippade med ditt sociala mediekonto, din sociala medieleverantör och/eller allmänheten).

Vi använder och lämnar även ut dina Personuppgifter enligt vad vi anser vara nödvändigt och lämpligt:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning och våra regelövervaknings- och rapporteringsförpliktelser (vilka kan inbegripa lagar utanför ditt bosättningsland) för att svara på frågor från offentliga och regeringsstyrda myndigheter (vilket kan inkludera myndigheter utanför ditt bosättningsland) för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller av andra lagliga skäl.
 • För att upprätthålla respekten för våra allmänna villkor.
 • För att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller våra dotterbolags, dina eller andras.

Utöver detta kan vi komma att använda, lämna ut eller överföra Personuppgifter till tredje part i samband med eventuell omorganisering, sammanslagning, försäljning, joint venture, uppdrag, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller våra aktier (inbegripet i samband med konkurs eller liknande förfaranden).

MARKNADSFÖRINGSKONTROLLER

Om du inte längre vill ta emot marknadsföringskommunikation från oss, kontakta oss enligt vad som beskrivs under avsnittet ”Kontakta oss” eller uppdatera, på de Webbplatser som tillåter detta, dina preferenser i din profil eller på ditt konto. Uppge i din förfrågan ditt namn och adresserna som du inte längre vill kontaktas på.  Om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan vi fortfarande komma att skicka viktiga administrativa meddelanden, vilket du inte kan välja bort.

INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

På vissa Webbplatser kommer du att ha möjligheten att uppdatera din profil via Webbplatsen.

Om du skulle vilja be om att granska, korrigera, uppdatera, hemlighålla, begränsa eller ta bort Personuppgifter som du har tillhandahållit oss via Webbplatsen, eller om du vill begära en elektronisk kopia av dessa Personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag kan du kontakta oss enligt vad som beskrivs under ”Kontakta oss”.  Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I din förfrågan berättar du vilka Personuppgifter du vill ha ändrade, om du vill ha dem raderade från vår databas eller så låter du oss veta vilka begränsningar du vill att vi applicerar på dem.  För din säkerhet kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan.  Vi kommer att göra vårt bästa för att  göra vad du ber om så snart som möjligt. 

Observera att vi kan behöva spara vissa Personuppgifter för arkiveringsändamål och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du bad om en förändring eller radering.

DATASÄKERHET

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Olyckligtvis kaningen dataöverföring och inget lagringssystem garanteras vara 100 % säkert. 

BEVARANDETID

Vi kommer att behålla dina Personuppgifter så länge som behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de samlades in för och i enlighet med denna Information.  De kriterier som används för att fastställa våra bevarandeperioder omfattar: (i) hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig och förser dig med Webbplatsen, (ii) om det finns enrättslig skyldighet som vi är föremål för eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av Webbplatsens användarvillkor, tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).

ÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

De uppgifter som vi samlar in genom Webbplatsen kan komma att lagras och bearbetas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, däribland USA och i de länder där våra partners är verksamma.

Vissa länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erkänns av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarderna (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig här). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå har vi infört lämpliga åtgärder, t.ex. genom att säkerställa att mottagaren är bunden av EU-standardavtalsklausuler för att skydda dina Personuppgifter.  Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen under avsnittet ”Kontakta oss”.

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Denna Information tar inte upp – och vi är inte ansvariga för – insamling, användning eller utlämnande av uppgifter eller andra säkerhetsrutiner samt andra metoder som utförs av någon tredje part, inbegripet tredje parter som tillhandahåller en tjänst som Webbplatsen länkar till. Inkluderande av en länk i Webbplatsen innebär inte att vi ansvarar för den länkade tjänsten.

ANVÄNDNING AV MINDERÅRIGA

Webbplatsen bör inte användas av individer under sexton (16) år och vi samlar inte avsiktligt in Personuppgifter från sådana individer. Om du är under yngre än den ålder då du enligt ditt lands lag kan ge ditt samtycke behöver du dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att använda Webbplatsen. Rådfråga dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du använder Webbplatsen.

Om du förser oss med Personuppgifter om någon som är under sexton (16) år, intygar du att du är behörig att göra det, och att du kan ge bevis på behörigheten på Pfizers begäran.

UPPDATERINGAR

Vi kommer att uppdatera denna Information då och då.  Alla ändringar kommer att gälla när vi lagt upp den omarbetade versionen av Informationen på webbplatsen. Denna Information uppdaterades senast enligt det datum som anges under ”Uppdaterades senast” vilket framgår  här nedan.

KONTAKTA OSS

Ägaren till Webbplatsen som är ansvarig för insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter i enlighet med denna Information om behandling av personuppgifter är Pfizer AB, med adress Solnavägen 3 H, 113 63 Stockholm.

Om du har frågor rörande denna Information om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Pfizer AB på info.sweden@pfizer.com.

Om du vill begära att få utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta Pfizer AB på www.pfizer.com/individualrightsgdpr, eller skriv till följande adress:

Pfizer, Solnavägen 3 H, 113 63 Stockholm

Du kan även, om tillämpligt, kontakta vårt dataskyddsombud för ditt land eller område. Se DPO.Pfizer.com för deras kontaktuppgifter.

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du kan lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet i ditt land eller region eller plats för den påstådda överträdelsen.  Klicka här för kontaktuppgifter till sådana myndigheter. 

COOKIES

Cookies utgör en standardfunktion för webbplatser och möjliggör för oss att lagra små datamängder på din dator rörande ditt besök på vår Webbplats. Med hjälp av cookies får vi vetskap om vilka delar av Webbplatsen som är bra och vilka som behöver förbättras.

Du hittar mer information om de cookies vi använder och hur du ändrar dina inställningar för cookies och liknande tekniker genom att klicka på verktyget för samtycke till cookies i det nedre högra hörnet av varje sida på vår Webbplats. Du kan även när som helst blockera eller acceptera cookies från Webbplatsen genom att ändra inställningar i din webbläsare. Information för att aktivera eller inaktivera cookies finns på din webbläsarleverantörs webbplats som du når via din hjälpskärm. Se http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html för information om vanligt förekommande webbläsare. Om cookies har inaktiverats bör du vara medveten om att det kan påverka din upplevelse på Webbplatsen till följd av att Webbplatsens funktioner eventuellt inte fungerar ändamålsenligt.

Vi kan även komma att använda tekniker liknande cookies, exempelvis: 

Pixeltaggar. Pixeltaggar (även kända som webbfyrar eller clear GIF:s) används bland annat för att spåra användares aktiviteter på Webbplatsen, mäta hur våra säljkampanjer lyckas och sammanställa statistik om Webbplatsens användning och svarsfrekvenser.

Adobe Flash. Flash Local Shared Objects (även kända som Flash-cookies) (Flash LSO:er) och andra tekniker används bland annat för att samla in och lagra information om din användning av Webbplatsen. Vänligen se följande sida för dina alternativ avseende Flash LSO:er. Observera att inställningar som görs i Flash Player för att begränsa eller inskränka användningen av Flash LSO:er kan hämma vissa Flash-programs funktionalitet.

Adobe Analytics. Adobe Analytics är en tjänst som tillhandahålls av Adobe Systems, Inc (”Adobe”). Vi använder Adobe Analytics för att samla in anonymiserad statistik för att förbättra Webbplatsen.

Läs mer om Adobes Sekretesspolicy. Du kan välja att inaktivera Adobe Analytics i din webbläsare. Se länkarna nedan för mer information:

Information om webbläsare eller enhet. Vissa uppgifter samlas automatiskt in av de flesta webbläsare via din enhet, exempelvis MAC-adress (Media Access Control), typ av dator (Windows eller Mac), skärmupplösning, namn och version på operativsystem, enhetens tillverkare och modell, språk, typ och version av webbläsare, samt namn och version på Webbplatsen du besöker. Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa att Webbplatsen fungerar korrekt.

I den utsträckning Personuppgifter samlas in med hjälp av cookies eller liknande tekniker tillämpas avsnitten rörande behandling av Personuppgifter i denna Information.

TILLBAKA TILL TOPPEN