Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om du är leverantör

Integritetsmeddelande – Leverantör

 

Detta integritetsmeddelande avseende behandling av Leverantörers Personuppgifter ("Integritetsmeddelandet") gäller för:

 • Våra Leverantörer som är fysiska personer (såsom egenföretagare eller individer som bedriver enskilda firmor); eller
 • Enskilda representanter och kontaktpersoner till Leverantörer som är juridiska personer.

I enlighet med detta Integritetsmeddelande innebär begreppet Leverantör (fysisk eller juridisk person) en part från vilken vi köper in tjänster och/eller produkter. Ytterligare integritetsrelaterade villkor/integritetsmeddelanden kan vara tillämpliga beroende på vilken typ av kontakt du har med Pfizer.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter vi kan begära eller samla in från dig inkluderar:

 • Namn
 • Yrkesrelaterade kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)
 • Titel och befattning
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (t.ex. inloggningsuppgifter eller IP-adress)

För fysiska personer som är en Leverantör kan vi begära ytterligare information såsom finansiell- eller skatterelaterad information (t.ex. bankkontouppgifter eller skatteregistreringsnummer).

 Vi kan samla in Personuppgifter på olika sätt, inklusive:

 • Direkt från dig, t.ex. då du deltar i en transaktion eller kontraktuell uppgörelse eller då du deltar i vårt upphandlings- och/eller betalningsförfarande.
 • Från andra källor, såsom offentliga databaser, din arbetsgivare och övriga tredje parter.

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder Personuppgifter för att interagera och samarbeta med dig när vi har ett avtalsförhållande eller ett berättigat intresse för följande ändamål:

 • Hantera vårt förhållande med en Leverantör

 

 • Fakturering för att ersätta en Leverantör för utförda tjänster och/eller tillhandahållna produkter
 • Kontakta individer i samband med kontraktuella förbindelser
 • Bekräfta firmatecknare vid slutande av avtal och transaktioner
 • Tillhandahålla åtkomst till våra utbildningsverktyg

 

 • Identifiera trender för att förbättra våra affärsverksamheter
 • Efterleva våra rättsliga skyldigheter, vilka kan innefatta lagar utanför det land där du befinner dig (inklusive rättsliga vägledningar, koder och yttranden)
 • Tillvarata säkerheten för konton och Personuppgifter
 • Upprätthålla våra villkor
 • Genomföra bakgrundskontroller för att säkerställa att vi inte är förhindrade att samarbeta med en Leverantör

HUR VI LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar ut Personuppgifter enligt följande:

 • Till andra bolag i Pfizer Inc. koncernen såsom beskrivs i detta Integritetsmeddelande.
 • Till andra Leverantörer vilka tillhandahåller tjänster till Pfizer såsom hosting av webbplats, data-analyser, bakgrundskontroller, tillhandahållande av informationsteknik och relaterad infrastruktur, e-postleverans, revision och andra tjänster.
 • Till andra bolag som vi samarbetar med gällande gemensam utveckling, distribution och/eller marknadsföring av vissa produkter eller tjänster.
 • Till statliga- och brottsbekämpande myndigheter vilka kan inkludera myndigheter utanför ditt land i syfte att efterleva rättsliga skyldigheter, rättsprocess, domstolsbeslut, begäran från myndighet eller rättsligt förfarande som vi är föremål för.
 • För att vidta rättsliga åtgärder eller annars tillvarata säkerheten, rättigheter eller egendom för våra kunder, allmänheten, Pfizer och våra dotterbolag.
 • För att förbereda, fullgöra och implementera omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, transaktion eller annan vidtagen åtgärd för hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).

SÄKERHET

Vi strävar efter att vidta skäliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda Personuppgifter inom vår organisation. Dessvärre kan ingen dataöverföring eller lagringssystem garantera säkerheten för dina Personuppgifter till 100 %.

INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Om du skulle vilja begära att få granska, korrigera eller uppdatera Personuppgifter som du har tillhandahållit oss, kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet "Kontakta Oss". Vi kommer att hantera din begäran i enlighet med tillämplig lag. Vänligen notera att vi kan behöva bevara vissa Personuppgifter för lagringsändamål och/eller för att fullgöra transaktioner som du påbörjat innan du begär ändring eller radering eller för att efterleva rättsliga skyldigheter.

Om du befinner dig inom EES kan du även motsätta dig behandlingen av dina Personuppgifter, begära att få behandlingen begränsad eller begära dataportabilitet. Du har även rätt att lämna in klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet om du anser att vi använder dina Personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med detta Integritetsmeddelande. Kontaktuppgifter till de europeiska dataskyddsmyndigheterna finns tillgängligt på Europeiska kommissionens website, adress: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

BEVARANDEPERIOD

Vi kommer att bevara Personuppgifter så länge som är nödvändigt eller tillåtet enligt ändamål(en) för vilka Personuppgifter samlades in. Kriterierna som används för att fastställa våra bevarandeperioder inkluderar: (i) perioden vi har en pågående relation med Leverantören; (ii) huruvida vi omfattas av en rättslig skyldighet; eller (iii) huruvida bevarande är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).

ÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

Personuppgifter kan komma att lagras och behandlas i länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar Leverantörer, inklusive USA och i de länder där våra dotterbolag är verksamma.

Om du vistas inom EES, vänligen notera att vissa länder utanför EES erkänns av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå för dataskydd enligt EES-standards (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig pa Europeiska kommissionens website, adress:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses säkerställa en adekvat skyddsnivå har vi vidtagit lämpliga åtgärder, t.ex. genom att säkerställa att mottagaren är bunden av EU-standardavtalsklausuler för att skydda dina Personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen under avsnittet "Kontakta oss".

UPPDATERINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Från tid till annan kommer vi att uppdatera detta Integritetsmeddelande. Detta Integritetsmeddelande uppdaterades senast enligt det datum som anges under "Uppdaterades senast", vilket framgår ovan.

KONTAKTA OSS

Ägaren till Webbplatsen som är ansvarig för insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter i enlighet med denna Information om behandling av personuppgifter är Pfizer AB, med adress Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Om du har frågor rörande denna Information om behandling av personuppgifter eller om du vill begära att få utöva några av dina rättigheter, vänligen kontakta:

Pfizer AB på info.sweden@pfizer.com, eller skriv till följande adress:

Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna

Du kan även, om tillämpligt, kontakta vårt dataskyddsombud för ditt land eller område. Se DPO.Pfizer.com för deras kontaktuppgifter.