Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

Slovensko

ÚVOD

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov („Oznámenie o ochrane osobných údajov“) popisuje údaje, ktoré o vás získavame na webovom sídle, z ktorého ste sa pripojili („Sídlo“), ako používame a sprístupňujeme tieto údaje, ako ich chránime a možnosti, ktoré môžete uplatniť vo vzťahu k nim. Odporúčame vám prečítať si toto naše Oznámenie o ochrane osobných údajov a kliknúť na dostupné prepojenia alebo vybrať si „prečítať si viac“, ak chcete získať ďalšie informácie ku konkrétnej téme.

OSOBNÉ ÚDAJE

„Osobné údaje“ sú údaje, ktoré identifikujú vašu individuálnu totožnosť alebo sa týkajú identifikovateľnej osoby. Na našich Sídlach získavame osobné údaje rôznymi spôsobmi, okrem iného cez registrácie, žiadosti, prieskumy, v súvislosti s vašimi dopytmi a automaticky pri prehliadaní našich Sídiel.

Pri používaní Sídla vás môžeme požiadať o základné osobné údaje. Ak ste HCP, môžeme vás požiadať o ďalšie osobné údaje.

Zisti viac

Osobné údaje, o ktoré môžeme požiadať, zahŕňajú:

 • Meno
 • Kontaktné údaje (poštová adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa)
 • Váš preferovaný jazyk
 • Fotografie
 • Vaše záujmy (napríklad ohľadom zdravia a tém, o ktorých žiadate informácie cez Sídlo alebo o ktoré prejavíte záujem)

Ak ste HCP, môžeme požiadať o ďalšie údaje súvisiace s našimi odbornými interakciami s vami:

 • Profesionálny životopis/odporúčania
 • Údaje o udelených licenciách, špecializáciách, členstve v profesijných združeniach, publikáciách, odporúčaniach a ďalších profesionálnych úspechoch
 • Údaje o nežiaducich udalostiach
 • Údaje súvisiace s tým, ako používate naše výrobky, o vašej komunikácii  s nami a o službách, ktoré poskytujete osobám, o ktoré sa staráte

Môžeme získavať osobné údaje aj z iných zdrojov, vrátane dátových spoločností, verejne prístupných databáz, spoločných marketingových partnerov, platforiem sociálnych médií a iných tretích strán. 

Zisti viac

Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet na sociálnom médiu so Sídlom a umožniť zdieľanie so sociálnou sieťou, niektoré osobné údaje z vášho účtu na sociálnom médiu budú s nami zdieľané. Môžu zahŕňať osobné údaje z vášho profilu alebo z profilov vašich priateľov. 

Osobné údaje môžeme získavať od iných tretích strán za účelom potvrdenia kontaktných alebo finančných údajov alebo na lepšie porozumenie vašim záujmom na základe priradenia demografických údajov k osobným údajom, ktoré ste poskytli. 

Keď budete požiadaný o poskytnutie osobných údajov, môžete to odmietnuť.  Ak sa však rozhodnete neposkytnúť údaje, nevyhnutné na poskytovanie požadovaných služieb, nemusíme byť schopní vám tieto služby poskytnúť.

Ak nám poskytnete alebo povolíte získavanie akýchkoľvek osobných údajov súvisiacich s inou osobou, potvrdzujete nám, že máte oprávnenie na zdieľanie týchto údajov a dovoľujete nám používať údaje tak, ako sa uvádza v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. 

AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje používame na účely:

 • Zabezpečenia funkčnosti Sídla a na plnenie vašich požiadavok, ak máme zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem. 

Zisti viac

Funkčnosť Sídla a plnenie vašich požiadaviek zahŕňa:

 • Poskytovanie zákazníckych služieb.
 • Odpovedanie na vaše otázky a plnenie vašich požiadavok a realizáciu vašich transakcií.
 • Posielanie administratívnych informácií, napríklad zmien našich zmluvných podmienok a pravidiel, alebo marketingových oznámení, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať.
 • Umožnenie zdieľania na sociálnych sieťach.
 • Umožnenie posielania správ inej osobe, napríklad kolegovi, opatrovateľovi, priateľovi alebo pacientovi.
 • Poskytovania individuálne zacielených služieb, ak máme váš súhlas alebo oprávnený záujem o poskytnutie informácií, ktoré vás zaujímajú. 

Zisti viac

Individuálne zacielené služby zahŕňajú:

 • Zlepšenie porozumenia a individuálne zacielenie našich interakcií s vami.
 • Analyzovanie alebo plánovanie preferencií našich používateľov za účelom identifikovania správ o agregovaných trendoch využívania digitálneho obsahu Pfizeru.
 • Analyzovanie alebo plánovanie vašich preferencií na účely zlepšenia našich vzájomných interakcií s vami, t.j. aby sme vám ponúkli obsah, výrobky a ponuky (prostredníctvom nášho Sídla, e-mailov alebo digitálnych nástrojov), o ktorých sa domnievame, že budú relevantné pre vaše odborné záujmy.
 • Vášho angažovania ako HCP, ak máme zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem. 

Zisti viac

Vaše angažovanie ako zdravotníckeho pracovníka zahŕňa:

 • Na overenie vašej oprávnenosti na prístup k určitým produktom, službám a údajom, ktoré môžu byť poskytované len niektorým licencovaným zdravotníckym pracovníkom.
 • Spoluprácu s vami na základe vašich odborných skúseností, znalostí a názorov digitálnymi alebo inými prostriedkami.
 • Vaše zapojenie do programov/grémií zdravotníckych pracovníkov.
 • Na využitie vašich odborných skúseností a poznatkov, napríklad pri prieskumoch týkajúcich sa výrobkov alebo služieb spoločnosti Pfizer alebo jej obchodného partnera.
 • Na spoluprácu s vami na zdravotníckych podujatiach, publikáciách alebo poradných stretnutiach.
 • Na zistenie vašich názorov na výrobky a služby, ktoré propagujeme my, naša pobočka alebo obchodný partner na účely rozvoja a ďalšieho zlepšovania.
 • Umožnenia vašej účasti na špeciálnych programoch, aktivitách, podujatiach alebo propagačných akciách na základe nášho zmluvného vzťahu s vami alebo nášho oprávneného záujmu. 

Zisti viac

V týchto prípadoch môžeme používať vaše osobné údaje sprístupnené ďalšími spôsobmi v rámci týchto špeciálnych programov, aktivít, podujatí alebo propagačných akcií.

 • Vykonávania našej podnikateľskej činnosti a plnenie našich zákonných povinnosti a dosahovaní našich oprávnených záujmov na udržiavaní našej podnikateľskej činnosti. 

Zisti viac

Naša obchodná činnosť zahŕňa:

 • Vykonávanie analýz údajov a auditov.
 • Zisťovanie trendov využívania našich Sídiel a analyzovanie efektívnosti našej komunikácie.
 • Odhaľovanie, prevenciu, vyšetrovanie podvodov, vrátane monitorovania (kybernetického) zabezpečenia a prevencie.
 • Rozvíjanie, zlepšovanie, zdokonaľovanie alebo úpravy našich výrobkov a služieb.
 • Potvrdenie vašich možností prístupu alebo používania určitých výrobkov alebo služieb.
 • Lepšie porozumenie dopadov našich výrobkov a služieb na vás a na tých, o koho sa staráte.
 • Sledovanie obáv a na reagovanie na ne, vrátane účasti na monitorovaní regulačných povinností a oznamovacích povinností súvisiacich s nežiaducimi udalosťami, sťažnosťami na výrobky a bezpečnosťou pacientov.
 • Vykonávanie a rozširovanie našich podnikateľských aktivít.

Môžeme agregovať vaše osobné údaje s údajmi poskytnutými inými používateľmi Sídla. Ak tak urobíme, môžeme použiť a sprístupniť takéto agregované údaje na akýkoľvek účel. Z agregovaných údajov sa nedá identifikovať vaša totožnosť ani totožnosť ktorejkoľvek inej osoby.

AKO POUŽÍVAME A SPRÍSTUPŇUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sprístupňujeme nasledovne:

 • Iným spoločnostiam skupiny Pfizer na účely popísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.
 • Našim externým poskytovateľom služieb, na účel poskytnutia služieb ako hosting webového sídla, analýzy údajov, poskytnutia informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, zákazníckych služieb, doručovania e-mailov, auditov a ďalších služieb.
 • Iným spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme v súvislosti s jednotlivými výrobkami alebo službami. Tieto môžu zahŕňať  aj našich partnerov pri spoločnej propagácii výrobkov, ktoré sme spoločne vyvinuli a/alebo umiestnili na trh.
 • Spoločnostiam, ktoré boli v minulosti úplne alebo sčasti súčasťou skupiny spoločností Pfizer a ktorým poskytujeme služby počas prechodného obdobia po ich osamostatnení.
 • Keď uverejníte údaje alebo materiály na diskusných nástenkách, v konverzáciách, na profilových stránkach, blogoch a na iných službách. 

Zisti viac

Ak sa rozhodnete zdieľať údaje alebo materiály prostredníctvom nášho Sídla, prosíme buďte si vedomí nasledovného:

 • Všetko, čo uverejníte, bude prístupné pre ostatných používateľov Sídla i širokej verejnosti.
 • Postupujte uvážlivo pri rozhodovaní o uverejnení akýchkoľvek údajov alebo materiálov prostredníctvom Sídla alebo prepojenia na váš účet na sociálnych médiách.
 • Pri používaní Sídla na posielanie správy alebo sprístupnenie akýchkoľvek údajov alebo materiálov (vrátane použitia funkcií zdieľania na sociálnych sieťach) sa správa, údaje alebo materiály sprístupnia aj ostatným (napr. ďalším používateľom Sídla, vašim priateľom na účte na sociálnych médiách, vášmu poskytovateľovi účtu na sociálnom médiu a/alebo širokej verejnosti).

Vaše osobné údaje používame a sprístupňujeme aj vtedy, ak to považujeme za potrebné alebo vhodné:

 • Pri plnení požiadaviek platných zákonov a našich povinností súvisiacich s regulačným dohľadom a oznamovacích povinností (ktoré môžu podliehať aj zákonom mimo vašej krajiny pobytu), pri odpovedaní na požiadavky verejných a vládnych orgánov (prípadne aj orgánov mimo vašej krajiny pobytu), na účel spolupráce pri uplatňovaní práva alebo z iných právnych dôvodov.
 • Pri uplatňovaní našich zmluvných podmienok.
 • Pri ochrane našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo nášho majetku a /alebo majetku našich pobočiek, vás alebo iných osôb.

Navyše, osobné údaje môžeme použiť, zverejniť alebo prenášať tretej strane aj v súvislosti s akoukoľvek reorganizáciou, zlúčením, predajom, založením spoločného podniku, postúpením, prevodom alebo iným nakladaním s celým alebo s ktoroukoľvek časťou nášho podniku, majetku alebo akcií (aj v súvislosti s konkurzným alebo iným podobným konaním).

MARKETINGOVÁ KONTROLA

Ak si naďalej neželáte dostávať od nás marketingovú komunikáciu, kontaktujte nás tak ako sa uvádza v časti Kontaktujte nás, alebo v prípade niektorých Sídel aktualizujte svoje preferencie vo vašom profile alebo účte.  V žiadosti prosíme uvádzajte svoje meno a adresu, na ktorých už nechcete byť kontaktovaný.  Ak sa odhlásite z prijímania našich marketingových oznámení, môžeme vám aj naďalej posielať dôležité administratívne správy,  z rozosielania ktorých nie je možné sa odhlásiť.

INDIVIDUÁLNE PRÁVA

Na niektorých Sídlach máte možnosť aktualizovať svoj profil cez Sídlo.

Ak by ste chceli požiadať o kontrolu, opravu, aktualizáciu, vyradenie, obmedzenie alebo odstránenie osobných údajov ktoré ste nám poskytli cez Sídlo, alebo ak by ste chceli požiadať o získanie elektronickej kópie takýchto osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti, môžete nás kontaktovať podľa pokynov v časti Kontaktujte nás.  Odpovieme vám na žiadosť v súlade s platným právom.

Vo svojej žiadosti nám prosím oznámte, o zmenu ktorých osobných údajov by ste chceli požiadať, či ich chcete vyradiť z našej databázy, alebo nám oznámte prípadné obmedzenia, ktoré by ste chceli uplatniť pri ich používaní.  Pred vykonaním vašej žiadosti môže byť potrebné, aby sme si overili vašu totožnosť.  Budeme sa snažiť vyhovieť vašej žiadosti čo najskôr, ako to bude možné. 

Prosím vezmite do úvahy, že možno budeme musieť uchovať niektoré osobné údaje na evidenčné účely a/alebo na realizáciu všetkých transakcií, ktoré ste iniciovali pred požiadaním o ich zmenu alebo odstránenie.

OCHRANA ÚDAJOV

Usilujeme sa použivať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.  Žiadny systém prenosu ani ukladania údajov však nedokáže zaručiť 100 % bezpečnosť. 

DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo dovolené s ohľadom na účel(-y), na ktorý boli získané a podľa ustanovení tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.  Kritériá používané pri určovaní doby uchovávania zahŕňajú: (i) dobu trvania pokračujúceho vzťahu s vami a poskytovania Sídla; (ii) existenciu pre nás záväznej právnej povinnosti, alebo (iii) či je ich uchovávanie odporúčané vzhľadom na vaše právne postavenie (napr. pokiaľ ide o uplatňovanie Podmienok používania Sídla, platných premlčacích lehôt, sporov alebo pri vyšetrovaní vedenom regulačnými orgánmi).

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Údaje, ktoré získavame prostredníctvom tohto Sídla, môžu byť uložené a spracúvané v akejkoľvek krajine, v ktorej máme prevádzky alebo v ktorých sú naši spolupracujúci poskytovatelia služieb, vrátane USA a kdekoľvek pôsobia naše pobočky.

Európska komisia uznáva niektoré krajiny mimo EHP ako tie, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu). Pri prenosoch z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za zabezpečujúce primeranú ochranu, sme zaviedli primerané opatrenia, akými sú napríklad zabezpečenie, aby príjemca bol viazaný Štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na ochranu vašich osobných údajov.  Na požiadanie môžete získať kópiu týchto opatrení. Kontakt uvádzame  v časti Kontaktujte nás.

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov neupravuje a my nezodpovedáme za získavanie údajov, používanie, sprístupňovanie, ani za postupy zabezpečenia alebo iné postupy akejkoľvek tretej strany, vrátane tretích strán prevádzkujúcich službu, na ktorú je Sídlo prepojené.   Prepojenie  Sídla s takouto službou neznamená, že túto službu schvaľujeme.

POUŽÍVANIE NEPLNOLETÝMI OSOBAMI 

Sídlo nie je určené pre osoby mladšie ako šestnásť rokov (16) a vedome nezískavame osobné údaje od takýchto osôb. Ak ste ešte nedosiahli vekovú hranicu stanovenú podľa vášho právneho systému, budete potrebovať súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu na používanie tohto Sídla. Pred použitím tohto Sídla sa prosím poraďte so svojim rodičom alebo zákonným zástupcom.

Ak nám poskytujete osobné údaje o osobách mladších ako šestnásť  rokov (16), vyhlasujete, že máte na to príslušné oprávnenie a že toto oprávnenie môžete na požiadanie preukázať spoločnosti Pfizer.

AKTUALIZÁCIE

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa bude z času na čas aktualizovať. Každé zmeny nadobudnú účinnosť uverejnením revidovaného Oznámenia o ochrane osobných údajov na tomto Sídle.  Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované ku dňu uvedenému vyššie pod „Posledná aktualizácia“.

KONTAKTUJTE NÁS

Spoločnosť zodpovedná za získavanie, používanie a sprístupňovanie vašich osobných údajov podľa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov je:

PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka,

Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika.

Ak máte otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte nás na adrese vaspfizer@pfizer.com.

Ak chcete požiadať o uplatnenie akýchkoľvek individuálnych práv, prosím kontaktujte nás na adrese www.pfizer.com/individualrightsgdpr alebo nám napíšte na nasledujúcu adresu:

Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika.

Ak je to potrebné, môžete sa obrátiť aj na našu zodpovednú osobu príslušnú podľa vašej krajiny alebo regiónu. Ich kontaktné údaje nájdete na DPO.Pfizer.com.

PODANIE SŤAŽNOSTI REGULAČNÉMU ORGÁNU

Sťažnosť môžete podať na orgáne na ochranu osobných údajov príslušnom pre Vašu krajinu alebo región alebo podľa miesta údajného porušenia. Kontaktné údaje týchto orgánov nájdete  kliknutím tu

O SÚBOROCH COOKIE

Súbory cookie sú štandardná funkcia webových stránok, ktorá nám umožňuje uchovávať malé množstvo údajov o návšteve našich webových stránok vo vašom počítači.  Súbory cookie nám pomáhajú zistiť, ktoré oblasti webovej stránky sú užitočné a ktoré oblasti potrebujú zlepšenie.

Kliknutím na nástroj Súhlas so súbormi cookie v pravom spodnom rohu každej stránky našej webovej stránky nájdete informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a zmeníte svoje nastavenia pre súbory cookie a podobné technológie. Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť alebo prijať súbory cookie na webovej stránke aktiváciou nastavení vášho prehliadača. Informácie o postupe, ktorý je potrebné dodržať na povolenie alebo zakázanie súborov cookie sa nachádzajú na webovej stránke poskytovateľa vášho internetového prehliadača pomocou obrazovky pomocníka. Na stránke http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html nájdete informácie o bežne používaných prehliadačoch. Uvedomte si, že ak sú súbory cookie zakázané, vaše prehliadanie stránky môže byť obmedzené a nie všetky funkcie tejto stránky môžu fungovať tak, ako bolo plánované.

Môžeme tiež používať technológie podobné súborom cookie, ako sú uvedené ďalej. 

Pixlové značky. Pixlové značky (známe tiež ako webové majáky a prázdne súbory GIF) sa používajú okrem iného na sledovanie krokov používateľov webovej stránky, meranie úspešnosti našich marketingových kampaní a zostavovanie štatistík o používaní stránky a miere odpovedí.

Adobe Flash. Miestne zdieľané objekty Flash (tiež známe ako Flash súbory cookie) (ďalej len „Flash LSO") a iné technológie sa používajú okrem iného na zbieranie a uchovávanie informácií o vašom používaní stránky. Svoje možnosti týkajúce sa Flash LSO nájdete na tejto stránke. Upozorňujeme, že nastavenie prehrávača Flash tak, aby zakazoval alebo obmedzoval prijímanie Flash LSO, môže znížiť alebo obmedziť funkčnosť niektorých aplikácií Flash.

Google Analytics. Google Analytics je služby poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google"). Službu Google Analytics používame na zbieranie anonymizovaných štatistík s cieľom zlepšiť stránku.

Prečítajte si viac o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov. Môžete selektívne zakázať službu Google Analytics tým, že si nainštalujete komponent na zrušenie tejto možnosti, ktorý poskytuje spoločnosť Google vo vašom prehliadači. Ďalšie informácie nájdete pomocou odkazov uvedených ďalej:

Informácie o prehliadači alebo zariadení. Niektoré informácie sa zhromažďujú pomocou väčšiny prehliadačov alebo automaticky pomocou vášho zariadenia. Patria sem napríklad vaša adresa ovládača prístupu k médiám (Media Access Control, MAC), typ počítača (Windows alebo Mac), rozlíšenie obrazovky, jazyk, typ a verzia internetového prehliadača a názov alebo verzia stránky, ktorú používate. Tieto informácie používame na to, aby sme zaistili správne fungovanie stránky.

V rozsahu, v akom sa zhromažďujú akékoľvek osobné údaje prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií, platia aj iné časti tohto oznamu o ochrane osobných údajov.

Späť na vrch