Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

EEA HCP Privacy Notice

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V EHP

 

ÚVOD

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov HCP“) popisuje osobné údaje, ktoré spoločnosti v skupine Pfizer v rámci EHP uvedené v časti Kontaktujte nás nižšie (ďalej len „Pfizer“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch) zbierame o vás ako zdravotníckom pracovníkovi (ďalej len „HCP“), keď s vami komunikujeme, o tom ako tieto údaje používame, ako ich chránime a možnosti, ktoré máte k dispozícii s ohľadom na vaše osobné údaje. Odporúčame vám prečítať si toto oznámenie o ochrane osobných údajov HCP a kliknúť na dostupné prepojenia alebo vybrať si „Prečítať si viac“, ak chcete získať ďalšie údaje ku konkrétnej téme. 

Ak s nami komunikujete on-line, pozrite si tiež oznámenie o ochrane osobných údajov zverejnené na webovej stránke alebo v aplikácii, ktorú používate.
 

OSOBNÉ ÚDAJE

„Osobné údaje“ sú údaje, ktoré identifikujú vašu individuálnu totožnosť alebo sa týkajú identifikovateľnej osoby.  Osobné údaje budeme zbierať, keď sa s vami stretneme, keď sa zúčastníte na našich programoch, aktivitách, podujatiach v odvetví, obchodných výstavách alebo v súvislosti s vašimi otázkami a komunikáciou s nami.  Budeme tiež zhromažďovať osobné údaje od spoločností spracúvajúcich údaje, ktoré poskytujú informačné služby v oblasti zdravotníctva, z verejne dostupných zdrojov profesionálneho charakteru a od spoločných marketingových partnerov. 

Prečítať si viac

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať, zahŕňajú:

 • meno,
 • kontaktné údaje (poštová adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa),
 • váš preferovaný jazyk,
 • profesionálna fotografia,
 • vaše záujmy (napríklad v témach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti, o ktorých žiadate informácie od nás),
 • profesionálny životopis vrátane údajov súvisiacich s vašimi licenciami, špecializáciami, vašim členstvom v profesijných združeniach, vašimi publikáciami, odporúčaniami a ďalšími profesionálnymi úspechmi,
 • údaje súvisiace s tým, ako používate naše výrobky, o vašich interakciách s nami  a o službách, ktoré zabezpečujete, pre tých, o ktorých sa staráte,
 • finančné a bankové údaje, nevyhnutné k tomu, aby sme vám zaplatili za služby a poskytli vám náhradu za profesionálne poplatky, cestovné, ubytovanie a hotovostné výdavky,
 • národné identifikačné číslo, číslo pasu, daňové identifikačné číslo,
 • cestovné preferencie.

Keď budete požiadaný o poskytnutie osobných údajov, môžete to odmietnuť.  Ak sa však rozhodnete neposkytnúť údaje, nevyhnutné na poskytovanie požadovaných služieb alebo vykonávanie zmluvných povinností, nemusíme vám tieto služby poskytnúť ani splniť tieto zmluvné povinnosti. 

Ak nám poskytnete alebo povolíte zhromažďovanie akýchkoľvek osobných údajov súvisiacich s inou osobou vrátane údajov o nežiaducej udalosti, potvrdzujete nám, že máte oprávnenie na zdieľanie týchto údajov a dovoľujete nám používať údaje tak, ako sa uvádza v tomto oznámení o ochrane osobných údajov HCP v rámci EHP.
 

AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje používame na:

 • interakciu a spoluprácu s vami, ak máme zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem.

Prečítať si viac

Interakcia a spolupráca s vami zahŕňa:

 • zopovedanie vašich otázok a požiadaviek;
 • presadzovanie zmluvných podmienok, ktorými sa riadi náš vzťah s vami (napr. lekárske udalosti, publikácie, poradenské stretnutia, atď.), a prípadne platby za služby alebo kompenzáciu vašich nákladov, plánovanie hovorov, stretnutí, výletov a ďalšie súvisiace interakcie s vami, zasielanie administratívnych informácií,
 • vytvorenie a udržiavanie databázy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spoločnosti Pfizer s cieľom identifikovať a prípadne vás angažovať (prostredníctvom digitálnych alebo iných prostriedkov) ako vedeckého experta alebo kľúčového názorového predstaviteľa v rôznych oblastiach zdravotnej starostlivosti na základe vašich odborných znalostí a názorov, ako napríklad:
 • pozveme vás na účasť na kongresoch/paneloch, profesionálnych stretnutiach HCP a vzdelávacích aktivitách,
 • spojíme sa s vami za účelom získania vášho odborného názoru, tým že vám poskytneme informácie o našich produktoch prostredníctvom našich odborných zástupcov alebo v rámci prieskumov týkajúcich sa farmaceutických výrobkov alebo služieb,
 • vykonávanie našej podnikateľskej činnosti a plnenie našich zákonných povinností, na štatistické účely a sledovanie nášho oprávneného záujmu na udržiavaní našej podnikateľskej činnosti.

Prečítať si viac

Naše podnikanie zahŕňa:

 • dodržiavanie našich regulačných povinností týkajúcich sa monitorovania a podávania správ vrátane tých, ktoré sa týkajú nežiaducich udalostí, sťažností na výrobky a bezpečnosť výrobkov,
 • overenie oprávnenosti prístupu k určitým produktom, službám a údajom, ktoré môžu byť poskytnuté iba licencovaným HCP alebo na iné kontroly pozadia, aby sme sa uistili, že nemáme zakázané s vami pracovať,
 • zisťovanie, prevenciu alebo vyšetrovanie podvodov,
 • dodržiavanie zásad transparentnosti a záväzkov v boji proti korupcii,
 • analýzu alebo predpovedanie preferencií HCP s cieľom určiť agregované trendy na vývoj, zlepšovanie alebo úpravy našich produktov, služieb a obchodných aktivít,
 • ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku nás alebo našich pobočiek, vás alebo iných osôb,
 • poskytnutie marketingovej a propagačnej komunikácie o vedeckých/zdravotníckych záležitostiach (v digitálnej alebo inej forme), ktoré môžu byť prispôsobené vašej profesionálnej oblasti a záujmom, ak máme váš súhlas alebo oprávnený záujem.
   

AKO SPRÍSTUPŇUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sprístupňujeme takto:

 • iným spoločnostiam skupiny Pfizer (dostupné na) na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov HCP v EHP,
 • našim externým poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú služby ako analýzy údajov, poskytovateľom informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, zákazníckych služieb, auditov a ďalších služieb,
 • dátovým spoločnostiam, ktoré poskytujú informačné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, za účelom, aby vaše údaje zostali aktuálne a presné,
 • iným spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme, pokiaľ ide o spoločný vývoj, distribúciu a/alebo marketing konkrétnych produktov alebo služieb,
 • s cieľom plniť regulačné požiadavky, súdne konania, súdny príkaz, vládne žiadosti alebo právny proces, ktorého sme účastníkom,
 • s cieľom podniknúť právne kroky alebo inak chrániť bezpečnosť, práva alebo majetok našich zákazníkov, verejnosti, Pfizer-u a našich spriaznených spoločností,
 • s cieľom pripraviť, dokončiť a vykonať akúkoľvek reorganizáciu, zlúčenie, predaj, založenie spoločného podniku, postúpenie, prevod alebo iné nakladanie s celým alebo akeukoľvek časťou nášho podniku, majetku alebo akcií (aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním).
 • Spoločnostiam, ktoré boli v minulosti úplne alebo sčasti súčasťou skupiny spoločností Pfizer a ktorým poskytujeme služby počas prechodného obdobia po ich osamostatnení.

ZVEREJŇOVANIE PREVODU HODNOTY (KÓDEX SPRÁVANIA EFPIA)

Zverejňujeme informácie o prevodoch hodnôt, ktoré obdržíte od akejkoľvek Pfizer-u v súlade s kódexom transparentného správania sa EFPIA  (napríklad platenie profesionálnych poplatkov, cestovné, ubytovanie a hotovostné výdavky).

Prečítať si viac

Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, zverejníme vašu totožnosť, mesto a krajinu odbornej praxe a dátum, povahu a sumu hodnoty, ktorú dostanete od Pfizer-u. Vaše identifikačné číslo alebo číslo sociálneho poistenia bude zverejnené len vtedy, ak to vyžadujú miestne právne predpisy. Tieto zverejnenia budú uvedené na našich webových stránkach a/alebo na internetových stránkach združenia miestnych farmaceutických spoločností EFPIA.   Ak to požadujú právne predpisy, zverejnenie sa uskutoční aj na príslušných vládnych webových stránkach. Údaje po ich uverejnení budú k dispozícii po dobu 3 rokov (pokiaľ sa vo vašej krajine neuplatňuje iné zákonné obdobie).

Tieto údaje zverejňujeme na základe súhlasu, právnych predpisov alebo oprávnených záujmov.

Uverejnenie týchto údajov slúži viacerým oprávneným záujmom spoločnosti, vrátane pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti, farmaceutického odvetvia a vám ako HCP na:

 • vytváranie dôvery verejnosti v integritu a nezávislosť HCP,
 • pomoc pri ochrane verejného zdravia prostredníctvom propagácie zodpovednosti HCP voči pacientom za rozhodovanie o ich liečbe,
 • preukázanie záväzku kontinuálneho vzdelávania HCP, ktoré pomáha poskytovať pacientom lepšiu starostlivosť.

Keď sú takéto údaje zverejnené na našich webových stránkach použijeme na webových stránkach protokoly, ktoré sú určené na zabránenie indexovania vášho mena prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov a bude obsahovať vyhlásenie o tom, že tieto údaje nemôžu byť použité na iné než vyššie uvedené účely.
 

INDIVIDUÁLNE PRÁVA

Ak by ste chceli požiadať o kontrolu, opravu, aktualizáciu, zakázanie, obmedzenie alebo odstránenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, odvolať súhlas, alebo ak by ste chceli požiadať o získanie elektronickej kópie takýchto osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti, môžete nás kontaktovať podľa pokynov v časti Kontaktujte nás.  Odpovieme vám na žiadosť v súlade s platným právom.

Vo svojej žiadosti nám prosím oznámte, o zmenu ktorých osobných údajov by ste chceli požiadať, či ich chcete vyradiť z našej databázy, alebo nám oznámte prípadné obmedzenia, ktoré by ste chceli uplatniť pri ich používaní.  Pred vykonaním vašej žiadosti môže byť potrebné, aby sme si overili vašu totožnosť.  Budeme sa snažiť vyhovieť vašej žiadosti čo najskôr, ako to bude možné. 

Prosím vezmite do úvahy, že možno budeme musieť uchovať niektoré osobné údaje na evidenčné účely a/alebo na realizáciu všetkých transakcií, ktoré ste iniciovali pred požiadaním o ich zmenu alebo odstránenie.
 

OCHRANA ÚDAJOV

Usilujeme sa použivať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.  Žiadny systém prenosu ani ukladania údajov však nedokáže zaručiť 100 % bezpečnosť. 
 

DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo dovolené s ohľadom na účel(-y), na ktorý boli získané a podľa ustanovení tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.  Kritériá používané pri určovaní doby uchovávania zahŕňajú: (i) dobu trvania pokračujúceho vzťahu s vami a poskytovania Sídla; (ii) existenciu pre nás záväznej právnej povinnosti, alebo (iii) či je ich uchovávanie odporúčané vzhľadom na vaše právne postavenie (napr. pokiaľ ide o uplatňovanie Podmienok používania Sídla, platných premlčacích lehôt, sporov alebo pri vyšetrovaní vedenom regulačnými orgánmi).
 

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Údaje, ktoré získavame prostredníctvom tohto Sídla, môžu byť uložené a spracúvané v akejkoľvek krajine, v ktorej máme prevádzky alebo v ktorých sú naši spolupracujúci poskytovatelia služieb, vrátane USA a kdekoľvek pôsobia naše pobočky.

Európska komisia uznáva niektoré krajiny mimo EHP ako tie, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu). Pri prenosoch z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za zabezpečujúce primeranú ochranu, sme zaviedli primerané opatrenia, akými sú napríklad zabezpečenie, aby príjemca bol viazaný Štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na ochranu vašich osobných údajov.  Na požiadanie môžete získať kópiu týchto opatrení. Kontakt uvádzame  v časti Kontaktujte nás.
 

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov neupravuje a my nezodpovedáme za získavanie údajov, používanie, sprístupňovanie, ani za postupy zabezpečenia alebo iné postupy akejkoľvek tretej strany, vrátane tretích strán prevádzkujúcich službu, na ktorú je Sídlo prepojené.   Prepojenie  Sídla s takouto službou neznamená, že túto službu schvaľujeme.
 

POUŽÍVANIE NEPLNOLETÝMI OSOBAMI

Sídlo nie je určené pre osoby mladšie ako šestnásť rokov (16) a vedome nezískavame osobné údaje od takýchto osôb. Ak ste ešte nedosiahli vekovú hranicu stanovenú podľa vášho právneho systému, budete potrebovať súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu na používanie tohto Sídla. Pred použitím tohto Sídla sa prosím poraďte so svojim rodičom alebo zákonným zástupcom.

Ak nám poskytujete osobné údaje o osobách mladších ako šestnásť  rokov (16), vyhlasujete, že máte na to príslušné oprávnenie a že toto oprávnenie môžete na požiadanie preukázať spoločnosti Pfizer.
 

AKTUALIZÁCIE

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa bude z času na čas aktualizovať. Každé zmeny nadobudnú účinnosť uverejnením revidovaného Oznámenia o ochrane osobných údajov na tomto Sídle.  Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované ku dňu uvedenému vyššie pod „Posledná aktualizácia“.
 

KONTAKTUJTE NÁS

Spoločnosť zodpovedná za získavanie, používanie a sprístupňovanie vašich osobných údajov podľa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov je:

PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka,

Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika.

Ak máte otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo ak chcete požiadať o uplatnenie akýchkoľvek individuálnych práv, prosím kontaktujte nás na adrese [email protected]   alebo nám napíšte na nasledujúcu adresu:

Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika.

Ak je to potrebné, môžete sa obrátiť aj na našu zodpovednú osobu príslušnú podľa vašej krajiny alebo regiónu. Ich kontaktné údaje nájdete na DPO.Pfizer.com.
 

PODANIE SŤAŽNOSTI REGULAČNÉMU ORGÁNU

Sťažnosť môžete podať úradu na ochranu údajov príslušnému pre vašu krajinu alebo región alebo podľa miesta údajného porušenia.  Kontaktné údaje týchto orgánov získate kliknutím na túto stránku.