Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: listopad 2020

Polska

WPROWADZENIE

Niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych (zwana dalej „Informacją o ochronie danych osobowych”) opisuje to, jakie dane gromadzimy na Państwa temat na stronie  internetowej, na której znajdowało się łącze odsyłające tutaj (zwanej dalej „Stroną”); w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy te dane; w jaki sposób chronimy je oraz jakich wyborów mogą Państwo dokonywać w odniesieniu do tych danych.   Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych oraz do klikania dostępnych łączy lub wybrania opcji „więcej”, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na określony temat. 

DANE OSOBOWE 

„Dane osobowe” to dane, które identyfikują Pana/Panią jako osobę fizyczną albo odnoszą się do osoby fizycznej pośrednio, którą można na ich podstawie zidentyfikować. Na naszych Stronach gromadzimy Dane osobowe na różne sposoby, w tym poprzez rejestrację, aplikacje, ankiety, w związku z zapytaniami oraz automatycznie podczas przeglądania naszych Stron.   

Przy korzystaniu ze Strony możemy wymagać podania podstawowych Danych osobowych; w przypadku Przedstawicieli zawodów medycznych możemy wymagać podania dodatkowych Danych osobowych. 

Więcej informacji

Dane osobowe, których podania możemy wymagać, obejmują:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (adres zamieszkania, numery telefonów, adres e-mail);
 • preferowany język;
 • fotografie;
 • zainteresowania (takie jak obszary terapeutyczne i zagadnienia, na temat których poprosili Państwo o informacje za pośrednictwem Strony albo które Państwa interesują).

W przypadku Przedstawicieli zawodów medycznych możemy również wymagać podania dodatkowych danych związanych z naszymi kontaktami zawodowymi:

 • życiorys zawodowy/kompetencje zawodowe;
 • dane dotyczące posiadanych uprawnień, specjalizacji, powiązań zawodowych, publikacji, kompetencji i innych osiągnięć zawodowych;
 • dane dotyczące zdarzeń niepożądanych;
 • dane dotyczące korzystania z produktów, interakcji z nami oraz usług świadczonych osobom znajdującym się pod Państwa opieką.

Możemy również gromadzić Dane osobowe z innych źródeł, w tym od przedsiębiorstw zajmujących się obrotem danymi, z ogólnodostępnych baz danych, od partnerów w zakresie wspólnych działań marketingowych, z platform mediów społecznościowych oraz od innych podmiotów zewnętrznych. 

Więcej informacji

Jeżeli zdecydują się Państwo połączyć swoje konto w serwisie społecznościowym ze Stroną, aby umożliwić udostępnianie informacji w tym serwisie, zostaną nam udostępnione określone Dane osobowe z konta w serwisie społecznościowym, które mogą obejmować Dane osobowe stanowiące część Państwa profilu albo profili Państwa przyjaciół. 

Możemy otrzymywać Dane osobowe od innych podmiotów zewnętrznych w celu potwierdzenia danych kontaktowych lub finansowych, albo żeby lepiej poznać Państwa zainteresowania poprzez połączenie danych demograficznych z przekazanymi przez Państwa Danymi osobowymi. 

, Gdy poprosimy o podanie Danych osobowych mogą Państwo odmówić.  Jeżeli jednak zdecydują się Państwo nie podawać danych, które są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć zamówione usługi, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu tych usług. 

Jeżeli podadzą Państwo jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innej osoby albo umożliwią nam gromadzenie takich danych, oznajmiają Państwo, że posiadają uprawnienia do udostępnienia tych danych i pozwolenia nam na ich wykorzystanie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • zapewniania funkcjonalności Strony oraz realizacji wniosków w przypadku, gdy zobowiązują nas stosunki umowne albo prawnie uzasadniony interes; 

Więcej informacji

Pojęcia zapewnienie funkcjonalności Strony oraz realizacja wniosków obejmują:

 • świadczenie usług w zakresie obsługi klienta;
 • odpowiadanie na zapytania, realizację wniosków i transakcji;
 • wysyłanie informacji administracyjnych, takich jak informacje o zmianach naszych warunków i polityk, a także komunikatów marketingowych, które w naszym uznaniu mogą Państwa zainteresować;
 • umożliwianie korzystania z funkcji udostępniania w mediach społecznościowych;
 • umożliwianie Państwu wysyłania wiadomości do innych osób, takich jak współpracownicy, opiekunowie, znajomi lub pacjenci;
 • świadczenie spersonalizowanych usług, kiedy posiadamy Państwa zgodę na przedstawianie Państwu informacji, które Państwa interesują, albo kiedy mamy prawnie uzasadniony interes, aby to robić; 

Więcej informacji

Pojęcie Spersonalizowane usługi obejmuje:

 • zapewnienienie lepszego zrozumienia Użytkownika oraz wchodzenie z nim w spersonalizowane interakcje.
 • Analizę albo przewidywanie preferencji naszych użytkowników w celu tworzenia zbiorczych sprawozdań dotyczących trendów w zakresie sposobu, w jaki wykorzystywane są treści cyfrowe Pfizer.
 • Analizę albo przewidywanie preferencji użytkownika w celu ulepszenia naszych interakcji, tj. przedstawianie Użytkownikowi treści, produktów oraz ofert (poprzez nasza Witrynę, pocztę elektroniczną albo narzędzia cyfrowe) odpowiadających w naszym uznaniu zawodowym zainteresowaniom Użytkownika.
 • Współpracę z Użytkownikiem jako przedstawcielem zawodów medycznych w przypadku, gdy łączą nas stosunki umowne albo prawnie uzasadniony interes. 

Więcej informacji

Pojęcie Współpraca z Użytkownikiem jako przedstawicielem zawodów medycznych obejmuje:

 • Aby zweryfikować, czy masz prawo dostępu do niektórych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane tylko niektórym uprawnionym pracownikom służby zdrowia.
 • Nawiązywanie kontaktu z  Użytkownikiem w oparciu o jego wiedzę fachową i profesjonalną opinię za pośrednictwem środków cyfrowych lub innych.
 • Zaangażowanie Użytkownika w programy/panele przedstawicieli zawodów medycznych.
 • Zasięgnięcie wiedzy fachowej Użytkownika, np. w kontekście ankiet dotyczących produktów lub usług podmiotu Pfizer albo jego partnera biznesowego.
 • Współpracę z Użytkownikiem podczas wydarzeń medycznych, spotkań dotyczących publikacji lub spotkań doradczych.
 • Uzyskanie opinii Użytkownika na temat produktów i usług promowanych przez nas, jednostkę stowarzyszoną lub partnera biznesowego w celach rozwoju i doskonalenia tych produktów i usług.
 • Zezwolenie Użytkownikowi na uczestnictwo w programach specjalnych, działaniach, wydarzeniach albo akcjach promocyjnychw ramach naszych stosunków umownych albo kiedy mamy prawnie uzasadniony interes. 

Więcej informacji

W powyższych przypadkach możemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika na inne sposoby, ujawnione w ramach programu specjalnego, działań, wydarzeń lub akcji promocyjnych.

 • Prowadzenie działalności w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi oraz realizacji uzasadnionego interesu poprzez kontynuowanie naszej działalności. 

Więcej informacji

Pojęcie działalność biznesowa obejmuje:

 • Przeprowadzanie analizy danych oraz audytu.
 • Identyfikację trendów w sposobie użycia naszych Stron oraz analizę skuteczności naszej komunikacji.
 • Wykrywanie oszustw i zapobieganie im oraz prowadzenie czynności wyjaśniających, w tym monitorowanie bezpieczeństwa (cyberbezpieczeństwa) oraz zapobieganie naruszeniom.
 • Opracowywanie, poprawianie, udoskonalanie lub modyfikowanie naszych produktów i usług.
 • Weryfikację możliwości uzyskania przez Użytkownika dostępu do produktów lub usług lub skorzystania z nich.
 • Lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób nasze produkty oraz usługi oddziałują na Użytkownika i jego bliskich.
 • Śledzenie i odpowiadanie na wątpliwości, w tym sprawowanie kontroli regulacyjnej oraz wykonywanie zobowiązań związanych ze zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych, reklamacji produktów oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa pacjenta.
 • Prowadzenie oraz rozszerzanie naszej działalności biznesowej.

Możemy łączyć ze sobą Dane osobowe, podawane przez Użytkownika i innych użytkowników Strony.  Jeżeli to robimy, możemy wykorzystywać i ujawniać takie zbiorcze dane w dowolnym celu pod warunkiem, że dane zbiorcze nie identyfikują bezpośrednio Użytkownika ani innych osób.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UJAWNIANIAMY DANE OSOBOWE

Ujawniamy dane osobowe następującym podmiotom:  

 • Innym spółkom Pfizer w celach opisanych w tej Informacji o ochronie prywatności.
 • Naszym zewnętrznym usługodawcom, by świadczyć usługi takie jak hosting, analiza danych, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie poczty email, usługi audytowe i inne.
 • Innym spółkom, z którymi współpracujemy w zakresie konkretnych produktów lub usług. Mogą one obejmować naszych partnerów, z którymi współpracujemy naw zakresie promocji produktów, które razem opracowujemy lub wprowadzamy na rynek.
 • podmiotom, które wcześniej w całości lub w części należały do grupy Pfizer, i na rzecz których świadczymy usługi w okresie przejściowym po ich wyodrębnieniu.
 • Kiedy Użytkownik publikuje dane albo materiały w grupach dyskusyjnych, na czatach, stronach profilowych, blogach oraz korzystając z innych usług. 

Więcej informacji

Decydując się na udostępnienie danych lub materiałów poprzez naszą Stronę, należy być świadomym, że:

 • Każdy post będzie widoczny dla pozostałych użytkowników Strony oraz ogólnodostępny.
 • Należy zachować ostrożność decydując się na ujawnienie danych albo materiałów poprzez Stronę albo umieszczając łącze do swojego konta w serwisie społecznościowym.
 • Używając Strony w celu wysyłania wiadomości lub ujawnienia danych lub materiałów (w tym stosując funkcję udostępniania w mediach społecznościowych), wiadomość, dane lub materiały będą dostępne dla innych (np. innych użytkowników Strony, znajomych w danym serwisie społecznościowym, operatora serwisu społecznościowego, w którym Użytkownik posiada konto lub będą powszechnie dostępne).

Wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe Użytkownika, jeżeli uznamy to za konieczne lub stosowne:

 • Żeby zapewnić zgodność z przepisami obowiązującego prawa oraz dochować naszych zobowiązań dotyczących kontroli regulacyjnej oraz sprawozdawczości (w tym przepisów prawa obowiązujących poza krajem Państwa zamieszkania), odpowiadać na zapytania organów publicznych i rządowych (w tym również tych spoza kraju Państwa zamieszkania), współpracować z organami porządkowymi albo z innych względów prawnych.
 • W celu egzekwowania naszego regulaminu.
 • W celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i mienia naszego lub naszych jednostek stowarzyszonych, Państwa i innych osób.

      Udostępniamy dane osobowe

 • podmiotom, które wcześniej w całości lub w części należały do grupy Pfizer, i na rzecz których świadczymy usługi w okresie przejściowym po ich wyodrębnieniu.

Ponadto możemy wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać Dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, założenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innej formy zbycia całości bądź dowolnej części naszej działalności, aktywów albo akcji (w tym również w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym).

KONTROLA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Jeżeli nie chcą j Państwo dłużej otrzymywać od nas treści marketingowych, prosimy skontaktować się z nami w sposób opisany w części Kontakt albo na niektórych Stronach. Prosimy zaktualizować preferencje w swoim profilu lub na swoim koncie.  W przypadku składania takiego wniosku prosimy podać imię i nazwisko oraz adresy, przy użyciu których mamy się więcej z Państwem nie kontaktować. Jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas komunikatów marketingowych, nadal będziemy mogli wysyłać do Państwa ważne wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Na niektórych Stronach istnieje możliwość zaktualizowania profilu za pośrednictwem Strony.

Jeżeli chcieliby Państwo przejrzeć, poprawić, zaktualizować, ograniczyć przetwarzanie, usunąć Danych osobowych, które wcześniej nam Państwo przekazali za pośrednictwem Strony lub jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię elektroniczną takich Danych osobowych w celu przesłania ich do innego podmiotu, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób opisany w części Kontakt. Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

We wniosku prosimy określić, które z Danych osobowych chcieliby Państwo zmienić oraz czy chcieliby Państwo, aby Państwa Dane osobowe zostały zastrzeżone w naszej bazie danych lub prosimy w inny sposób poinformować nas, jakie ograniczenia chcieliby Państwo, abyśmy zastosowali w odniesieniu do nich.  Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, przed rozpatrzeniem Państwa wniosku konieczna może być weryfikacja Państwa tożsamości.  Postaramy się rozpatrzyć Państwa wniosek jak najszybciej. 

Proszę mieć na uwadze fakt, że w celach ewidencyjnych lub po to, by zrealizować transakcje, które Państwo rozpoczęli przed złożeniem wniosku o zmianę bądź usunięcie danych, możemy zachować pewne Dane osobowe.

BEZPIECZÉNSTWO DANYCH

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące do ochrony Państwa Danych osobowych. Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa żadnego systemu przesyłania bądź przechowywania danych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele, dla których zostały one uzyskane i w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.  Przy ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy następujące kryteria:  (i) czas obowiązywania stosunku z Państwem i zapewniania Państwu dostępu do Strony; (ii) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; albo (iii) czy przechowywanie informacji jest zalecane ze względu na nasz interes prawny (np. w związku z egzekwowaniem Regulaminu Strony, obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane gromadzone przez nas za pośrednictwem Strony mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub w którym zatrudniamy usługodawców, w tym w USA, jak również tam, gdzie działają nasze jednostki stowarzyszone.

Niektóre z krajów spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). Odnośnie do przekazywania informacji z krajów EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa Danych osobowych, takie jak zapewnienie, że otrzymujący informacje jest związany Standardowymi klauzulami umownymi UE.  Egzemplarz dokumentów określających te zabezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób opisany w części Kontakt.

USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych  nie dotyczy gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania danych ani praktyk związanych z bezpieczeństwem, ani innych praktyk jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, w tym osób trzecich świadczących usługi, do których prowadzą łącza zamieszczone na Stronie, i nie ponosimy za to odpowiedzialności. Zamieszczenie łącza na Stronie nie oznacza udzielenia aprobaty dla usługi, do której prowadzi łącze.

KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIELETNIE 

Strona ta nie jest skierowana do osób poniżej 13 (trzynsatego) roku życia.Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych takich osób.  W przypadku nieosiągnięcia wskazanego wieku w Państwa jurysdykcji konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie ze Strony.  Prosimy skonsultować się z rodzicem lub opiekunem prawnym przed skorzystaniem ze Strony.

W przypadku przekazywania nam Danych osobowych osób poniżej 13 (trzynastego) roku życia oświadczają Państwo, że posiadają do tego odpowiednie prawo i że na żądanie Pfizer mogą Państwo udowodnić, że posiadają takie prawo.

AKTUALIZACJE

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.  Wszelkie zmiany wejdą w życie w chwili opublikowania zaktualizowanej wersji Informacji o ochronie danych osobowych na tej Stronie.  Datę „ostatniej aktualizacji” niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych można znaleźć powyżej.

KONTAKT

Administrator Państwa danych osobowych, a wiec podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych osobowych na mocy niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych  to Pfizer Polska Sp. z o.o. lub Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych lub chęci skorzystania z jakichkolwiek praw prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub kontakt korespondencyjny pod następującym adresem:

Pfizer Polska Sp. z o.o. lub Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa

W stosownych przypadkach można też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych właściwym dla kraju lub regionu.  Informacje kontaktowe tej osoby można znaleźć na stronie internetowej DPO.Pfizer.com.

WNOSZENIE SKARGI DO ORGANU REGULACYJNEGO

Mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych w Państwa kraju lub regionie bądź miejscu popełnienia rzekomego naruszenia.  Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać dane kontaktowe tego rodzaju organów. 

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to standardowa funkcja stron internetowych. Pozwalają one nam przechowywać niewielkie ilości danych na komputerze z informacjami o wizycie użytkownika na naszej Witrynie. Pliki cookie pomagają nam dowiedzieć się, które obszary Witryny są użyteczne, a które obszary wymagają poprawy.

Informacje o plikach cookie, których używamy, oraz ustawienia dotyczące plików cookie i podobnych technologii są dostępne w narzędziu Cookie Consent Tool w prawym dolnym rogu każdej strony naszej Witryny. Ponadto możesz w dowolnym momencie odmówić akceptowania lub zaakceptować pliki cookie z Witryny, przełączając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Informacje o procedurze, którą należy zrealizować w celu włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookie, można znaleźć na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej dostępnej przez ekran pomocy. Informacje dotyczące najczęściej używanych przeglądarek są dostępne na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, korzystanie z Witryny może zostać ograniczone, a niektóre funkcje Witryny mogą zacząć działać niezgodnie z przeznaczeniem.

Możemy również używać technologii podobnych do plików cookie, takich jak: 

Tagi pikselowe. Tagi pikseli (znane również jako sygnały nawigacyjne i przejrzyste pliki GIF) służą między innymi do śledzenia działań użytkowników witryny, mierzenia skuteczności naszych kampanii marketingowych i tworzenia statystyk na temat używania Witryny i współczynników reakcji.

Adobe Flash. Lokalne udostępniane obiekty Flash (znane również jako pliki cookie Flash lkub „Flash LSO”) i inne technologie służą między innymi do gromadzenia i przechowywania informacji o sposobie używania Witryny. Aby zapoznać się z opcjami dotyczącymi Flash LSOs, należy odwiedzić tę stronę. Należy pamiętać, że ustawienie odtwarzacza Flash tak, by ograniczyć przyjmowanie elementów Flash LSO, może zmniejszyć lub utrudnić funkcjonalność niektórych aplikacji Flash.

Google Analytics. Google Analytics to usługa świadczona przez Google, Inc. („Google”). Serwisu Google Analytics do zbierania anonimowych statystyk służących ulepszeniu naszej Witryny.

Dowiedz się więcej o Google Analytics i zasadch ochrony prywatności. Google Analytics możesz selektywnie wyłączyć, instalując w przeglądarce oferowany przez Google komponent umożliwiający wycofanie się z tej usługi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi odnośnikami:

Informacje o przeglądarce lub urządzeniu. Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia. To między innymi adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja Witryny, z której korzystasz. Używamy tych informacji, aby zapewnić prawidłowe działanie Witryny.

W zakresie zbierania danych osobowych za pomocą plików cookie lub podobnych technologii zastosowanie mają inne sekcje niniejszej Informacji o prywatności.

POWRÓT DO GÓRY