Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: listopad 2020

EEA HCP Privacy Notice

 INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH DLA KRAJÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 

WPROWADZENIE

Niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych Przedstawicieli Zawodów Medycznych dla krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego („Informacja o ochronie danych osobowych PZM„ lub „Informacja o ochronie prywatności„) opisuje Dane osobowe, które spółki z grupy Pfizer z siedzibą w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej:”EOG") wymienione w sekcji Kontakt poniżej (dalej zwane „Pfizer” lub „my”) zbierają na temat Przedstawicieli Zawodów Medycznych („PZM”), sposoby wykorzystywania przez nas tych danych, mechanizmy ich zabezpieczania, a także sposobów realizacji przysługującym PZM praw związanych z ochroną danychi osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych PZM
oraz do klikania dostępnych łączy lub wybrania opcji „Więcej”, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na określony temat. 

Jeśli zapoznają się Państwo z niniejszym komunikatem online, możliwe jest również zapoznanie się z „Informacją o ochronie danych osobowych PZM” opublikowaną na naszej stronie internetowej lub w aplikacji, z której Państwo korzystają.
 

DANE OSOBOWE

„Dane osobowe” to dane, które umożliwiają pośrednio lub bezpośrednio identyfikację osób fizycznych.  Zbieramy Dane osobowe podczas kontaktów z Państwem; podczas Państwa udziału
w naszych programach, aktywnościach, wydarzeniach branżowych, spotkaniach edukacyjnych, targach, a także w związku z Państwa zapytaniami lub wiadomościami kierowanymi do Pfizer.  Dodatkowo zbieramy Państwa Dane osobowe od firm świadczących usługi informatyczne w sektorze ochrony zdrowia, z publicznie dostępnych źródeł informacji w zakresie wykonywanego zawodowu oraz od naszych partnerów marketingowych. 

Więcej

Dane osobowe, które możemy zbierać, obejmują:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe (adres zamieszkania, numery telefonów, adres e-mail, numer faksu)
 • Preferowany język
 • Zdjęcie
 • Zainteresowania (np. tematy z zakresu ochrony zdrowia, o które Państwo nas pytają)
 • Doświadczenie zawodowe, w tym dane dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnień, specjalizacji, powiązań zawodowych (np. członkostwa w samorządach zawodowych), publikacji, kompetencji i innych osiągnięć zawodowych
 • Dane dotyczące korzystania z produktów, interakcji z nami, preferowanych kanałów komunikacji
 • Dane finansowe i bankowe, które nam Państwo dostarczają w celu zapłaty wynagrodzenia za usługi lub zwrotu wydatków służbowych, kosztów podróży, zakwaterowania oraz diet
 • Numer dowodu tożsamości lub paszportu, numer identyfikacji podatkowej
 • Preferencje w zakresie podróży

Mają Państwa prawo odmowy podania Pfizer żądanych danych osobowych.  Jeżeli zdecydują się Państwo nie podawać danych osobowych, które są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć zamówione usługi
lub zrealizować zobowiązania umowne, możemy nie być w stanie świadczyć Państwu tych usług
lub zrealizować określonych zobowiązań umownych. 

Jeżeli podadzą Państwo jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innej osoby albo umożliwią nam gromadzenie takich danych, w tym danych zbieranych w celu realizacji obowiązku raportowania działań niepożądanych, uznajemy, że
że posiadają Państwo uprawnienia do udostępnienia tych danych i pozwalają nam na ich wykorzystanie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych PZM. 
 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • Interakcji i współpracy z Państwem w przypadku, gdy łączą nas stosunki umowne gdy mamy prawnie uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Więcej

Interakcja i współpraca z Państwem obejmuje:

 • Odpowiadanie na Państwa zapytania i wnioski.
 • Realizację zawartych z Państwem umów (np. sponsoring na wydarzenia naukowe lub spotkania doradcze (Advisory Boards) itp.),
  a w przypadkach, gdy ma to zastosowanie, wypłaty Państwu wynagrodzenia
  za realizację określonychusług, zwrot kosztów, wydatków związanych z udziałem w spotkaniach i innych interakcji z Państwem, wysyłanie Państwu informacji związanych z realizacją umów oraz dokumentowanie naszych interakcji z Państwem.
 • Tworzenie i utrzymywanie bazy danych Pfizer obejmujących współpracujących z nami Przedstawicieli Zawodów Medycznych w celu ewentualnego kontaktu z Państwem (drogą cyfrową lub w inny sposób) w charakterze ekspertów naukowych lub liderów opinii w obszarach zdrowotnych, a także w celu rejestracji Państwa wcześniejszych interakcji z Pfizer, na przykład:
  • do zapraszania Państwa do udziału w kongresach/panelachi innych wydarzeniach edukacyjnych
  • do uzyskania od Państwa opinii i informacji naukowych na temat naszych produktów za pośrednictwem naszych przedstawicieli, a także na potrzeby ankiet związanych z badaniem jakości naszych usług lub produktów.  
 • Realizacji obowiązków prawnych oraz w celach statystycznych.

Więcej

Prowadzenie naszej działalności obejmuje:

 • Realizację obowiązków prawnych z zakresu monitorowania  
 • i raportowania działań niepożądanych, przyjmowania zgłoszeń dotyczących jakości produktów czy ich bezpieczeństwa.
 • Weryfikowanie Państwa uprawnień zawodowych, w celu nadania dostępu do niektórych produktów, usług i danych, które mogą być udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym do wykonywania zawodów medycznych,
 • oraz weryfikacji do celów przeciwdziałania korupcji i oceny bezpieczeństwa podjęcia współpracy z Państwem. się,
 • Przeprowadzanie szkoleń i zapewnianie kontroli jakości.
 • Identyfikowanie i wykrywanie niewłaściwych zachowań oraz zapobieganie im.
 • Wypełnianie obowiązków dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz transparentności.
 • Analizowanie oraz prognozowanie preferencji PZM w celu identyfikacji zagregowanych trendów na potrzeby opracowywania, ulepszania lub zmieniania naszych produktów, usług oraz działań biznesowych.
 • Zapewnienie ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa Państwa oraz innych osób, a także naszej właśności bądź przedmiotów będących własnością spółek z grupy.
 • Dostarczanie Państwu informacji marketingowych i  materiałów edukacyjnych (drogą cyfrową lub w inny sposób), które mogą być dostosowywane do Państwa obszaru specjalizacji zawodowej oraz zainteresowań, pod warunkiem, iż uzyskamy na to Państwa zgodę lub mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu takich danych.
   

W JAKI SPOSÓB UJAWNIAMY DANE OSOBOWE

Ujawniamy dane osobowe następującym podmiotom:  

 • Innym spółkom z grupy Pfizer (listę spółek z grupy Pfizer można znaleźć na stronie) do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych PZM.
 • Naszym zewnętrznym usługodawcom, by mogli świadczyć usługi analizy danych, dostarczania technologii informatycznych i powiązanej z nimi infrastruktury, obsługi klienta, przeprowadzanie audytu i innych.
 • Firmom, które świadczą usługi z zakresu tworzenia i udostępniania baz danych w sektorze zdrowia w celu sprawdzenia aktualności tych danych.
 • Innym spółkom, z którymi współpracujemy w zakresie wspólnego tworzenia materiałów marketingowych i edukacyjnych , dystrybucji produktów i/lub tworzenia reklam naszych produktów lub usług.
 • Celem realizacji obowiązków prawnych, w związku z postępowaniami sądowymi i zapytaniami organów i instytucji państwowych.
 • Do podejmowania kroków prawnych lub w inny sposób zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz do zabezpieczenia interesów prawnych Pfizer i podmiotów z grupy.
 • W celu przygotowania, ukończenia i wdrożenia procesów związanych z przkształcaniem spółek, ich reorganizacją, fuzjami, sprzedażą, tworzeniem spółki joint venture, lub innej formy zbycia całości bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaży udziałów lub akcji (w tym również w związku z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym).
 • podmiotom, które wcześniej w całości lub w części należały do grupy Pfizer, i na rzecz których świadczymy usługi w okresie przejściowym po ich wyodrębnieniu.

PUBLIKOWANIE INFORMACJI O PRZEKAZANYM PZM WSPARCIU

Pfizer w kraju, w którym prowadzą Państwo praktykę zawodową, będzie publicznie ujawniać informacje o przekazanym Państwu przez nas wsparciu. Informacje takie są ujawniane na zasadach regulowanych w Kodeksie Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Więcej

Na zasadach regulowanych przez Kodeks Przejrzystości, ujawnimy Państwa imię i naziwsko, adres głównego miejsca prowadzenia działalności, numer wykonywania zawodu, oraz rok kwotę wsparcia, a także  informację o rodzaju przekazanego przez Pfizer wsparcia. Dane te będą publikowane na naszych stronach internetowych i na stronie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Po opublikowaniu dane będą dostępne przez 3 lata (chyba że w Państwa kraju obowiązuje inny okres).

Ujawniamy te dane na podstawie udzielonej zgody, wymogu prawnego lub uzasadnionego interesu.

Publikacja tych danych służy interesowi społecznemu, w tym interesowi pacjentów, systemu zdrowotnego, branży farmaceutycznej, a także Państwu jako PZM, poprzez:

 • Budowania zaufania opinii publicznej co Państwa uczuciwości i niezależności.
 • Ukazywania zaangażowania w nieustanną edukację PZM, która pomaga zapewniać lepszą opiekę pacjentom i jakość leczenia.

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dostęp, sprostować, zaktualizować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie Danych osobowych a także zrealizować prawo do przenoszenia Danych osobowych, które wcześniej nam Państwo udostępnili lub jeśli chcieliby Państwo wycofać udzieloną zgodę bądź otrzymać kopię elektroniczną takich Danych osobowych w celu przeniesienia,
mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób opisany w części Kontakt. Zrealizujemy Państwa uprawnienia zgodnie z przepisami prawnymi.

We wniosku prosimy określić, które z Danych osobowych chcieliby Państwo zmienić oraz czy chcieliby Państwo, aby Państwa Dane osobowe zostały zastrzeżone w naszej bazie danych lub prosimy w inny sposób poinformować nas, jakie ograniczenia chcieliby Państwo, abyśmy zastosowali w odniesieniu do nich.  Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, przed rozpatrzeniem Państwa wniosku konieczna może być weryfikacja Państwa tożsamości.  Postaramy się rozpatrzyć Państwa wniosek jak najszybciej. 

Proszę mieć na uwadze fakt, że w celach ewidencyjnych lub po to, by zrealizować transakcje, które Państwo rozpoczęli przed złożeniem wniosku o zmianę bądź usunięcie danych, możemy zachować pewne Dane osobowe.
 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące do ochrony Państwa Danych osobowych. Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa żadnego systemu przesyłania bądź przechowywania danych. 
 

OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele, dla których zostały one uzyskane i w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.  Przy ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy następujące kryteria:  (i) czas obowiązywania stosunku z Państwem i zapewniania Państwu dostępu do Strony; (ii) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; albo (iii) czy przechowywanie informacji jest zalecane ze względu na nasz interes prawny (np. w związku z egzekwowaniem Regulaminu Strony, obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Dane gromadzone przez nas za pośrednictwem Strony mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub w którym zatrudniamy usługodawców, w tym w USA, jak również tam, gdzie działają nasze jednostki stowarzyszone.

Niektóre z krajów spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). Odnośnie do przekazywania informacji z krajów EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa Danych osobowych, takie jak zapewnienie, że otrzymujący informacje jest związany Standardowymi klauzulami umownymi UE.  Egzemplarz dokumentów określających te zabezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób opisany w części Kontakt.

Egzemplarz dokumentów określających  zabezpieczenia związane z transferem danych można uzyskać na stronie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIELETNIE 

Strona ta nie jest skierowana do osób poniżej 13 (trzynsatego) roku życia.Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych takich osób.  W przypadku nieosiągnięcia wskazanego wieku w Państwa jurysdykcji konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie ze Strony.  Prosimy skonsultować się z rodzicem lub opiekunem prawnym przed skorzystaniem ze Strony.

W przypadku przekazywania nam Danych osobowych osób poniżej 13 (trzynastego) roku życia oświadczają Państwo, że posiadają do tego odpowiednie prawo i że na żądanie Pfizer mogą Państwo udowodnić, że posiadają takie prawo.
 

AKTUALIZACJE

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.  Wszelkie zmiany wejdą w życie w chwili opublikowania zaktualizowanej wersji Informacji o ochronie danych osobowych na tej Stronie.  Datę „ostatniej aktualizacji” niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych można znaleźć powyżej.
 

KONTAKT

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszejszą Informacją o ochronie danych osobowych jest Pfizer Polska Sp. z o.o. lub Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem warsaw.office@Pfizer.com lub za pośrednictwem pocztowego adresu korespndencyjnego dla odpowiedniej spółki Pfizer tj.:

Pfizer Polska Sp. z o.o. lub Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa

W razie chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza online znajdującego się pod tym linkiem www.pfizer.com/individualrightsgdpr lub na pocztowy adres korespondencyjny wskazany powyżej.

W stosownych przypadkach można też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych właściwym dla kraju lub regionu. Informacje kontaktowe tej osoby można znaleźć na stronie internetowej DPO.Pfizer.com.
 

WNOSZENIE SKARGI DO ORGANU REGULACYJNEGO

Mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu ds. ochrony danych w Państwa kraju bądź miejscu naruszenia Państwa praw.  Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać dane kontaktowe do organów ds. ochrony danych osobowych.