Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: м. Юли 2023

EEA HCP Privacy Notice

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – БЪЛГАРИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото Уведомление за поверителност за медицински специалисти (МС) (“Уведомление за поверителност за МС” или “Уведомление за поверителност”) описва Личните данни, които ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ КЛОН БЪЛГАРИЯ, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК: 175202294, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 115 М (наричан по-долу “Пфайзер”, “нас” или “ние”), събира за Вас като МС, когато взаимодействаме с Вас; как използваме тези данни; как ги защитаваме; както и изборите, които може да направите по отношение на Вашите Лични данни.

Ако взаимодействате с нас онлайн, моля също така вижте и Уведомлението за поверителност, публикувано на уебсайта или в приложението, което използвате.

ЛИЧНИ ДАННИ

“Лични данни” са данните, които Ви идентифицират като физическо лице или се отнасят до лице, което може да бъде идентифицирано. Ние ще събираме Лични данни в хода на срещите с Вас, когато участвате в наши програми, дейности, събития в бранша, във връзка с Ваши запитвания и комуникацията Ви с нас или за целите на сключването и изпълнението на нашите договори с Вас. Също така събираме Лични данни от дружества, обработващи данни, които предоставят информационни услуги в сектора на здравеопазването, от публично достъпни източници за професионална информация и от общи маркетингови партньори.

Личните данни, които може да обработваме в зависимост от конкретните цели и от взаимодействието ни с Вас, включват:

 1. Когато сключваме договори с Вас и във връзка с тях – Вашето име; служебни данни за контакт (пощенски адрес, телефонни номера, адрес на електронна поща и други служебни данни за контакт); уникални идентификационни номера (УИН) според националните професионални асоциации (напр. регистър на БЛС, БФС); национален идентификационен номер (ЕГН) и паспортни данни; финансови данни и данни за банкова сметка, предоставени ни от Вас, за да Ви заплатим за услуги или за да Ви възстановим професионални такси, разноски за пътуване и настаняване, информация, свързана с плащания и счетоводна/данъчна документация, номер по ДДС и Вашия осигурителен доход (ако е приложимо), информация, свързана с плащания, данни, свързани със сключения договор (предмет и услуги, срок, начална дата и т.н.); информация, предоставена, създадена или събрана в контекста на изпълнението на договора като публикации, сертификати, биографии, професионални снимки и презентации, други материали;
 1. Когато преценяваме дали отговаряте на изискванията за получаване на достъп до определени продукти, услуги или данни, които могат да бъдат предоставяни единствено на лицензирани МС или за да Ви поканим или за да сключим с Вас договор и да осигурим, че не сме възпрепятствани да сключим с Вас договор в съответствие с нашите политики – информация, предоставена от Вас чрез нашите въпросници за самооценка и информация за Професионална биография (професионална биография, включваща данни, свързани с Вашето образование, лицензи/дипломи, специализации, членство в професионални организации (напр. членство в медицински асоциации или мрежи за МС, работни места), публикации, удостоверения/референции и други професионални постижения) и информация, събрана от проверки в публични регистри и други публични източници;
 1. В контекста на нашата комуникация и взаимодействие с Вас, включително когато отправяте искания или запитвания към нас – Вашите служебни данни за контакт; записи на Вашата комуникация с нас; предпочитания от Вас език и метод за комуникация; Вашите интереси (като например теми, свързани със здравеопазване, за които Вие изисквате информация от нас); данни, свързани с Вашето взаимодействие с нас;
 1. Когато Ви предоставяме мостри от лекарствени продукти – данни относно вида, количеството и времето на доставка на мострите и свързаната документация. Тъй като в приложимото законодателство са установени ограничения по отношение на допустимия брой мостри от една и съща лекарствена форма на лекарствен продукт, които можем да Ви предоставяме в рамките на една календарна година, ние обвързваме информацията за доставените мостри с Вашите имена и служебни данни за контакт съобразно приложимото законодателство;
 1. Когато в контекста на нашите взаимоотношения ние сме ангажирани в и/или Ви съдействаме при организирането на Вашите пътувания и/или възстановяваме разноските Ви за пътуване и настаняване – Вашите идентификационни данни, свързани с информация относно причините за съответното пътуване, информация, свързана с пътуването, направените разходи и Вашите предпочитания за пътуване и настаняване, вкл. документация за пътуване и настаняване и друга информация, която е свързана и необходима за организиране на пътуването;
 1. Когато се регистрирате в наши уебсайтове или приложения, ние може да обработваме Вашите имена, служебни данни за контакт, IP адрес, УИН, данни за достъп (потребителско име и парола), както и друга информация, отнасяща се до Вас, която предоставяте при регистрацията си в съответните уебсайтове или приложения. За повече информация относно обработването на Вашите лични данни в този контекст, моля, запознайте се с нашите уведомления за поверителност на съответния уебсайт или приложение;
 1. Когато ни съобщавате за възможни нежелани лекарствени реакции – съобщението ще съдържа името или инициалите Ви, професията Ви (например лекар, фармацевт), служебни данни за контакт и други данни, съгласно предвиденото в приложимото законодателство. Информацията за контакт е необходима, за да се свържем с Вас и да получим висококачествена и пълна последваща информация относно нежеланите лекарствени реакции;
 1. Друга информация, свързана с Вас, която ни предоставяте или се генерира в хода на нашите взаимоотношения и която обработваме с оглед на взаимоотношенията ни с Вас.

Когато от Вас бъде поискано да предоставите Лични данни, Вие можете да откажете. Но ако изберете да не предоставите данните, които са ни необходими за предоставянето на заявените услуги или за изпълнението на нашите договорни задължения, може да не сме в състояние да Ви предоставим тези услуги или да изпълним тези договорни задължения.

Ако ни предоставите или ни позволите да събираме Лични данни, свързани с друго лице, включително данни за нежелани реакции и събития, Вие декларирате, че имате право да предоставяте тези данни и да ни позволите да използваме тези данни, както е посочено в това Уведомление за поверителност за МС.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние използваме Лични данни за следните цели и на следните правни основания:

 1. Цели, свързани с изпълнение на договор, по който сте страна или с цел предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор с Вас (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД):
 • Провеждане на преговори за сключване на договор и обработването на лични данни, необходими за неговото сключване, изпълнение и прекратяване;
 • Осъществяване на всякакъв вид комуникация с Вас, например чрез електронна поща, необходима във връзка с нашите договорни отношения, включително отговаряне на Ваши запитвания и искания;
 • Прилагане на договорните условия, които уреждат отношенията ни с Вас (напр. участие в медицински събития, публикации, консултативни срещи и т.н.) и ако е приложимо, заплащане за определени или договорени услуги или възстановяване на разходите Ви, планиране на разговори, срещи, пътувания и други свързани взаимоотношения с Вас, изпращане на административна информация и документиране на отношенията ни с Вас;

За тези цели може да е необходимо обработване на данните, посочени в раздел Лични данни, точки 1, 2, 3, 5, 6 и 8.

 1. Цели, свързани със законните интереси на Пфайзер или на трети лица (член 6, параграф 1, буква е) от ОЗДР):
  1. Цели, свързани със законния интерес на Пфайзер да осъществява законната си търговска дейност, както и да управлява, администрира и развива отношенията си с медицинските специалисти:
 • Създаване и поддържане на база данни на Пфайзер за доставчици на здравни услуги за идентифициране и ако е приложимо, ангажиране с Вас (по дигитален или друг начин) като научен експерт или като установен авторитет в различни области на здравеопазването, въз основа на професионалната Ви квалификация и позиция и където е приложимо, Ваши предишни отношения с нас, като например:
  • да изпращаме покани, да присъствате на конгреси/панели, професионални срещи на МС и образователни дейности;
  • да се свързваме с Вас като експерт във Вашата област, да Ви предоставяме информация относно нашите продукти чрез нашите професионални представители или да се свържем с Вас във връзка с проучвания, свързани с фармацевтични продукти или услуги;
 • Провеждане на обучения;
 • Приспособяване на консултациите, услугите и информацията, предоставяни от нас към Вашите предпочитания и желания;

За тези цели може да е необходимо обработване на данните, посочени в раздел Лични данни, точки 2, 3 и 8.

 • Анализиране или прогнозиране на предпочитанията на МС с цел идентифициране на общи тенденции с цел развитие, подобряване или изменение на нашите продукти, услуги и дейност. За тази цел може да се изисква обработване на данните, посочени в раздел Лични данни, точки 3 и 8, както и информация от Професионалната биография, но само в обобщен вид.
  1. Цели, свързани с интереса на Пфайзер за спазване на етичните ангажименти и задължения по отношение на прозрачност при предоставянето на стойности:
 • Публично оповестяване на обобщена информация относно предоставянето на стойност от Пфайзер;
 • Съхранение и предоставяне на достъп до Лични данни в случай на одит и за целите на вътрешна отчетност.

За повече информация, моля вижте раздел Оповестяване на предоставяне на стойност.

  1. Цели, свързани със законния интерес на Пфайзер и други дружества от групата на Пфайзер за спазване на регулаторните изисквания, приложими за други дружества от групата на Пфайзер, и за установяване и гарантиране спазването на вътрешни политики (например за предотвратяване на конфликт на интереси, корупция и т.н.):
 • Преценка на това дали отговаряте на изискванията да сключим договор с Вас;
 • Преценка на Вашата надеждност;
 • Преценка на Вашата квалификация, професионални постижения и други аспекти, свързани с нашите договорни отношения;
 • Установяване, предотвратяване или разследване на възможни нарушения, свързани с нашите взаимоотношения и взаимодействия;
 • Проследяване на изпълнението на Вашите договори с нас;
 • Осигуряване на контрол на качеството;

За тези цели може да е необходимо обработване на данните, посочени в раздел Лични данни, точки 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8.

  1. Цели, свързани със законния интерес (1) за упражняване и защита на законните права и интереси на Пфайзер и (2) за оказване на съдействие на други дружества от групата на Пфайзер, или на служители, ръководители, изпълнители и бизнес партньори на други дружества от групата на Пфайзер при упражняване и защита на техните законни права и интереси:
 • установяване, упражняване или защита на правни претенции, вкл. пред съда и чрез подаване на жалби, сигнали и други подобни на компетентните органи;
 • управление и администриране на получени сигнали, жалби, искания и др.;
 • изпращане на нотариални покани;
 • прехвърляне на вземания (цесия);
 • събиране на вземания, вкл. чрез ангажиране на трети лица;
 • осигуряване сигурността на нашата собственост.

За тези цели може да е необходимо обработване на всички данни, посочени в раздел Лични данни.

 1. Цели, свързани със спазване на законоустановените задължения, приложими към нас (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД):
 • Спазване на нашите регулаторни задължения за мониторинг, съхранение и докладване, включително на нежелани реакции и събития, оплаквания от продукти и безопасност на продуктите;
 • Спазване на предвидените в закона задължения, свързани с финансови, данъчни и счетоводни дейности;
 • Спазване на нашите законови задължения да Ви уведомяваме за различни обстоятелства, вкл. такива, свързани с Вашите права за защита на данните и др.;
 1. Съгласно чл. 6 (1) (a) ОРЗД, можем също така да обработваме Лични данни въз основа на Вашето изрично съгласие, до степента и в рамките на обхвата, предвиден в съответната декларация за съгласие, като например:
 • Да Ви предоставяме маркетингови и промоционални съобщения по научни/здравни въпроси (чрез дигитални средства или по друг начин), които могат да бъдат персонализирани към Вашата професионална област и интереси;
 • Публично оповестяване на предоставяне на стойност на индивидуална основа съгласно посоченото в настоящото Уведомление за поверителност.

КАК РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние разкриваме Лични данни както следва:

 • На други дружества от групата на Пфайзер (посетете https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities за списък на нашите дружества) за целите, описани в настоящото Уведомление за поверителност на МС;
 • На наши доставчици на услуги-трети лица – обработващи данни, за да предоставят услуги като анализ на данни, информационни технологии и свързана с тях инфраструктура, обслужване на клиенти и други услуги. Тези доставчици на услуги обработват данните само от наше име в съответствие с нашите инструкции и под наш контрол;
 • На доставчици на услуги-трети лица като банки, доставчици на пощенски услуги, адвокати, одитори и др. При работата си с такива доставчици, ние изискваме те стриктно да спазват всички приложими правила и закони за защита на данните, както и специфичните правила, приложими за техните дейности и защитата на информацията, която обработват в хода на такава дейност;
 • На дружества, събиращи данни, които предоставят информационни услуги в сектора на здравеопазването, за да се гарантира, че Вашите данни са актуални и точни;
 • На други дружества, с които си сътрудничим по отношение на съвместното разработване, разпространение и/или маркетинг на определени продукти или услуги;
 • На компетентните държавни, общински и съдебни органи и други упълномощени от закона страни с цел спазване на регулаторно изискване, съдебна процедура, съдебно разпореждане, искане от държавен орган или правен процес, в който сме призовани;
 • На нашите адвокати, консултанти, нотариуси, одитори, както и на компетентните власти или други компетентни органи (напр. органи, които контролират спазването на кодекси за поведение, с които сме се ангажирали), за да предприемем правни действия или по друг начин да защитим сигурността, правата или собствеността или законните интереси на обществеността, на Пфайзер и на служителите, ръководителите, изпълнителите и бизнес партньорите на Пфайзер или на други дружества от групата на Пфайзер;
 • За да подготвяме, осъществяваме и завършваме реорганизации, сливане, продажба, създаване на съвместно предприятие, цедиране, прехвърляне или друго разпореждане с целия или с част от нашия бизнес, активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или други подобни производства).
 • Можем да разкриваме лични данни на дружества, които преди са били изцяло или частично включени в групата дружества Пфайзер и на които предоставяме услуги по време на преходния период след разделяне.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ

Дружество от групата на Пфайзер, в държавата на Вашата професионална практика, ще извършва публично оповестяване на предоставянето на стойност, което получавате от което и да е дружество на Пфайзер съгласно Кодекса на практиката на EFPIA и Консолидирания Етичен кодекс на научноизследователската фармацевтична индустрия в България, приет от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), уреждащ публичното оповестяване на предоставянето на стойност към здравни специалисти и здравни организации (като заплащане на професионални такси, пътувания и настаняване, плащания за услуги и консултации/ хонорари, както и плащания, свързани със съпътстващи разходи за дейността) (Кодексът на ARPharM).

Ако сте дали предварително съгласието си, ние ще разкриваме Вашето име, уникален идентификационен номер (УИН), град, в който се упражнява дейността, държава по регистрация и адрес на практиката, и датата, естеството и размера на стойността, която получавате от Пфайзер. Тези оповестявания ще бъдат публикувани на уебсайтовете ни и/или на уебсайтовете на местните асоциации на фармацевтичната индустрия, асоциирани с EFPIA (като ARPharM) по начина и до степента, както е посочено във Вашата декларация съгласие. В случай че оповестяването е изискуемо съобразно законодателството, то същото ще се извърши и на съответните правителствени уебсайтове. След публикуването им данните ще бъдат налични в продължение на 3 (три) години (освен ако във Вашата държава не се прилага друг законов срок или съответното правно основание за обработване на данните е оттеглено).

Публикуването на тези данни обслужва множество интереси на обществото, включително на пациенти, системи за здравеопазване, фармацевтичната индустрия, както и Вашите, в качеството Ви на МС, като:

 • Изгражда обществено доверие в почтеността и независимостта на МС.
 • Подпомага опазването на общественото здраве чрез насърчаване на отговорността на МС към пациентите при вземане на решения за тяхното лечение.
 • Демонстрира ангажимент за непрекъснато обучение на МС, което помага осигуряването на по-добри грижи за пациентите.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

Право но информация

 • Имате право да бъдете информирани относно обработването на Вашите Лични данни. Настоящото Уведомление за поверителност има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите Лични данни от нас.

Право на достъп

 • Имате право да получите достъп до Личните си данни, включително правото да поискате копие на такива данни.

Право на коригиране

 • Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани в случай че те са непълни или неточни.

Право на изтриване

 • Имате право да поискате Вашите Лични данни да бъдат изтрити в случай че е налице законово основание за такова изтриване, предвидено в ОРЗД.

Право на ограничаване във връзка с обработването

 • Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите Лични в случай че е налице законово основание за такова ограничаване, предвидено в ОРЗД.

Право на преносимост на данните (ако е приложимо)

 • Имате право да получите Личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван машинно-четим формат, както и да предавате тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятстван/а по какъвто и да е начин от нас. Правото на преносимост на данните се прилага единствено ако са изпълнени едновременно следните две условия: (1) обработването се основава на съгласие или договор; и (2) обработването се извършва с автоматични средства.

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране

 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и законни интереси.

Забележка: Не използваме технологии, попадащи в тази категория.

Право на оттегляне на съгласие

 • Имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, което се основава на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Право на възражение

 • Имате право да възразите по отношение на обработването на данни на базата на законен интерес съгласно чл. 6 (1) (е) ОРЗД, както е описано по-горе. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това. По всяко време можете да възразите срещу използването на данните Ви за целите на директния маркетинги ние ще преустановим такова обработване.

Ако желаете да упражните тези свои права, можете да се свържете с нас, както е посочено в раздела “Свържете се с нас” и да опишете искането си. Ние ще отговорим на Вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

За Ваша сигурност, може да се наложи да потвърдим самоличността Ви, преди да изпълним Вашето искане. Ще се опитаме да се съобразим с Вашето искане във възможно най-кратък срок.

Имайте предвид, че може да се наложи да запазим определени Лични данни за целите на воденето на записи и/или да завършим всички транзакции, които сте започнали, преди да поискате промяна или изтриване.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Стремим се да използваме адекватни и разумни организационни, технически и административни мерки за защита на Вашите Лични данни. За съжаление, нито една система за прехвърляне или съхранение на данни не може да гарантира 100% сигурност.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ

Ще съхраняваме Вашите Лични данни толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено, за целта/целите, за които са получени и както е посочено в това Уведомление за поверителност.

В случай че в настоящото Уведомление за поверителност не е посочен конкретен период на съхранение, ще се прилагат следните критерии за определяне на нашите периоди за съхраняване: (i) продължителността на времето, в която имаме текущи взаимоотношения с вас, предоставяме наши продукти, услуги или съдържание; (ii) дали е налице правно задължение, което се прилага за нас; или (iii) дали съхраняването е препоръчително от гледна точка на защитата на нашите права и законни интереси (като например във връзка с изпълнението на приложими договорни клаузи, приложими ограничения, съдебните спорове или регулаторните разследвания).

По-конкретно, ние можем да съхраняваме Вашите Лични данни за следните периоди:

 • В случаите на сключен договор с Вас, ние ще съхраняваме Вашите Лични данни, свързани с договорните ни взаимоотношения – от предприемането на стъпките по сключването и през целия период на действие на договора, както и за срок до 5 години след прекратяване на договора, освен в случаите, когато се изисква по-дълъг период на съхранение съобразно изискванията на действащото законодателство или когато е посочен друг срок в настоящото Уведомление за поверителност;
 • В случаите, в които Вашите Лични данни са ни необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции (напр. при възникване на конкретно съдебно производство – гражданско, административно, наказателно или административно-наказателно дело), ние ще съхраняваме Вашите Лични данни до 5 години от окончателното приключване на съответното дело;
 • Ние ще обработваме Вашите Лични данни, свързани с и/или съдържащи се в документация относно счетоводството и финансовата отчетност на отношенията на Пфайзер с Вас – включително платежни документи, данъчни или счетоводни документи или записи (например фактури), както и други документи и информация, свързани с осъществяване на данъчен контрол, като например самите подписани договори с Вас или друга кореспонденция, свързана със задължения за данъчен контрол за период от 10 години от началото на годината, следваща тази, в която се дължи плащане на публичното вземане за данъци и задължителни осигурителни вноски;
 • Ще съхраняваме до 5 години Вашите Лични данни, свързани с и/или съдържащи се в документация за:

(а) искания, жалби, сигнали и свързана кореспонденция – считано от окончателното им приключване/ разрешаване;

(б) доставени мостри от лекарствени продукти.

 • Лични данни относно предоставяне на стойност към Вас, с изключение на случаите, в които се изисква по-кратък срок съгласно приложимото законодателство или с изключение на случаите, в които обработването на лични данни се основава само на Вашето съгласие и съгласието е оттеглено:

(а) оповестената информация ще бъде публично достъпна за срок от 3 години от първоначалното оповестяване на информацията;

(б) документацията, свързана с предоставяне на стойност, която следва да бъде оповестена, ще се съхранява за период от най-малко 5 години след края на съответния отчетен период.

ТРАНСФЕРИ ИЗВЪН ГРАНИЦА

Данните, които събираме, могат да бъдат съхранявани и обработени във всяка държава, в която имаме средства/инфраструктура или в които ангажираме доставчици на услуги, включително в САЩ, както и където нашите филиали оперират.

Някои държави извън ЕИП са признати от Европейската комисия за предоставящи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави е на https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). За трансфери от ЕИП до държави, които Европейската комисия не счита, че имат адекватно ниво на защита на данните, ние сме въвели адекватни мерки, като например гарантираме, че получателят е обвързан от Стандартните Клаузи на ЕС, за да защити Вашите Лични данни.

За да получите копие от тези мерки, моля посетете https://privacycenter.pfizer.com/bg/hcp.

ДАННИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Ако ни предоставяте Лични данни на лица под 18-годишна възраст, Вие заявявате, че имате подходящите правомощия да го направите и че можете да докажете тези права при поискване от Пфайзер.

АКТУАЛИЗАЦИИ

Регулярно ще актуализираме това Уведомление за поверителност. Всички промени ще влязат в сила, когато публикуваме актуализираното Уведомление за поверителност на privacycenter.pfizer.com. Това Уведомление за поверителност е актуализирано за последен път, считано от датата „Последна актуализация“, посочена по-горе.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Компанията, отговорно за събирането, използването и оповестяването на Вашите Лични данни съгласно настоящата Декларация за поверителност, е:

ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ КЛОН БЪЛГАРИЯ, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК: 175202294, със седалище и адрес на управление: град София 1784, булевард Цариградско шосе № 115 М.

Ако имате въпроси относно Уведомлението за поверителност или искате да упражните каквито и да е индивидуални права, моля ни пишете на следния адрес:

ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ КЛОН БЪЛГАРИЯ, булевард Цариградско шосе № 115М, София 1784, България или на имейл PfizerBulgaria@pfizer.com или се свържете с нас чрез нашата форма, достъпна на www.pfizer.com/individualrightsgdpr.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО РЕГУЛАТОР

Можете да подадете жалба до орган за защита на данните, компетентен за Вашата държава или регион, или място на предполагаемото нарушение. Моля, посетете http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 за информация за връзка с тези органи.

При различие в езиковите версии на това Уведомление, версията на български език ще има предимство.