Enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: м. май 2018 г.

EEA HCP Privacy Notice

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ЗС ЗА ЕИП

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото Уведомление за поверителност за здравни специалисти в ЕИП (“Уведомление за поверителност за ЗС” или “Уведомление за поверителност”) описва Личните данни, които дружествата на Pfizer от ЕИП, посочени в раздел “Свържете се с нас” по-долу (наричани по-долу “Pfizer”, “нас” или “ние”), събират за Вас като здравен специалист (“ЗС”), когато взаимодействаме с Вас; как използваме тези данни; как ги защитаваме; както и изборите, които може да направите по отношение на Вашите Лични данни. Насърчаваме Ви да прегледате настоящото Уведомление за поверителност и ако имате нужда от допълнителна информация по даден въпрос, кликнете върху наличните връзки или изберете “Научете повече”.

Ако взаимодействате с нас онлайн, моля, също така вижте и уведомлението за поверителност, публикувано на уебсайта или в приложението, което използвате.
 

ЛИЧНИ ДАННИ

“Лични данни” са данните, които Ви идентифицират като физическо лице или се отнасят до лице, което може да бъде идентифицирано. Ние ще събираме Лични данни, в хода на срещите с Вас, когато участвате в наши програми, дейности, събития в бранша, търговски изложения или във връзка с Ваши запитвания и комуникацията Ви с нас. Също така събираме Лични данни от  дружества, обработващи данни, които предоставят информационни услуги в сектора на здравеопазването, от публично достъпни източници за професионална информация и от общи маркетингови партньори. 

Научете повече

Личните данни, които може да събираме, включват:

 • Име
 • Данни за връзка (пощенски адрес, телефонни номера, имейл адрес, номер на факс)
 • Предпочитаният от Вас език
 • Професионална снимка
 • Вашите интереси (като например  темите в здравеопазването, за които искате информация от нас)
 • Професионална биография, включваща данни, свързани с Вашето образование, лицензии/дипломи, специализации, членство в професионални организации (напр. членство в медицински асоциации или мрежи за ЗС), публикации, удостоверения/референции и други професионални постижения
 • Данни, свързани с използването от Вас на нашите продукти, взаимоотношенията Ви с нас, предпочитаният от Вас метод на комуникация и услугите за лицата, за които се грижите
 • Финансови и банкови данни, които ни предоставяте, за да заплащаме предоставените от Вас услуги и за възстановяване на професионални такси, пътни разходи, разходи за настаняване и дневни разходи
 • Личен идентификационен номер, номер на паспорт, данъчен идентификационен номер
 • Предпочитания, свързани с пътуване

Когато от Вас бъде поискано да предоставите Лични данни, Вие можете да откажете. Но ако изберете да не предоставите данните, които са ни необходими, за предоставянето на заявените услуги или за изпълнението на нашите договорни задължения, може да не сме в състояние да Ви предоставим тези услуги или да изпълним тези договорни задължения.

Ако ни предоставите или ни позволите да събираме Лични данни, свързани с друго лице, включително данни за нежелани реакции и събития, Вие декларирате, че имате право да предоставяте тези данни и да ни позволите да използваме тези данни, както е посочено в това  Уведомление за поверителност за ЗС в ЕИП. 
 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние използваме Лични данни, за да:

 • Взаимодействаме и поемем ангажимент към Вас, когато имаме договорни отношения или законен интерес.

Научете повече

Взаимодействието и ангажиментът включват:

 • Отговаряне на Вашите запитвания и искания.
 • Прилагане на договорните условия, които уреждат отношенията ни с Вас (напр. медицински събития, публикации, консултативни срещи и т.н.) и където е приложимо, заплащане за определени или договорени услуги или възстановяване на разходите Ви, планиране на разговори, срещи, пътувания и други свързани отношения с Вас, изпращане на административна информация и документиране на отношенията ни с Вас.
 • Създаване и поддържане на база данни на Pfizer за доставчици на здравни услуги за идентифициране и, ако е приложимо, ангажиране с Вас (по дигитален или друг начин) като научен експерт или като установен авторитет в различни области на здравеопазването, въз основа на професионалната Ви квалификация и позиция, и където е приложимо, Ваши предишни отношения с нас, като например:
 • да изпращаме покани да присъствате на конгреси/панели, професионални срещи на ЗС и образователни дейности
 • да се свързваме с Вас, като експерт във Вашата област, да Ви предоставяме информация относно нашите продукти чрез нашите професионални представители или да се свържем с Вас във връзка с проучвания, свързани с фармацевтични продукти или услуги.
 

 • Осъществяваме нашата дейност в съотвествие с  нашите правни задължения, за статистически цели или  за осъществяване на нашите законни интереси в поддържането на нашата дейност.

Научете повече

Осъществяването на нашата дейност включва:

 • Спазване на нашите регулаторни задължения за мониторинг и докладване, включително на нежелани реакции и събития, оплаквания от продукти и безопасност на продуктите.
 • Проверка на допустистимостта Ви за достъп до определени продукти, услуги и данни, които могат да бъдат предоставяни само на лицензирани ЗС или извършване на други проверки, за да се уверим, че не сме възпрепятствани да работим с Вас.
 • Провеждане на обучение и осигуряване на контрол на качеството.
 • Откриване, предотвратяване или разследване на неправомерно поведение.
 • Спазване на задълженията за прозрачност и за предотвратяване на корупцията.
 • Анализиране или прогнозиране на предпочитанията на ЗС с целда се идентифицират обобщени  тенденции с оглед разработване, усъвършенстване или промяна на нашите продукти, услуги и бизнес дейности.
 • Защита на нашите права, поверителност, безопасност или собственост и/или такива на наши свързани дружества, на Вас, или на други лица.

 

 • Предоставяне на маркетингови и промоционални съобщения по научни / здравни въпроси (чрез дигитални средства или по друг начин), които могат да бъдат персонализирани към Вашата професионална област и интереси, когато имаме Вашето съгласие или е налице законен интерес.
   

КАК РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние разкриваме Лични данни както следва:  

 • На други дружества на Pfizer (кликнете тук за списък на нашите дружества) за целите, описани в настоящото Уведомление за поверителност на ЗС за ЕИП.
 • На наши доставчици на услуги-трети лица, за да предоставят услуги като анализ на данни, информационни технологии и свързана с тях инфраструктура, обслужване на клиенти, одит и други.
 • На дружества, събиращи данни , които предоставят информационни услуги в сектора на здравеопазването, за да се гарантира, че Вашите данни са актуални и точни.
 • На други дружества, с които си сътрудничим по отношение на съвместното разработване, разпространение и/или маркетинг на определени продукти или услуги.
 • За съответствие с регулаторно изискване, съдебно производство, съдебно разпореждане, искане от държавен орган, или правен процес, в който сме призовани.
 • За предприемаме правни действия или за защита по друг начин  на сигурността, правата или собствеността на нашите клиенти, на обществеността, на Рfizer и на наши свързани дружества.
 • За да подготвяме, осъществаваме и завършваме реорганизации, сливане, продажба, създаване на съвместно предприятие, цедиране, прехвърляне или друго разпореждане с целия  или с част от нашия бизнес, активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или  други подобни производства).
   

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ

Дружество от групата на Pfizer в държавата на Вашата професионална практика ще  извършва публично оповестяване на  предоставянето на стойност, което получавате от което и да е дружество на Pfizer съгласно Етичния кодекс за прозрачност на EFPIA и/или приложим местен закон (като заплащане на професионални такси, пътувания, настаняване и дневни разходи).

Научете повече

Освен ако в закон не е предвидено друго, ние ще разкриваме Вашата самоличност, град и държава на професионална практика и датата, естеството и размера на стойността, която получавате от Pfizer. Вашият идентификационен номер или номерът за социална осигуровка ще бъде публикуван, само ако това се изисква от местното законодателство. Тези оповестявания ще бъдат публикувани на уебсайтовете ни и/или на уебсайтовете на местните асоциации  на фармацевтичната индустрия, асоциирани с EFPIA.  Когато се изисква от закон, оповестяването ще се извърши и на съответните правителствени уебсайтове. След публикуването им, данните ще бъдат налични в продължение на 3 години (освен ако във Вашата държава не се прилага друг законов срок).

Ние разкриваме тези данни въз основа на предоставено съгласие, законово задължение или при наличие на законен интерес.

Публикуването на тези данни обслужва множество законни обществени интереси , включително на пациенти, системи за здравеопазване, фармацевтичната индустрия, както и Вашите в качеството Ви на ЗС, като:

 • Изгражда обществено доверие в почтеността и независимостта на ЗС.
 • Подпомага опазването на общественото здраве чрез насърчаване на отговорността на ЗС към пациентите при вземане на решения за тяхното лечение.
 • Демонстрира ангажимент за непрекъснато обучение на ЗС, което помага осигуряването на по-добри грижи за пациентите.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

Имате право да заявите преглед, корекция, актуализация, скриване, ограничаване, да възразите срещу обработването  или да искате изтриване на Личните данни, които сте ни предоставили, да оттеглите съгласие или да заявите получаване на електронно копие на такива Лични данни за целите на тяхното предоставяне на друга компания. Ако искате да упражните тези свои права, можете да се свържете с нас, както е посочено в раздела “Свържете се с нас”.  Ние ще отговорим на Вашата заявка в съответствие с приложимото законодателство.

Във Вашата заявка, моля, кажете ни какви Лични данни бихте желали да промените, дали искате да бъдат скрити в нашата база данни или ни уведомите какви ограничения бихте искали да приложите при използването на тази информация.  За Ваша сигурност, може да се наложи да потвърдим самоличността Ви, преди да изпълним Вашата заявка.  Ще се опитаме да се съобразим с Вашата заявка възможно най-скоро. 

Имайте предвид, че може да се наложи да запазим определени Лични данни за целите на воденето на записи и/или да завършим всички транзакции, които сте започнали, преди да поискате промяна или изтриване.
 

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Стремим се да използваме адекватни и разумни организационни, технически и административни мерки за защита на Вашите Лични данни.  За съжаление нито една система за предаване или съхранение на данни не може да бъде 100% сигурна. 
 

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ

 Ще съхраняваме Вашите Лични данни толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено, за целта/целите, за които са получени, и както е посочено в това Уведомление за поверителност. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди за съхраняване, включват: (а) продължителността на времето, в което имаме текущи взаимоотношения с Вас и Ви предоставяме нашия Уебсайт; (б) дали има правно задължение, което се прилага за нас; или (в) дали съхраняването е препоръчително от гледна точка на нашето правно положение и законен интерес (например във връзка с изпълнението на Условията за ползване на Уебсайта, приложимите законови ограничения, съдебни спорове или регулаторни разследвания).
 

ТРАНСФЕРИ ИЗВЪН ГРАНИЦА

Данните, които събираме чрез Уебсайта, могат да бъдат съхранявани и обработени във всяка държава, в която имаме средства/инфраструктура или в които ангажираме доставчици на услуги, включително в САЩ, както и където нашите филиали работят.

Някои държави извън ЕИП са признати от Европейската комисия за предоставящи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави е на разположение тук). За трансфери от ЕИП до държави, които Европейската комисия не счита, че имат адекватно ниво на защита на данните, ние сме въвели адекватни мерки, като например гарантираме, че получателят е обвързан от Стандартните Клаузи на ЕС, за да защити Вашите Лични данни.  Можете да получите копие от тези мерки, като се свържете с нас, както е посочено в раздела „Свържете се с нас“.

За да получите копие от тези мерки, моля кликнете тук.
 

УПОТРЕБА ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Уебсайтът не е насочен към лица на възраст под шестнадесет (16) години и ние не събираме съзнателно Лични данни от такива лица.  Ако сте под съответната възраст за даване на самостоятелно съгласие във Вашата юрисдикция, за да използвате Уебсайта, ще Ви е необходимо разрешението на родител или на настойник.  Преди да използвате Уебсайта, моля, консултирайте се с Ваш родител или настойник.

Ако ни предоставяте Лични данни на лица под 16-годишна възраст (16),, Вие заявявате, че имате подходящите правомощия да го направите и че можете да докажете тези права при поискване от Pfizer.
 

АКТУАЛИЗАЦИИ

От време на време ще актуализираме това Уведомление за поверителност. Всички промени ще влязат в сила, когато публикуваме актуализираното Уведомление за поверителност на Уебсайта.  Уведомлението за поверителност е актуализирано за последен път, считано от датата „Последна актуализация“, посочена по-горе.
 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Компанията, отговорна за събирането, използването и разкриването на Вашите Лични данни съгласно настоящата Декларация за поверителност, е

Pfizer Luxembourg SARL, Bulgaria Branch

Bul. Tsarigradsko shose 115M, building D, floor 4

Sofia 1784

BulgariaАко имате въпроси относно Уведомлението за поверителност или искате да поискате да упражните каквито и да е индивидуални права, моля, ни пишете на следния адрес:

Pfizer Luxembourg SARL, Bulgaria Branch

Bul. Tsarigradsko shose 115M, building D, floor 4

Sofia 1784

Можете също да се свържете с нашия служител по защита на данните, който отговаря за Вашата държава или регион, ако е приложимо.  За да намерите информацията за тях, посетете DPO.Pfizer.com.
 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО РЕГУЛАТОР

Можете да подадете жалба до орган за защита на данните, компетентен за Вашата държава или регион, или място на предполагаемото нарушение. Моля, кликнете тук за информация за връзка с тези органи.