Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: May 2018

България

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази Декларация за поверителност („Декларацията за поверителност“) описва данните, които събираме за Вас на уебсайта, от който сте се свързали („Уебсайт“); как използваме и разкриваме тези данни; как ги защитаваме; и изборите, който можете да направите по отношение на тях.   Насърчаваме Ви да прегледате нашето Уведомление за поверителност и, ако имате нужда от допълнителна информация по даден въпрос, кликнете върху наличните връзки или изберете „Прочетете повече“.

ЛИЧНИ ДАННИ

„Лични данни“ са данните, които Ви идентифицират като физическо лице или са свързани с лице, което може да бъде идентифицирано.  Ние събираме Лични данни по различни начини на нашите Уебсайтове, включително чрез регистрации, заявления, проучвания във връзка с Вашите запитвания, и автоматично, когато преглеждате нашите Уебсайтове.

Възможно е да поискаме основни Лични данни, когато използвате Уебсайта; а ако сте МС, може да поискаме допълнителни Лични данни.

Научете Повече

Личните данни, които можем да поискаме, включват:

 • Име

 • Данни за връзка (пощенски адрес, телефонни номера, имейл адрес)

 • Вашият предпочитан език

 • Снимки

 • Вашите интереси (като здравно състояние и теми, за които заявявате информация чрез Уебсайта или към които проявявате интерес)

Ако сте МС, можем да поискаме допълнителни данни, свързани с нашето професионално взаимодействие с Вас:

 • Професионална биография/референции

 • Данни, свързани с Вашите лицензии, специализации, професионални връзки, публикации, удостоверения и други професионални постижения

 • Данни за нежелани реакции и събития

 • Данни, свързани с Вашето използване на нашите продукти, взаимоотношенията Ви с нас и услугите за лицата, за които се грижите

Също така можем да събираме Лични данни от други източници, включително от компании които събират данни, обществено достъпни бази данни, съвместни маркетингови партньори, платформи на социални медии и други трети страни. 

Научете Повече

Ако изберете да свържете профила си в социалните медии с Уебсайта, за да активирате социалното споделяне, определени Лични данни от профила Ви в социалните медии ще бъдат споделени с нас, което може да включва Лични данни, които са част от Вашия профил или от профилите на Вашите приятели. 
Възможно е да получим Лични данни от други трети страни, за да потвърдим данни за връзка или финансови данни, или да разберем по-добре Вашите интереси, като свържем демографски данни с предоставените от Вас Лични данни. 

Когато получите запитване да предоставите Лични данни, Вие можете да откажете.  Но ако решите да не предоставите данните, които са ни необходими за предоставянето на заявените услуги, може да не сме в състояние да Ви предоставим тези услуги. 

Ако ни предоставите Лични данни или ни позволите да събираме Лични данни, свързани с друго лице, Вие декларирате, че имате право да споделяте тези данни, че сте информирали лицето за предоставянето на неговите/нейните Лични данни, съгласно изискванията на приложимото право и да ни позволите да използваме тези данни, както е посочено в това Уведомление за поверителност. 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме Лични данни за целите на:

 • Да осигурим функционалност  на Уебсайта и да изпълним Вашите заявки, когато имаме договорни взаимоотношения или законен интерес. 

Научете Повече

Функционалността на сайта и изпълняването на Вашите заявки включва:

 • Да Ви предоставим клиентско обслужване.
 • Да отговорим на Вашите запитвания и да изпълним Вашите заявки, и да завършим Вашите транзакции.
 • Да Ви изпращаме административна информация, като например промени в нашите условия, правила и политики, както и маркетингови съобщения, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас.
 • Да улесним функционалността за социално споделяне.
 • Да Ви позволим да изпращате съобщения на друго лице, като например колега, болногледач, приятел или пациент.
 • Да осигурим персонализирани услуги, когато имаме Вашето съгласие или имаме законен интерес да Ви предоставим информация, която е от интерес за Вас. 

Научете Повече

 Персонализираните услуги включват:

 • Да Ви разберем по-добре и да персонализираме взаимодействията си с Вас.
 • Да анализираме или да предвиждаме предпочитанията на потребителите си, за да идентифицираме обобщени отчети за тенденциите за това, как се използва дигиталното съдържание на Pfizer.
 • Да анализираме или да предвиждаме Вашите предпочитания, за да подобрим взаимодействията си с Вас,  т.е. ., да Ви доставим съдържание, продукти и оферти (чрез нашия Уебсайт, имейли или дигитални инструменти), които са от значение за Вашите професионални интереси.
 • Да се ангажираме с Вас като МС , когато имаме договорни отношения или законен интерес.

Научете Повече

Ангажирането с Вас като медицински специалист включва:

 • За да се уверите, че имате право на достъп до определени продукти, услуги и данни, които могат да бъдат предоставени само на определени лицензирани медицински специалисти.
 • Да си взаимодействаме с Вас въз основа на професионалната Ви компетенция и мнение, по дигитален или друг начин.
 • Да Ви включим в програми/панели за медицински специалисти.
 • Да се свързваме с Вас относно Вашата професионална компетенция, например в контекста на проучвания, свързани с продукти или услуги на Pfizer или негов бизнес партньор.
 • Да си сътрудничим с Вас относно медицински събития, публикации или консултативни срещи.
 • Да поискаме Вашето мнение за продукти и услуги, предоставяни от нас, от филиал или бизнес партньор с цел тяхното развитие и подобряване.
 • Да Ви позволим да участвате в специални програми, дейности, събития или промоции като част от нашите договорни отношения с Вас или където имаме законен интерес.

Научете Повече

В тези случаи можем да използваме личните Ви данни по допълнителни начини, които ще бъдат описани като част от тези специални програми, дейности, събития или промоции.

 • Да управляваме бизнеса си в съответствие с нашите правни задължения и съобразно нашите законни интереси в поддържането на нашия бизнес. 

Научете Повече

 Нашите бизнес дейности включват:

 • Извършване на анализ на данни и одити.
 • Идентифициране на тенденциите в използването на нашите Уебсайтове и анализ на ефективността на нашите комуникации.
 • Откриване, предотвратяване, разследване на измами и включително мониторинг и превенция за целите на (кибер) сигурността.
 • Развиване, усъвършенстване, подобряване или промяна на нашите продукти и услуги.
 • Осигуряване на възможност за Вас да имате достъп или да използвате определени продукти или услуги.
 • Да разберем по-добре как нашите продукти и услуги влияят върху Вас и тези, за които се грижите.
 • Да проследяваме и отговоряме при опасения, включително във връзка с регулаторен контрол и задължения за докладване на нежелани реакции и събития, оплаквания от продукти и безопасността на пациентите.
 • Да управляваме и разширяваме нашите бизнес дейности.

Можем да обобщим Личните данни, които Вие и другите потребители на Уебсайта предоставяте.  Ако го направим, можем да използваме и разкриваме такива обобщени данни за всякакви цели.  Обобщените данни не идентифицират лично Вас или което и да е друго лице.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние разкриваме Лични данни, както следва:  

 • На други компании на Pfizer за целите, описани в тази Декларация за поверителност.  [трябва някой В BT да разгледа как се свързваме към списъка]
 • На нашите външни доставчици на услуги (трети лица), за да предоставят услуги като хостинг на уебсайтове, анализ на данни, информационни технологии и предоставяне на съответната инфраструктура, обслужване на клиенти, доставка на електронна поща, одит и други услуги.
 • Към други компании, с които си сътрудничим по отношение на конкретни продукти или услуги. Те могат да включват нашите партньори за съвместно представяне на продукти, които заедно разработваме и/или предлагаме на пазара.
 • Когато публикувате данни или материали на табла за съобщения, чатове, страници на потребителски профили, блогове и други услуги.
  Научете Повече

  Ако изберете да споделите данни или материали чрез нашия Уебсайт, моля, имайте предвид следното:

  • Всичко, което публикувате, ще бъде достъпно за другите потребители на Уебсайта и за широката общественост.
  • Бъдете внимателни, когато решавате да разкриете каквито и да било данни или материали чрез Уебсайта или да свържете профила си със социални медии.
  • При използването на Уебсайта за изпращане на съобщение или публикуване на данни или материали (включително при използване на функционалностите за социално споделяне), съобщението, данните или материалите ще бъдат достъпни за другите лица (напр. другите потребители на Уебсайта, приятели, свързани с профила Ви в социалните медии, доставчика на социални медийни акаунти, и/или широката общественост). 

Използваме и разкриваме Вашите Лични данни, също когато смятаме за необходимо или подходящо:

 • За да спазим приложимото законодателство и нашите регулаторни задължения за мониторинг и докладване (които могат да включват закони, извън Вашата държава на пребиваване), да отговорим на искания от обществени и държавни органи (които могат да включват органи, извън Вашата страна на пребиваване), да си сътрудничим с правоприлагащите органи, или поради други правни причини.
 • За да прилагаме нашите общи условия.
 • За да защитим нашите права, поверителност, безопасност или собственост и/или тези на нашите партньори, на Вас или на други лица.

В допълнение, можем да използваме, разкриваме или прехвърляме Лични данни на трета страна във връзка с реорганизация, сливане, продажба, създаване на съвместно предприятие, цедиране, прехвърляне или друго разпореждане с целия или с част от нашия бизнес, активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или други подобни производства).

КОНТРОЛИРАНЕ НА МАРКЕТИНГА

 Ако повече не искате да получавате маркетингови съобщения от нас, свържете се с нас, както е посочено в раздела „Свържете се с нас“ или на някои Уебсайтове, актуализирайте предпочитанията си в потребителския си профил или в акаунта си.  Във Вашата заявка, моля, посочете Вашето име и адресите, на които вече не искате да получавате маркетингови съобщения.  Ако се откажете от получаването на маркетингови съобщения от нас, все пак ние можем да Ви изпращаме важни административни съобщения, от които не можете да се откажете, докато използвате нашия Уебсайт.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА

На някои Уебсайтове имате възможност да актуализирате потребителския си профил през Уебсайта.

Имате право да заявите преглед, корекция, актуализация, скриване, ограничаване или изтриване на Личните данни, които сте ни предоставили чрез Уебсайта или да искате да заявите получаване на електронно копие на тези Лични данни за целите на тяхното предоставяне на друга компания. Ако искате да упражните тези свои права, можете да се свържете с нас, както е посочено в раздела „Свържете се с нас“.  Ще отговорим на Вашата заявка в съответствие с приложимото право.

Във Вашата заявка, моля, кажете ни какви Лични данни бихте желали да промените, дали искате да бъдат скрити в нашата база данни или ни уведомите какви ограничения бихте искали да приложите при използването на тази информация.  За Ваша сигурност, може да се наложи да потвърдим самоличността Ви, преди да изпълним Вашата заявка.  Ще се опитаме да се съобразим с Вашата заявка възможно най-скоро. 

Имайте предвид, че може да се наложи да запазим определени Лични данни за целите на воденето на записи и/или да завършим всички транзакции, които сте започнали, преди да поискате промяна или изтриване.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 Стремим се да използваме адекватни и разумни организационни, технически и административни мерки за защита на Вашите Лични данни.  За съжаление нито една система за предаване или съхранение на данни не може да бъде 100% сигурна. 

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ

 Ще съхраняваме Вашите Лични данни толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено, за целта/целите, за които са получени, и както е посочено в това Уведомление за поверителност. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди за съхраняване, включват: (а) продължителността на времето, в което имаме текущи взаимоотношения с Вас и Ви предоставяме нашия Уебсайт; (б) дали има правно задължение, което се прилага за нас; или (в) дали съхраняването е препоръчително от гледна точка на нашето правно положение и законен интерес (например във връзка с изпълнението на Условията за ползване на Уебсайта, приложимите законови ограничения, съдебни спорове или регулаторни разследвания).

ТРАНСФЕРИ ИЗВЪН ГРАНИЦА

Данните, които събираме чрез Уебсайта, могат да бъдат съхранявани и обработени във всяка държава, в която имаме средства/инфраструктура или в които ангажираме доставчици на услуги, включително в САЩ, както и където нашите филиали работят.

Някои държави извън ЕИП са признати от Европейската комисия за предоставящи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави е на разположение тук ). За трансфери от ЕИП до държави, които Европейската комисия не счита, че имат адекватно ниво на защита на данните, ние сме въвели адекватни мерки, като например гарантираме, че получателят е обвързан от Стандартните Клаузи на ЕС, за да защити Вашите Лични данни.  Можете да получите копие от тези мерки, като се свържете с нас, както е посочено в раздела „Свържете се с нас“.

УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Настоящата Декларация за поверителност не се отнася и ние не носим отговорност за практиките за събиране, използване, разкриване или сигурност на данни или други практики на която и да е трета страна, включително трета страна, която предоставя услуга, към която Уебсайтът предлага линк.  Включването на връзка в Уебсайта не предполага одобрение на свързаната услуга.

УПОТРЕБА ОТ МАЛОЛЕТНИ  И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Уебсайтът не е насочен към лица на възраст под шестнадесет (16) години и ние не събираме съзнателно Лични данни от такива лица.  Ако сте под съответната възраст за даване на самостоятелно съгласие във Вашата юрисдикция, за да използвате Уебсайта, ще Ви е необходимо разрешението на родител или на настойник.  Преди да използвате Уебсайта, моля, консултирайте се с Ваш родител или настойник.

Ако ни предоставяте Лични данни на лица под 16-годишна възраст (16),, Вие заявявате, че имате подходящите правомощия да го направите и че можете да докажете тези права при поискване от Pfizer.

АКТУАЛИЗАЦИИ

 От време на време ще актуализираме това Уведомление за поверителност. Всички промени ще влязат в сила, когато публикуваме актуализираното Уведомление за поверителност на Уебсайта.  Уведомлението за поверителност е актуализирано за последен път, считано от датата „Последна актуализация“, посочена по-горе.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Компанията, отговорна за събирането, използването и разкриването на Вашите Лични данни съгласно настоящата Декларация за поверителност, е

Pfizer Luxembourg SARL, Bulgaria Branch

Bul. Tsarigradsko shose 115M, building D, floor 4

Sofia 1784

Bulgaria

Ако имате въпроси относно Уведомлението за поверителност, моля, ни пишете на следния адрес:

Pfizer Luxembourg SARL, Bulgaria Branch

Bul. Tsarigradsko shose 115M, building D, floor 4

Sofia 1784

Bulgaria

Ако искате да поискате да упражните каквито и да е индивидуални права, моля, свържете се www.pfizer.com/individualrightsgdpr или ни пишете на следния адрес:

Bul. Tsarigradsko shose 115M, building D, floor 4

Sofia 1784

Можете също да се свържете с нашия служител по защита на данните, който отговаря за Вашата държава или регион, ако е приложимо. За да намерите информацията за тях, посетете DPO.Pfizer.com.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО РЕГУЛАТОР

Можете да подадете жалба до орган за защита на данните, компетентен за Вашата държава или регион, или място на предполагаемото нарушение.  Моля, щракнете  тук  за информация за връзка за тези органи. 

БИСКВИТКИ

"Бисквитките" са стандартна характеристика на уебсайтовете, които ни позволяват да съхраняваме малки количества данни на Вашия компютър за посещението Ви на нашия сайт. Бисквитките ни помагат да научим кои области на сайта са полезни и кои се нуждаят от подобрение.

Можете да намерите информация за "бисквитките", които използваме, и да промените настройките си за "бисквитки", и други подобни технологии, като кликнете върху инструмента за съгласие на "бисквитките" в долния десен ъгъл на всяка страница от нашия сайт. Освен това, можете да откажете или да приемете "бисквитки" от сайта по всяко време, като активирате настройките в браузъра си. Информация за процедурата, която да следвате, за да активирате или деактивирате "бисквитките", можете да намерите на уебсайта на Вашия доставчик на интернет браузър, чрез екрана за помощ. Моля, направете справка в http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html за информация относно често използваните браузъри. Моля, имайте предвид, че ако "бисквитките" са деактивирани, Вашата практика на сайта може да бъде намалена, а някои функции на сайта може да не функционират по предназначение.

Също така може да използваме технологии, подобни на "бисквитките", като например: 

Пикселни тагове. Пикселните маркери (известни също като уеб маяци и ясни GIF) се използват, наред с други неща, за проследяване на действията на потребителите на сайта, за измерване на успеха на нашите маркетингови кампании и за съставяне на статистически данни за използването на сайта и делът на отговорилите.

Adobe Flash. Местни споделени обекти на Flash (известни също като "бисквитки с Flash") (“Flash LSOs”) и други технологии се използват, наред с други неща, за събиране и съхраняване на информация за използването на сайта. За вашите въможности, във връзка с Flash LSOs, моля, посетете тази страница. Моля, обърнете внимание, че настройването на Flash Player за ограничаване или ограничаване на приемането на Flash LSO може да намали или да възпрепятства функционалността на някои Flash приложения.

Google Analytics. Google Analytics е услуга, предоставена от Google, Inc. ("Google"). Използваме Google Analytics, за ​​да събираме анонимни статистически данни, с цел подобряване на сайта.

Научете повече за Google Analytics и поверителността, Можете да изключите селективно Google Analytics, като инсталирате компонента за отказване в браузъра си, предоставен от Google. За повече информация, моля, вижте връзките по-долу:

Браузър или информация за устройството. Определена информация се събира от повечето браузъри или автоматично от устройството Ви, като например адреса за контрол на достъпа до медиите (MAC), типа на компютъра (Windows или Mac), резолюцията на екрана, името и версията на операционната система, производителя и модела на устройството, езика, типа и версията на интернет браузъра, както и името и версията на сайта, който използвате. Ние използваме тези данни, за да гарантираме, че сайтът функционира правилно.

В случаите, в които се събират лични данни чрез "бисквитки" или подобни технологии, се прилагат останалите части на настоящото Уведомление за поверителност.

ВЪРНЕТЕ СЕ В НАЧАЛОТО