Enable JavaScript to visit this website.

Xeljanz-rmp.se Så behandlar vi personuppgifter

Så behandlar vi personuppgifter

Pfizer lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från Dig. Pfizer är mån om att skydda Din integritet när Du besöker denna och andra av Pfizers hemsidor på Internet. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när Du besöker hemsidorna och utnyttjar Pfizers tjänster, samt vilka rättigheter Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Om inte annat specifikt anges när Du lämnar uppgifter är det Pfizer AB, org. nr. 556059-6255, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.”

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har Du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Pfizer. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi Dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma Din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t ex namn, adress, telefonnummer e-postadress, eller andra personuppgifter. Pfizer använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet, t ex beställningar, och för kontakter i det aktuella ärendet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Pfizers samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där Du lämnar uppgifter för beställningar och utnyttjande av tjänster får Du mer specificerad information och lämnar Ditt samtycke till hur Dina personuppgifter behandlas.

Säkerhet

Pfizer har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Begära registerutdrag, rätta uppgifter eller tacka nej till fortsatta kontakter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Pfizer på adressen ovan få besked om vilka personuppgifter som Pfizer har registrerade om Dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som Du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att Du motsätter Dig fortsatt behandling av Dina personuppgifter eller att Du inte önskar mottaga fortsatt information från Pfizer. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Pfizer kan ha mot Dig på grund av tidigare beställningar.

För att kunna tillgodose Dina önskemål ber vi Dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang Du lämnat uppgifter till Pfizer. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa Dina önskemål enligt följande:

1.     Via telefon 08-550 520 00, eller

2.     Via brev till Pfizer AB, 191 90 Sollentuna.

Om Cookies

Pfizer använder cookies när du besöker den här webbplatsen.

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:

  • vilka webbplatser du besökt
  • vilka inställningar du gjort på webbplatsen
  • hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika typer av cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.

Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookien lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Cookies på denna sajt

Denna sajt innehåller följande cookies:

has_js

Identifierar om JavaScript är aktiverat i användarens webbläsare.

notified-NotifyComplianceAUP

Registrerar användarens respons på verifieringskravet vid öppning av webbplatsen.

email

Anonym användarprofil som ser till att webbplatsens inloggade användare inte loggas ut.

Hur hindrar du Pfizers lagring av cookies

Du har rätt att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator.

För att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.

Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Rättigheten att hindra Pfizer att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.

Samtycke till Pfizers lagring av cookies

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor angående Pfizers användning av cookies är du välkommen att kontakta ditt regionala Pfizerkontor (08-55052000).

 

Tillgång till det tryckta materialet får du genom att kontakta ditt regionala Pfizerkontor(08-55052000).

Om du uppmärksammar några misstänkta biverkningar i samband med XELJANZ-behandling ber vi dig rapportera dessa omgående till:

Läkemedelsverket

Box 26

75103 Uppsala

www.lakemedelsverket.se