Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: Jūnijā 2023

EEZ VAS Privātuma politika

 

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS VAS – EIROPAS EKONOMIKAS ZONA (EEZ)

IEVADS

Šajā EEZ Privātuma paziņojumā veselības aprūpes speciālistiem (“VAS Privātuma paziņojums” vai “Privātuma paziņojums”) aprakstīti personas dati, ko Pfizer EEZ uzņēmumi, kas minēti tālāk sadaļā “Sazinieties ar mums” (turpmāk “Pfizer”, “mums” vai “mēs”), ievāc par jums kā veselības aprūpes speciālistu (“VAS”), kad mēs sadarbojamies ar jums; kā mēs izmantojam šos datus; kā mēs tos aizsargājam; un izvēles, kādas jums pieejamas attiecībā uz saviem personas datiem.

Ja jūs sadarbojaties ar mums tiešsaistē, lūdzu, izlasiet arī privātuma paziņojumu, kas izlikts tīmekļa vietnē vai lietotnē, kuru jūs izmantojat.

PERSONAS DATI

“Personas dati” ir dati, kas identificē jūs kā personu vai attiecas uz identificējamu personu.  Mēs ievācam personas datus, kad tiekamies ar jums, kad jūs piedalāties mūsu programmās, aktivitātēs, nozares pasākumos un tirdzniecības izstādēs vai saistībā ar jūsu pieprasījumiem un saziņu ar mums.  Mēs ievācam personas datus arī no datu uzņēmumiem, kas sniedz informācijas pakalpojumus veselības aprūpes nozarē, publiski pieejamiem profesionālās informācijas avotiem un kopīgiem tirdzniecības partneriem.

Personas datos, ko mēs varētu ievākt, ietilpst:

 • vārds,
 • personas identifikācijas numurs,
 • kontaktinformācija (pasta adrese, tālruņu numuri, e-pasta adrese, faksa numurs) un cita kontaktinformācija,
 • jūsu izvēlētā valoda,
 • profesionāla fotogrāfija,
 • jūsu intereses (piemēram, veselības aprūpes tēmas, par kurām jūs pieprasāt informāciju no mums),
 • profesionālā biogrāfija, ieskaitot datus, kas attiecas uz jūsu izglītību, iepriekšēju profesionālo pieredzi, licencēm, specializāciju, darba vietu, amatu, dalību profesionālās biedrībās (piemēram, dalība medicīnas biedrībās vai VAS tīklos), publikācijas, diplomi un citi profesionāli sasniegumi,
 • dati par to, kādus mūsu produktus jūs lietojat, par mūsu savstarpējo sadarbību, par jūsu iecienīto saziņas veidu ar mums un par pakalpojumiem, kas domāti jūsu aprūpējamajiem,
 • finanšu un bankas dati, ko jūs mums iesniedzat, lai jums samaksātu par pakalpojumiem un atlīdzinātu profesionālo honorāru, ceļošanas, naktsmītņu un  faktiskos izdevumus,
 • nacionālā identifikācijas dokumenta numurs, pases numurs, nodokļu maksātāja numurs,
 • ceļošanas izvēles.

Kad jums tiek lūgts sniegt personas datus, jūs varat atteikties to darīt.  Taču, ja jūs izvēlēsieties nesniegt datus, kas mums nepieciešami, lai nodrošinātu prasītos pakalpojumus vai izpildītu līguma saistības, iespējams, mēs nevarēsim jums šos pakalpojumus sniegt vai izpildīt līguma saistības.

Ja jūs sniedzat vai atļaujat mums ievākt noteiktus personas datus, kas attiecas uz citu personu, ieskaitot datus par nelabvēlīgu blakusefektu, jūs ar to apliecināt aujiet mums, ka jums ir tiesības ar šiem datiem dalīties un ļaujiet šos datus izmantot saskaņā ar šo EEZ VAS Privātuma paziņojumu.

KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS

Mēs izmantojam personas datus, lai:

 • Sadarbotos un sazinātos ar jums, kad mums ir līguma attiecības vai leģitīma interese.

Sadarbošanās un sazināšanās ar jums ietver:

 • reaģēšanu uz jūsu jautājumiem un jūsu pieprasījumiem,
 • līguma noteikumu un nosacījumu izpildi, kas nosaka mūsu attiecības ar jums (piemēram, medicīnas pasākumi, publikācijas, konsultatīvas sanāksmes utt.) un, ja piemērojams, samaksu par noteiktiem vai norunātiem pakalpojumiem vai atlīdzību par jūsu izdevumiem, plānošanas zvaniem, sanāksmēm, braucieniem un citu līdzīgu sadarbību ar jums, administratīvas informācijas nosūtīšanu jums un sadarbības ar jums dokumentēšanu,
 • Pfizer veselības aprūpes speciālistu datubāzes izveidošanu un uzturēšanu, lai identificētu un, ja piemērojams, iesaistītu jūs (digitāli vai citādā veidā) kā zinātnisku ekspertu vai galveno viedokļa paudēju dažādās veselības aprūpes sfērās, pamatojoties uz jūsu profesionālo pieredzi un viedokļiem, un ja piemērojams, jūsu iepriekšējo sadarbību ar mums, piemēram:
  • uzaicinot jūs piedalīties kongresos/speciālistu grupās, VAS profesionālās sanāksmēs un izglītības aktivitātēs,
  • vēršoties pie jums pēc jūs profesionālās ekspertīzes, sniedzot jums informāciju par mūsu produktiem ar mūsu profesionālo pārstāvju starpniecību vai saistībā ar aptaujām, kas attiecas uz farmaceitiskajiem produktiem vai pakalpojumiem.

 

 • Īstenotu mūsu uzņēmējdarbību atbilstoši mūsu tiesiskajām saistībām, statistikas vajadzībām vai lai apmierinātu savas leģitīmās intereses mūsu uzņēmējdarbības saglabāšanā.

Mūsu uzņēmējdarbības īstenošana ietver:

 • mūsu normatīvo uzraudzības un ziņošanas pienākumu izpildi, ieskaitot tos, kas attiecas uz nelabvēlīgiem blakusefektiem, sūdzībām par produktiem un produktu drošumu,
 • jūsu atbilstības pārbaudi piekļuvei noteiktiem produktiem, pakalpojumiem un datiem, kurus var sniegt tikai licencētiem VAP, vai citādi veicot pamatojuma pārbaudi, lai nodrošinātu, ka mums nav liegta sadarbošanās ar jums,
 • apmācības veikšanu un kvalitātes kontroles nodrošināšanu,
 • noteikumu pārkāpumu konstatēšanu, novēršanu vai izmeklēšanu,
 • līgumu noslēgšanu starp jums un Pfizer,
 • pretkorupcijas un caurskatāmības saistību izpildi,
 • VAP preferenču analizēšanu un prognozēšanu, lai identificētu kopīgās tendences mūsu produktu, pakalpojumu un uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstīšanas, uzlabošanas vai mainīšanas vajadzībām,
 • mūsu un/vai mūsu filiāļu, jūsu un citu personu tiesību, privātuma, drošības vai īpašumtiesību aizsardzību.

 

 • Sniegtu jums tirdzniecības un reklāmas ziņojumus par zinātnes/veselības jautājumiem (digitāli vai citā veidā), kas varētu būt personalizēti jūsu profesionālajai sfērai un interesēm, ja mums ir jūsu piekrišana vai leģitīma interese.
 • Saziņu un citu kontaktu uzturēšanu.

KĀ MĒS IZPAUŽAM PERSONAS DATUS

Personas datus mēs izpaužam šādi:

 • Citiem Pfizer uzņēmumiem (meklējiet mūsu uzņēmumu sarakstu https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities) tādiem nolūkiem, kas aprakstīti šajā EEZ VAP Privātuma paziņojumā.
 • Mūsu trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu tādus pakalpojumus kā datu analīze, informācijas tehnoloģiju un saistītās infrastruktūras nodrošināšana, klientu apkalpošana, auditēšana un citus pakalpojumus.
 • Datu uzņēmumiem, kas sniedz informācijas pakalpojumus veselības aprūpes sfērā, lai nodrošinātu jūsu datu aktualitāti un precizitāti.
 • Citiem uzņēmumiem, ar kuriem mēs sadarbojamies noteiktu produktu vai pakalpojumu kopīgai izstrādei, izplatīšanai un/vai tirdzniecībai.
 • Lai izpildītu normatīvās prasības, tiesvedības procesu, tiesas rīkojumu, valdības pieprasījumu vai lietas izskatīšanu tiesā.
 • Lai veiktu juridisku darbību vai citā veidā aizsargātu mūsu klientu, sabiedrības, Pfizer un mūsu saistīto uzņēmumu drošību, tiesības vai īpašumu.
 • Lai sagatavotu, veiktu un ieviestu jebkādu reorganizāciju, saplūšanu, pārdošanu, kopuzņēmuma veidošanu, tiesību nodošanu, pilnīgu vai daļēju mūsu uzņēmuma, aktīvu vai akciju nodošanu (tostarp saistībā ar jebkādu bankrotu vai līdzīgu procesu).

PAZIŅOJUMI PAR FINANSIĀLU UN NEFINANSIĀLU ATBALSTU

Uzņēmums Pfizer jūsu profesionālās prakses valstī publiski paziņos par finansiālu un nefinansiālu atbalstu, ko jūs saņemat no jebkura Pfizer uzņēmuma atbilstoši EFPIA Atklātības kodeksam un/vai attiecīgajam vietējam likumam (piemēram, profesionālo honorāru apmaksa, ceļojumu, naktsmītņu un faktisko izdevumu apmaksa).

Ja likums neparedz citādi, mēs atklāsim jūsu identitāti, profesionālās prakses pilsētu un valsti, un no Pfizer saņemtā atbalsta datumu,  raksturu un vērtību. Jūsu identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs tiks publicēts tikai tad, ja to pieprasa vietējais likums. Šie paziņojumi tiks publicēti mūsu tīmekļa vietnēs un/vai EFPIA vietējās farmaceitiskās asociācijas tīmekļa vietnēs. Ja likums to pieprasa, paziņojumi tiks ievietoti arī attiecīgajās valdības tīmekļa vietnēs. Pēc publicēšanas šie dati būs pieejami 3 gadus (ja jūsu valstī likumā nav noteikts cits periods).

Mēs atklājam šos datus saskaņā ar piekrišanu, likumu vai leģitīmajām interesēm.

Šo datu publicēšana kalpo vairākām sabiedrības leģitīmajām interesēm, ieskaitot pacientu, veselības aprūpes sistēmas, farmaceitisko rūpniecību, un jūsu kā VAP interesēm:

 • iedvešot sabiedrībai pārliecību par VAS integritāti un neatkarību,
 • palīdzot sargāt sabiedrības veselību, veicinot VAP atbildību pret pacientiem par lēmumiem, kas saistīti ar ārstēšanu,
 • parādot apņemšanos nepārtrauktai VAP izglītošanai, kas palīdz sniegt labāku pacientu aprūpi.

INDIVIDUĀLĀS TIESĪBAS

Ja jūs vēlaties pieprasīt mums sniegto personas datu pārskatīšanu, labošanu, atjaunināšanu, atsaukšanu, ierobežošanu vai dzēšanu, atsaukt atļauju vai pieprasīt šādu personas datu elektronisko kopiju, lai tos pārsūtītu citam uzņēmumam, jūs varat sazināties ar mums, kā norādīts sadaļā “Sazinieties ar mums”. Uz jūsu pieprasījumu atbildēsim atbilstoši piemērojamā likuma prasībām.

Savā pieprasījumā, lūdzu, norādiet, kādus personas datus jūs vēlaties mainīt, vai arī dariet mums zināmu, ka vēlaties, lai tie mūsu datubāzē tiktu slēpti vai citādā veidā ierobežota to lietošana.  Jūsu aizsardzības labad, pirms jūsu pieprasījuma izpildes mums var būt nepieciešams pārbaudīt jūsu identitāti.  Jūsu pieprasījumu izpildīt mēs centīsimies, cik vien drīz tas būs praktiski iespējams. 

Lūdzu, ievērojiet, ka noteikti personas dati mums var būt nepieciešami lietvedības vajadzībām un/vai tādu darījumu pabeigšanai, ko jūs iesākāt pirms datu maiņas vai dzēšanas pieprasījuma.

DATU DROŠĪBA

Mēs cenšamies darīt visu praktiski iespējamo organizatoriskā, tehniskā un administratīvā ziņā, lai aizsargātu jūsu personas datus.  Diemžēl neviena datu pārraides vai glabāšanas sistēma nevar sniegt 100% drošības garantiju.

SAGLABĀŠANAS ILGUMS

Jūsu personas datus mēs saglabāsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams vai atļauts to mērķu labad, kuru dēļ tie tika iegūti, un saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu.  Mūsu piemērotais datu saglabāšanas ilgums tiek noteikts atbilstoši šādiem kritērijiem:  (i) laika periods, kurā mums ir attiecības ar jums un mēs jums nodrošinām piekļuvi Vietnei; (ii) vai pastāv kādi mums saistoši juridiski pienākumi; (iii) vai saglabāšanas termiņš ir ieteicams, ņemot vērā mūsu tiesisko statusu (piemēram, saskaņā ar Vietnes Lietošanas noteikumu ievērošanu, piemērojamiem noilguma termiņiem, prāvošanos vai regulatīvas izmeklēšanas darbībām).

PĀRSŪTĪŠANA UZ ĀRZEMĒM

Ievāktie dati var tikt uzglabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kur atrodas mūsu struktūrvienības vai kur mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot ASV, un kur darbojas mūsu uzņēmumi.

Dažas ārpus EEZ esošas valstis Eiropas Komisija atzinusi par tādām, kas nodrošina pienācīgu un EEZ standartiem atbilstošu datu aizsardzības līmeni (pilnīgs šo valstu saraksts ir pieejams https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Gadījumos, kad pārsūtām datus no EEZ uz valstīm, ko Eiropas Komisija neatzīst par pienācīgi drošām, mēs esam veikuši nepieciešamās darbības, tai skaitā, lai nodrošinātu, ka saņēmējs ir parakstījis ES līguma standartklauzulas, lai aizsargātu jūsu personas datus.  Informāciju par šīm darbībām jūs varat saņemt, sazinoties ar mums, kā norādīts sadaļā Sazinieties ar mums.

Lai saņemtu šo prasību eksemplāru, lūdzu, apmeklējiet https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

PIEMĒROTĪBA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM

Ja jūs sniedzat mums tādu personu datus, kuras nav sasniegušas sešpadsmit (16) gadu vecumu, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības tā rīkoties un kā jūs varat pēc Pfizer pieprasījuma šīs tiesības pierādīt.

ATJAUNINĀJUMI

Laiku pa laikam mēs šo Privātuma paziņojumu atjaunināsim.  Visas izmaiņas stāsies spēkā brīdī, kad mēs grozīto Privātuma paziņojumu publicēsim vietnē https://privacycenter.pfizer.com/. Šis Privātuma paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts iepriekš minētajā „Pēdējo reizi atjaunināts" datumā.

SAZINIETIES AR MUMS

Par šim Privātuma paziņojumam atbilstošu jūsu personas datu ievākšanu, izmantošanu un izpaušanu atbildīgais uzņēmums ir

PFIZER LUXEMBOURG SARL FILIĀLE LATVIJĀ

Rīga, Matrožu iela 15A, LV-1048

Latvija

Ja jums ir jautājumi par šo Privātuma paziņojumu vai ja jūs vēlaties izmantot kādas no individuālajām tiesībām, lūdzu, rakstiet uz šo adresi:

PFIZER LUXEMBOURG SARL FILIĀLE LATVIJĀ

Rīga, Matrožu iela 15A, LV-1048

Latvija

Jūs varat sazināties arī ar mūsu datu aizsardzības speciālistu savā valstī vai reģionā, ja attiecināms.  Lai atrastu šī speciālista kontaktinformāciju, apmeklējiet http://dpo.pfizer/.

SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA REGULATORAM

Jūs varat iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības institūcijai savā valstī vai reģionā, vai tajā vietā, kur domājamais pārkāpums noticis. Lūdzu, apmeklēt http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080, lai iegūtu kontaktinformāciju par šādām institūcijām.