Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: July 2023 (srpanj 2023.)

EEA HCP Privacy Notice

EEA HCP OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

 

UVOD

Ova Obavijest o privatnosti EEA za zdravstvene radnike (“HCP Obavijest o privatnosti” ili “Obavijest o privatnosti”) opisuje Osobne podatke koje društva EEA Pfizer, društvo Pfizer opisano u poglavlju Kontakti u nastavku (u daljnjem tekstu, “Pfizer”, “nas” ili “mi”), može prikupljati o Vama kao zdravstvenim radnicima („HCP”) kada komuniciramo s Vama, kako koristimo podatke, kako ih štitimo, kao i Vaša prava u pogledu Vaših osobnih podataka. Pozivamo vas da pregledate ovu Obavijest o privatnost i kliknete na dostupne poveznice ili odaberete „saznajte više“ ako želite dodatne podatke o određenoj temi.

Ako komunicirate s nama online, pogledajte i obavijest o privatnosti objavljenu na mrežnom mjestu ili aplikaciji koju koristite.
 

OSOBNI PODACI

„Osobni podaci“ su podaci koji vas identificiraju kao pojedinca ili se odnose na pojedinca koji se može identificirati. Prikupljamo Osobne podatke kada, u mjeri u kojoj je primjenjivo, se sretnemo s vama, kada sudjelujete u našim programima, aktivnostima, događanjima u industriji, sajmovima ili u vezi s Vašim upitima i komunikacijama s nama. U mjeri u kojoj je to dopušteno mjerodavnim propisima, prikupljamo i Osobne podatke od društava koja se bave prikupljanjem i obradom podataka i koja pružaju informacije u sektoru zdravstva, iz javno dostupnih izvora stručnih informacija i zajedničkih marketinških partnera. 

Osobni podaci koje možemo prikupljati, ovisno o određenoj svrsi/svrhama za čiju realizaciju se Vaši osobni podaci mogu obrađivati kako je opisano u donjem poglavlju „KAKO KORISTIMO OSOBNE PODATKE“, uključuju:

 • Vaše ime i prezime
 • Vaše zanimanje, specijalizaciju i naziv i adresu zdravstvene ustanove u kojoj ste zaposleni
 • kontakt podatke (poštansku adresu, brojeve telefona/mobilnog telefona, adresu e-pošte i/ili broj faksa)
 • jezik koji ste izabrali
 • profesionalnu fotografiju
 • Vaše interese (kao što su teme vezane za zdravstvenu zaštitu o kojima nas tražite informacije)
 • profesionalnu biografiju, uključujući podatke vezane za Vaše obrazovanje, licence koje posjedujete, specijalizacije, članstvo u profesionalnim udruženjima (npr. u medicinskim udruženjima ili mrežama zdravstvenih radnika), publikacije, dokumente i druga profesionalna dostignuća
 • podatke o načinu na koji upotrebljavate naše proizvode, Vašoj interakciji sa nama, odabranoj metodi komunikacije sa nama i uslugama koje pružate drugima
 • financijske i bankarske podatke koje nam dostavite kako bismo Vam platili usluge i isplatili profesionalne honorare, putne troškove, troškove smještaja i druge gotovinske troškove
 • OIB, broj putovnice
 • preferencije vezane uz putovanja.

Kad Vas tražimo da dostavite Osobne podatke, možete ih odbiti dati.  Međutim ako ne dostavite Osobne podatke koji su nam potrebni u svrhu pružanja traženih usluga ili izvršenja naših ugovornih obveza, kako je primjenjivo, možda nećemo moći pružiti te usluge, odnosno informacije ili izvršiti ugovorne obveze. 

Ako nam dostavite ili dozvolite prikupljanje Osobnih podataka povezanih s drugim osobama, uključujući podatke o nuspojavama, dajete nam do znanja da ste ovlašteni za dijeljenje tih podataka i dozvoljavate nam uporabu takvih podataka na način opisan u ovoj EEA HCP Obavijesti o privatnosti.

KAKO UPOTREBLJAVAMO OSOBNE PODATKE

Upotrebljavamo Osobne podatke u cilju:

 • Interakcije s Vama kada imamo ugovorni odnos ili legitimni interes. Interakcija s Vama uključuje:
  • odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve
  • provođenje ugovornih odredbi i uvjeta kojima se uređuje naš međusobni odnos (npr. medicinski događaji, publikacije, savjetovanja itd.) i, kada je to primjenjivo, naše isplate Vama za definirane ili dogovorene usluge ili naknadu Vaših troškova, telefonske razgovore o planiranju, sastanke, putovanja i drugu povezanu interakciju sa Vama, dostavljanje administrativnih podataka, i dokumentiranje naše interakcije sa Vama
  • kreiranje i održavanje baze podataka društva Pfizer o pružateljima zdravstvenih usluga radi Vaše identifikacije i, ako je to primjenjivo, interakcije sa Vama (digitalnim ili drugim putem) kao zdravstvenim stručnjakom ili utjecajnim kreatorom mišljenja (key opinion leader) u raznim područjima vezanim za zdravstvenu zaštitu na osnovu Vaše profesionalne stručnosti i mišljenja i, kada je to primjenjivo, Vaše ranije interakcije s nama, na primjer:
  • pozivanje da prisustvujete kongresima / panelima, stručnim sastancima i aktivnostima vezanim za usavršavanje zdravstvenih radnika
  • obraćanje radi dobivanja Vaše profesionalne ekspertize davanjem informacija o našim proizvodima preko naših profesionalnih predstavnika ili u kontekstu analiza vezanih za farmaceutske proizvode ili usluge.
 • Vođenja našeg poslovanja u skladu sa zakonskim obavezama koje imamo, u statističke svrhe ili u cilju ispunjenja naših legitimnih interesa u održavanju našeg poslovanja.

Vođenje našeg poslovanja uključuje:

  • postupanje u skladu s našim zakonskim obavezama u pogledu nadzora i izvještavanja, uključujući one vezane za neželjene događaje, pritužbe na proizvode i sigurnost proizvoda
  • provjeru Vaše podobnosti za pristupanje određenim proizvodima, uslugama i podacima koji se mogu pružiti samo licenciranim zdravstvenim radnicima, ili druge provjere kako bismo ustanovili sprječava li nas išta da radimo sa Vama
  • izvođenje obuka i osiguranje kontrole kvaliteta
  • otkrivanje, sprječavanje ili istragu u pogledu nepropisnog ponašanja
  • postupanje u skladu s obvezama u pogledu transparentnosti i borbe protiv korupcije
  • analizu i/ili predviđanje izbora koje vrše zdravstveni radnici radi identificiranja agregiranih trendova u cilju razvoja, unapređenja ili izmjena naših proizvoda, usluga i poslovnih aktivnosti, na primjer provođenjem anketa o ispitivanju zadovoljstva kupaca i anketa o ispitivanju tržišta
  • zaštitu prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine i/ili prava koji pripadaju nama, našim povezanim društvima, Vama ili drugima.

Kako bismo Vam, digitalnim putem ili na drugi način (uključujući e-poštu, SMS/MMS poruke, WhatsApp, Viber i/ili druge aplikacije/platforme za suradnju koje omogućavaju razmjenu poruka i/ili video/audio komunikaciju), mogli pružiti (1) zdravstvene, medicinske i znanstvene informacije koje Pfizer smatra potencijalno relevantnim za Vas i Vaše radne/profesionalne potrebe i težnje, (2) marketinške/promotivne informacije u vezi s Pfizerovim proizvodima i/ili Pfizerovim profesionalnim aktivnostima, (3) edukativne i/ili promotivne materijale, koji mogu biti personalizirani sukladno Vašem profesionalnom području i interesima, (4) kako bismo Vam slali pozivnice i omogućili pristup webinarima, (5) kako bismo s Vama komunicirali u vezi s programima, događajima i aktivnostima koje sponzorira Pfizer i/ili treće strane, (6) kako bismo Vam omogućili pristup web stranici PfizerPro i/ili drugim profesionalnim uslugama Pfizera, kada imamo Vašu suglasnost (ili legitimni interes, kada je to zakonom dozvoljeno). Skrećemo Vam pažnju da uvijek imate pravo povući svoju suglasnost u bilo kom trenutku, kao i podnijeti prigovor na obradu svojih Osobnih podataka, na način da nas kontaktirate kako je navedeno u poglavlju „Kontakt“

KAKO OTKRIVAMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke otkrivamo na sljedeći način:

 • drugim Pfizer društvima (listu naših društava možete naći na adresi www.pfizer.com) u svrhe opisane u ovoj EEA obavijesti o privatnosti za zdravstvene radnike
 • našim pružateljima usluga - trećim stranama, radi pružanja usluga, kao što su informacijske tehnologije i povezane infrastrukture, korisnička služba, isporuka e-pošte, revizije, i druge usluge (na primer, u mjeri u kojoj je primjenjivo, pružateljima WhatsApp/Viber usluga)
 • kako bismo postupili u skladu s regulatornim zahtjevom, sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtjevom nadležnog tijela ili pravnim postupkom o kojem smo obavješteni; 
 • drugim društvima s kojima surađujemo u vezi sa zajedničkim razvojem, distribucijom i/ili marketingom određenih proizvoda ili usluga
 • društvima koja se bave prikupljanjem i obradom podataka, a koja pružaju usluge u vezi s informacijama u zdravstvenom sektoru, kako bismo osigurali da Vaši podaci uvijek budu ažurni i točni
 • za poduzimanje pravnih radnji ili na drugi način za zaštitu sigurnosti, prava ili imovine naših klijenata, javnosti, društva Pfizer i naših povezanih društava;
 • za pripremu, dovršetak i implementaciju bilo koje reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata (eng. joint venture), ustupanja, prijenosa ili drugog raspolaganja cjelokupnim ili dijelom našeg poslovanja, imovinom ili dionicama (uključujući i u vezi s bilo kojim stečajnim ili sličnim postupcima). 

PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU PODATAKA

Pravni temelj za obradu Vaših Osobnih podataka može biti poštovanje pravnih obaveza (kao što je npr. plaćanje poreza u vezi s isplatom Vašeg honorara, ako je primjenjivo), izvršavanje ugovora sklopljenog s Vama (i s tim u vezi davanje Vaših Osobnih podataka predstavlja uvjet za sklapanje ugovora) ako je primjenjivo, Vaša suglasnost za određenu obradu Vaših Osobnih podataka i/ili ostvarenje naših legitimnih interesa (ili legitimnih interesa trećih strana) pod uvjetom da Vaši interesi i osnovna prava i slobode ne pretežu nad tim legitimnim interesima.

Ako je / kad god je suglasnost pravni temelj za obradu Vaših Osobnih podataka, imate pravo suglasnost povući u bilo kojem trenutku tako što ćete nas kontaktirati na način naveden u poglavlju „Kontakt“, pri čemu to povlačenje ne utječe na dozvoljenost obrade Vaših Osobnih podataka koja je izvršena prije takvog povlačenja.

OTKRIVANJE VRIJEDNOSTI PRIJENOSA

Društvo Pfizer će u zemlji u kojoj obavljate profesionalno svoju djelatnost javno objaviti informacije o prijenosu iznosa kojeg ste primili od bilo kojeg društva kompanije Pfizer prema EFPIA Kodeksu ponašanja i transparentnosti i/ili primjenjivim lokalnim zakonima (kao što su plaćanje stručnih pristojbi, putovanja, smještaja i troškova).

POJEDINAČNA PRAVA

Ako želite, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, ostvariti bilo koje Vaše pravo u vezi s obradom Vaših Osobnih podataka od strane Pfizer-a, odnosno ako želite zatražiti informacije o podacima koje o Vama obrađujemo, pristup tim podacima i njihov pregled, ispravak, ažuriranje, ograničenje, brisanje, ili prigovoriti na obradu Osobnih podataka koje ste nam dostavili, povući Vaš pristanak ili ako želite zatražiti primanje elektroničke kopije takvih Osobnih podataka odnosno da ih dobijete u strukturiranom, uobičajeno korištenom i elektronski čitljivom obliku, uključujući i u svrhu prijenosa drugom društvu/drugom voditelju obrade, možete nas kontaktirati kako je navedeno u poglavlju „Kontaktirajte nas“. Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev sukladno mjerodavnim propisima.

U Vašem zahtjevu, molimo da navedete koje Osobne podatke želite izmijeniti, želite li ih izbrisati iz naše baze podataka ili nam na drugi način dajte do znanja koja ograničenja želite staviti u pogledu naše upotrebe tih podataka. Radi Vaše zaštite, možda ćemo morati potvrditi Vaš identitet prije provedbe Vašeg zahtjeva. Molimo Vas da imate na umu da će naša mogućnost ispunjavanja Vašeg zahtjeva biti ograničena ako nas to sprječava u ispunjavanju naših zakonskih ili regulatornih dužnosti. Pokušat ćemo ispuniti Vaš zahtjev čim to bude razumno moguće.

Možda ćemo imati potrebu zadržati određene Osobne podatke, ako je/u mjeri u kojoj je primjenjivo, za potrebe vođenja evidencije/računovodstva i/ili završetka bilo kojih transakcija koje ste započeli prije nego što ste zatražili izmjenu ili brisanje.

SIGURNOST PODATAKA

Nastojimo koristiti razumne organizacijske, tehničke i administrativne mjere za zaštitu Vaših Osobnih podataka. Međutim, ne možemo jamčiti da će Osobni podaci biti 100% sigurni.

RAZDOBLJE ČUVANJA

Čuvat ćemo Vaše Osobne podatke onoliko vremena koliko je potrebno ili dozvoljeno u smislu svrhe radi koje su prikupljeni i kako je navedeno u Obavijesti o privatnosti. Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja čuvanja uključuju: (i) duljinu vremena u kojem traje naš odnos s Vama; (ii) postoji li pravna obaveza kojoj podliježemo; ili (iii) je li čuvanje podataka preporučljivo u smislu našeg pravnog položaja (kao u vezi s primjenjivim uvjetima ili ugovorima, rokovima zastare, sudskim sporovima ili regulatornim istragama).

Ako/kad god je Vaša suglasnost pravni temelj za obradu Vaših Osobnih podataka, Vaši Osobni podaci se mogu čuvati onoliko dugo koliko postoji važeća suglasnost za njihovu obradu. Ako je takva suglasnost povučena, što imate pravo učiniti u svakom trenutku, kao što je već navedeno u ovoj EEA HCP Obavijesti o privatnosti, Pfizer će prestati obrađivati Vaše Osobne podatke nakon takvog povlačenja, osim ako postoji drugi pravni temelj za konkretnu obradu.

PREKOGRANIČNI PRIJENOSI

Podaci koje prikupljamo mogu se čuvati i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo postrojenja ili u kojima angažiramo pružatelje usluga, uključujući SAD i prostore na kojima djeluju naša povezana društva.

Neke države koje nisu članice EGP-a priznate su od strane Europske Komisije kao zemlje koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu sa standardima EGP-a (popis tih država dostupan je na adresi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Za prijenose iz EGP-a u zemlje koje Europska komisija ne smatra odgovarajućima, uveli smo odgovarajuće mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, kao što je osiguranje da je primatelj vezan standardnim ugovornim klauzulama Europske unije. Kopiju ovih mjera možete pribaviti ako nas kontaktirate na adrese navedene u poglavlju „Kontaktirajte nas“.

PODACI O MALOLJETNICIMA

Ako nam dostavite Osobne podatke osoba mlađih od osamnaest godina, izjavljujete da za to imate odgovarajuće ovlaštenje te ćete na Pfizerov zahtjev, takvo ovlaštenje morati dokazati.

AŽURIRANJA

S vremena na vrijeme, ažurirat ćemo ovu Obavijest o privatnosti. Sve izmjene stupit će na snagu kada objavimo izmijenjenu Obavijest o privatnosti. Ova Obavijest o privatnosti zadnji je put ažurirana na datum koji je gore naveden kao „Zadnje ažuriranje“.

KONTAKTIRAJTE NAS

Društvo odgovorno za prikupljanje, korištenje i otkrivanje Vaših Osobnih podataka u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti je:

Pfizer Croatia d.o.o.

Slavonska avenija 6

10 000 Zagreb, Hrvatska.

Ako imate bilo kakvih pitanja u pogledu ove Obavijesti o privatnosti, ili ako želite zatražiti ostvarivanje nekog od individualnih prava, molimo pišite na slijedeću adresu:

Pfizer Croatia d.o.o.,

Slavonska avenija 6,

10000 Zagreb, Hrvatska.

OBJAVLJIVANJE PRIJENOSA VRIJEDNOSTI

Ako/u mjeri u kojoj je primjenjivo, Pfizer u zemlji vaše profesionalne djelatnosti javno će objaviti prijenose vrijednosti koje primite od bilo kojeg društva Pfizer u skladu s EFPIA-inim Kodeksom transparentnosti, kako je preneseno u Kodeks inovativnih proizvođača lijekova u odnosima sa zdravstvenim radnicima, zdravstvenim organizacijama i udrugama pacijenata (u daljnjem tekstu: Kodeks), usvojen od strane Inovativne farmaceutske inicijativa (iF!), i/ili mjerodavni lokalni propis.

Osim ako nije drugačije propisano zakonom, otkrit ćemo Vaš identitet, državu, grad i adresu glavne prakse profesionalne prakse te datum, prirodu i iznos vrijednosti koju ste primili od Pfizera. Ove se vrijednosti odnose na naknade za usluge i plaćanja za naknadu ili pokrivanje troškova povezanih s pružanjem usluga (uključujući naknade za registraciju, putne troškove i troškove smještaja), te plaćanja za naknadu i kompenzaciju troškova povezanih s Vašim sudjelovanjem u događajima koje organiziramo ili sponzoriramo (registracija naknade, putni troškovi i troškovi smještaja). Vaša osobna iskaznica ili broj socijalnog osiguranja bit će objavljeni samo ako to zahtijeva mjerodavni zakon. Ova otkrića bit će objavljena na našim web stranicama i/ili web stranici iF!-a. Kada je to zakonski potrebno, otkrivanje će se također dogoditi na relevantnim vladinim web stranicama. Podaci za prethodnu kalendarsku godinu u pravilu će biti objavljeni do 30. lipnja sljedeće godine, a nakon objave bit će dostupni 3 godine (osim ako se u vašoj zemlji ne primjenjuje neko drugo zakonsko razdoblje).

Uvjeravamo vas da smo predani zaštiti Vaših osobnih podataka i pridržavanju važećih zakona i propisa o zaštiti podataka Republike Hrvatske. Zbog toga će gore navedena obveza otkrivanja biti ispunjena, a Vaši će se osobni podaci obrađivati samo uz Vaš prethodni pisani pristanak. Također ste obaviješteni da možete opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku te zahtijevati da se netočni podaci isprave, izbrišu ili uklone ili zatražiti da Vam se dostave određene informacije o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Imajte na umu da će se u slučaju opoziva privole daljnja obrada odvijati samo ako postoji druga pravna osnova na kojoj se može temeljiti.

U slučaju da uskratite svoju privolu ili opozovete svoju prethodno danu privolu, Pfizer će otkriti prijenose vrijednosti koji su Vam izvršeni pružanjem samo ukupnog iznosa (tj. na temelju anonimnosti), bez identificiranja konkretnog primatelja.