Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: Viimati muudetud: juuni 2023

EEA HCP Privacy Notice

 

EMP THT PRIVAATSUSTEATIS

SISSEJUHATUS

Selles EMP tervishoiutöötajate privaatsusteatises („THT Privaatsusteatis“ või „Privaatsusteatis“) kirjeldatakse Isikuandmeid, mida EMPs asuvad Pfizeri ettevõtted, mis on loetletud allpool lõigus Kontaktandmed (edaspidi „Pfizer“ või „meie“), koguvad teie kui tervishoiutöötaja („THT“) kohta teiega suhtlemisel; samuti kuidas me neid andmeid kasutame ja kaitseme ning millised on teie valikud seoses teie Isikuandmetega.

Kui suhtlete meiega veebi vahendusel, palun tutvuge ka veebisaidil või teie poolt kasutatavas rakenduses avaldatud privaatsusteatisega.

ISIKUANDMED

„Isikuandmed“ on andmed, mille põhjal saab tuvastada teie isikut või mis on seotud tuvastatava isikuga. Kogume Isikuandmeid teiega kohtumisel, kui osalete meie programmides, tegevustes, erialalistel üritustel, messidel või teie päringutele vastamisel ning meiega suhtlemisel. Samuti kogume Isikuandmeid tervishoiusektoris teenuseid osutavatelt andmetöötlusettevõtetelt, avalikult kättesaadavatest erialase teabe allikatest ja ühistelt turunduspartneritelt.

Isikuandmed, mida võime koguda, on järgmised:

 • nimi;
 • identifitseerimisnumber;
 • kontaktandmed (postiaadress, telefoninumbrid, e-posti aadress, faksinumber) ja muud kontaktandmed;
 • teie poolt eelistatud suhtluskeel;
 • tööalane foto;
 • teie huvid (näiteks tervishoiuteemad, mille kohta esitate meile päringu);
 • ametialane teave, sealhulgas andmed, mis puudutavad teie hariduskäiku, varasem töökogemus, tegevuslubasid, erialast suunitlust, töökoht, ametipositsioonid, kuuluvust erialaliitudesse (näiteks liikmelisust meditsiiniliitudes või THT võrgustikes), publikatsioone, volitusi ning muid erialaseid saavutusi;
 • andmed, mis on seotud teie poolt meie toodete kasutamisega, meievahelise suhtlusega, teie poolt eelistatud meiega suhtlemise viisidega ning teie ravialustele osutatavate teenustega;
 • finants- ja pangaandmed, mida esitate meile, et saaksime tasuda teile teenuste eest ja võimaldada teile tööalaseid tasusid, sõidu- ja majutuskulude ning muude tõendatud kulude hüvitamist;
 • isikukood, passi number, sotsiaalkindlustuse number;
 • lähetustega seotud eelistused.

Kui teil palutakse Isikuandmeid esitada, võite sellest keelduda. Kui aga otsustate mitte esitada andmeid, mis on meile vajalikud soovitud teenuste osutamiseks või meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, ei pruugi meil olla võimalik neid teenuseid osutada või lepingulisi kohustusi täita.

Kui annate meile loa koguda Isikuandmeid kolmandate isikute kohta, sealhulgas kõrvaltoimete andmeid, kinnitate meile, et teil on õigus neid andmeid esitada ja lubada meil neid andmeid selles EMP THT Privaatsusteatises kirjeldatud viisidel kasutada.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KASUTAME

Kasutame Isikuandmeid:

 • Teiega suhtlemiseks ja koostöö tegemiseks , kui meil on lepinguline suhe või õiguspärane huvi. Suhtlus ja koostöö teiega hõlmab:
  • teie päringutele ja taotlustele vastamist;
  • meievahelisi suhteid reguleerivate lepingutingimuste täitmist (näiteks meditsiinialased üritused, publikatsioonid, nõuandvate organite koosolekud jne) ja, kui kohaldub, teile määratud või kokkulepitud teenuste eest tasumist või teie kulude hüvitamist, telefonikõnede, kohtumiste, lähetuste korraldamist ja muud nendega seotud suhtlemist, teile haldusalase teabe edastamist ning teiega suhtlemise dokumenteerimist;
  • Pfizeri poolt kaasatud tervishoiutöötajate andmebaasi koostamist ja haldamist teie identifitseerimiseks ning, kui kohaldub, teie kaasamiseks (digitaalselt või muude vahendite kaudu) teaduseksperdi või juhtiva arvamusliidrina erinevates tervishoiuvaldkondades teie ametialaste eriteadmiste ning arvamuste põhjal ja, kui kohaldub, teiega peetud varasema suhtluse põhjal. See võib hõlmata:
   • kutset osalemiseks kongressidel/paneelides, tervishoiutöötajate erialastel kohtumistel ja koolitustel;
   • teiega suhtlemist teie erialaste eriteadmiste tõttu, edastamaks meie tooteid käsitlevat teavet professionaalsete esindajate või uuringute kaudu, milles käsitletakse farmaatsiatooteid või teenuseid.
 • Meie majandustegevuse juriidiliste kohustuste täitmiseks, statistilistel eesmärkidel või meie õiguspäraste huvide järgimiseks majandustegevuse käigus. Meie majandustegevus tähendab:
  • meie regulatiivjärelevalve ja aruandluskohustuste täitmist, sealhulgas seoses kõrvaltoimetega, toote kohta esitatud kaebuste ja toote ohutusega;
  • teie juurdepääsu kontrollimist teatud toodetele, teenustele ja andmetele, mida võidakse esitada ainult litsentseeritud THT-dele, või muul viisil läbiviidud taustkontrolli veendumaks, et meie koostöö on lubatud;
  • koolituse läbiviimist ja kvaliteedi kontrolli;
  • väärkäitumisjuhtumite avastamist, ennetamist või uurimist;
  • Teie ja Pfizeri vahel lepingute sõlmimist;
  • korruptsioonivastaste ja läbipaistvuspõhimõtete järgmist;
  • THT eelistuste analüüsimist või prognoosimist, et määrata kindlaks meie toodete, teenuste ja majandustegevuse arendamise, täiustamise või muutmise üldsuundi;
  • kommunikatsiooni ja muude kontaktide säilitamist;
  • meie ja/või meie sidusettevõtete, teie või teiste isikute õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmist.
 • Teile turundus- ja reklaamiteadete saatmist teaduslikel/tervishoiuteemadel (digitaalsete või muude vahendite abil), mis võivad olla konkreetselt teie erialale suunatud, kui meil on selleks teie nõusolek või seaduslik huvi.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KASUTAME JA AVALDAME

Me avaldame isikuandmeid:

 • Teistele Pfizeri ettevõtetele (vaata täpsemalt meie ettevõtete nimekirja aadressil https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities) eesmärgil, mida on kirjeldatud selles EMP THT Privaatsusteatises.
 • Meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, et nad saaksid osutada teenuseid, nagu andmeanalüüs, andmetehnoloogia ja nendega seotud infrastruktuur, klienditeenindus, auditeerimine ja muud teenused.
 • Tervishoiusektorile teabeteenust osutavatele andmetöötlusettevõtetele, veendumaks, et teie andmed on ajakohased ja täpsed.
 • Teistele ettevõtetele, kellega teeme koostööd konkreetsete toodete või teenuste ühise arendamise, levitamise ja/või turuletoomise alal.
 • Meile kohalduvate regulatiivnõuete, kohtumenetluste, kohtu korralduste, valitsuse nõuete või seaduslike menetluste täitmiseks.
 • Kohtuasjade algatamiseks või meie klientide, avalikkuse, Pfizeri ja meie sidusettevõtjate ohutuse, õiguste või vara muul viisil kaitsmiseks.
 • Meie majandustegevuse, varade või aktsiate reorganiseerimise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte moodustamise, loovutamise, üleviimise või muu toimingu ettevalmistamiseks, sooritamiseks ja rakendamiseks, mis on seotud kogu meie ettevõttega või osaga sellest (sealhulgas seoses seoses pankroti või muude sarnaste protsessidega).

TASUDE AVALIKUSTAMINE

Teie professionaalse tegevuskoha asukohariigi Pfizeri ettevõte avalikustab tasud (näiteks teenustasud, lähetuste, majutuse ja jooksvate kulude hüvitamise), mille saate Pfizeri ettevõttelt, vastavalt EFPIA läbipaistvuskoodeksile ja/või kohalduvatele kohalikele seadusele.

Kui seadusega ei ole teisiti sätestatud, avalikustame teie isiku, professionaalse tegevuskoha linna ja riigi andmed ning Pfizerilt saadud tasude kuupäeva, sisu ja summa. Teie isikukood või sotsiaalkindlustuse number avalikustatakse ainultjuhul, kui seda nõuab kohalik seadus. Need andmed avalikustatakse meie ja/või kohalike EFPIA farmaatsia tegevusalaliitude veebisaitidel. Kui seadus nii sätestab, avalikustatakse need andmed ka asjaomaste ametiasutuste veebisaitidel. Avalikustatud teave on kättesaadav kolme aasta jooksul (kui teie riigis ei kehti muu seadusest tulenev periood).

Me avalikustame teavet teie nõusoleku, seaduse või seaduslike huvide alusel.

Teavet avalikustatakse ühiskonna, sealhulgas patsientide, tervishoiusüsteemide, farmaatsiatööstuse ja teie kui THT huvides järgmistel eesmärkidel:

 • Avalikkuse usalduse suurendamiseks THT aususe ja sõltumatuse suhtes.
 • Rahva tervise kaitsmiseks soodustades THT vastutuskohustust patsientide ees seoses nende suhtes tehtavate raviotsustega.
 • THT pühendumuse näitamiseks jätkukoolituse suhtes, mis võimaldavad patsientidele paremat ravi.

ISIKLIKUD ÕIGUSED

Kui soovite meile esitatud Isikuandmeid üle vaadata, parandada, uuendada, piirata, nende kasutamist keelata, neile vastu vaielda või neid kustutada või soovite nende isikuandmete elektroonilist koopiat andmete edastamiseks muule ettevõttele, võite meiega ühendust võtta jaotises Kontaktandmed esitatud andmete alusel. Vastame teie taotlusele kohalduvate seaduste alusel.

Öelge meile oma taotluses, milliseid isikuandmeid soovite muuta, kas soovite lasta need meie andmebaasist eemaldada või milliseid muid piiranguid sooviksite nende meiepoolsele kasutusele rakendada. Teie kaitsmiseks peame võib-olla enne teie taotluse käikulaskmist teie isikut kontrollima. Püüame täita teie taotluse esimesel võimalusel.

Pange tähele, et võime hoida teatud isikuandmeid alles andmete säilitamiseks ja/või mis tahes tehingute lõpuleviimiseks, mida enne muutmise või kustutamise taotlemist alustasite.

ANDMETE TURVALISUS

Püüame kasutada mõistlikke korralduslikke, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Kahjuks ei saa ühegi andmeedastus- või -säilitussüsteemi puhul garanteerida, et on 100% turvaline.

SÄILITUSPERIOOD

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui vaja, või nii kaua, kui lubatud, arvestades andmete kogumise eesmärki/eesmärke, ja selles privaatsusteatises nimetatud viisil. Säilitusperioodide määramiseks kasutatavad kriteeriumid on muu hulgas: i) periood, mille jooksul oleme teiega seotud ja pakume teile saiti; ii) kui meile kehtib seadusjärgne kohustus või iii) kui säilitamine on soovitatav meie õiguslikku positsiooni silmas pidades (nt seoses saidi kasutustingimuste jõustamise, kehtivate piirangumääruste, kohtumenetluste või regulatiivsete uurimistega).

PIIRIÜLENE EDASTAMINE

Andmeid, mida saidi kaudu kogume, võidakse salvestada ja töödelda riigis, kus meil on esindused või kus kasutame teenusepakkujaid, muu hulgas Ameerika Ühendriikides ja meie sidusettevõtete tegevuskohtades.

Euroopa Komisjon on tunnustanud mõningaid mitte-EMP riike, mis pakuvad EMP normide kohaselt piisavat andmekaitse taset (täielik nimekiri nendest riikidest on saadaval https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en). Edastamise korral EMP-st riikidesse, mida Euroopa Komisjon piisavaks ei pea, oleme kehtestanud teie isikuandmete kaitsmiseks piisavad meetmed, nt tagades, et saajale kohalduvad ELi standardsed lepingutingimused. Võite saada nende meetmete koopia, võttes meiega ühendust, nagu on näidatud jaotises Kontakt.

Nende meetmete koopia saamiseks külastage veebilehte aadressil https://privacycenter.pfizer.com/et/estonia.

KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

Kui edastate meile alla kaheksateistkümne (18) aastaste isikute isikuandmeid, siis kinnitate, et teil on selleks õigus ja et võite nõudmise korral Pfizerile seda õigust tõendada.

MUUDATUSED

Muudame aeg-ajalt seda privaatsusteatist. Kõik muudatused jõustuvad uue privaatsusavalduse postitamisel saidile privacycenter.pfizer.com. Seda privaatsusavaldust muudeti viimati ülaltoodud kuupäeval „Viimati muudetud”.

KONTAKT

Ettevõte, mis vastutab teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest selle privaatsusavalduse alusel, on

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

A.H. Tammsaare tee 47

Tallinn 11316

Eesti

Kui teil on selle privaatsusteatise kohta küsimusi või soovite taotleda mõne isikliku õiguse kasutamist, kirjutage järgmisele aadressile:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

A.H. Tammsaare tee 47

Tallinn 11316

Eesti

Vajaduse korral võite pöörduda ka oma riigi või piirkonna eest vastutava andmekaitseametniku poole. Tema kontaktandmed leiate lehelt DPO.Pfizer.com.

KAEBUSE ESITAMINE REGULEERIVALE ASUTUSELE

Võite esitada kaebuse oma riigi või piirkonna või väidetava rikkumise koha eest vastutavale andmekaitseasutusele. Nende asutuste kontaktandmete vaatamiseks külastage http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080