Enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

EEA HCP Privacy Notice

PERSONDATAPOLITIK FOR SUNDHEDSPERSONALE INDEN FOR EØS

  

INDLEDNING

Denne persondatapolitik for sundhedspersonale inden for EØS (“HCP Persondatapolitik” eller “Persondatapolitik”) beskriver de personlige oplysninger, som Pfizer-selskaberne inden for EØS, benævnt i afsnittet Kontakt os nedenfor (i det følgende, “Pfizer”, “os” eller “vi”), indsamler om dig som sundhedspersonale (“HCP”), når vi interagerer med dig; hvordan vi bruger disse data; hvordan vi beskytter dem; og de valg du kan træffe med hensyn til dine personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse vores HCP Persondatapolitikfor sundhedspersonale og klikke på de tilgængelige links eller vælge "Få mere at vide", hvis du vil have yderligere oplysninger om et bestemt emne. 

Hvis du interagerer med os online, læs desuden persondatapolitikenopslået på den hjemmeside eller applikation, som du bruger. 
 

PERSONOPLYSNINGER

"Personoplysninger" er oplysninger, der identificerer dig som enkeltperson eller som vedrører en identificérbar enkeltperson.  Vi vil indsamle personoplysninger, når vi mødes med dig, når du deltager i vores programmer, aktiviteter, branchebegivenheder, fagmesser eller i forbindelse med dine forespørgsler til eller kommunikation med os. Vi indsamler desuden personoplysninger fra datavirksomheder, som leverer informationstjenester til sundhedssektoren, offentligt tilgængelige kilder med professionel information, og fælles markedsføringspartnere. 

Få mere at vide

Personoplysninger, som vi kan indsamle, omfatter:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (postadresse, telefonnumre, e-mailadresse, faxnummer)
 • Dit foretrukne sprog
 • Professionelt fotografi
 • Dine interesser (f.eks. i sundhedsemner, hvorom du anmoder information fra os)
 • Professionel biografi, herunder data relateret til din uddannelse, dine licenser, specialer, faglige tilhørsforhold (f.eks. medlemskab i lægeforeninger eller netværker af sundhedspersonale), publikationer, kvalifikationer og andre faglige præstationer.
 • Oplysninger relateret til din brug af vores produkter, dine interaktioner med os, din foretrukne kommunikationsmetode med os, og tjenester til dem, du plejer
 • Finansielle og bankrelaterede data, som du giver os for at betale dig for tjenester og godtgøre dig for professionelle honorarer, rejser, ophold og andre udlæg.
 • Personnummer, pasnummer, skatteregistreringnummer
 • Rejsepræferencer

Når du bliver bedt om at give personoplysninger, kan du afvise.  Hvis du vælger ikke at give oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan levere tjenester, som du har anmodet om, eller opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser, kan vi muligvis ikke levere de pågældende tjenester til dig eller opfylde disse kontraktmæssige forpligtelser. 

Hvis du afgiver, eller giver os tilladelse til at indsamle eventuelle personoplysninger vedrørende en anden person, herunder bivirkningsdata, fortæller du os, at du er bemyndiget til at dele de pågældende oplysninger og bemyndiget til at  give os tilladelse til at bruge oplysningerne som beskrevet i denne HCP Persondatapolitik. 

SÅDAN BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger personoplysninger til at:

 • Interagere og kommunikere med dig, når vi har et kontraktforhold eller en legitim interesse.

Få mere at vide

Vores interaktion og kommunikation med dig inkluderer:

 • At svare på dine forespørgsler og anmodninger.
 • At håndhæve de kontraktmæssige vilkår og betingelser, som regulerer vores forhold til dig (dvs. faglige begivenheder, publikationer eller rådgivende møder), og hvor relevant betale dig for definerede eller aftalte tjenester, eller godtgøre dig for dine udgifter, opkald i forbindelse med planlægning, møder, rejser og andre relaterede interaktioner med dig, sende administrativ information til dig og dokumentere vores interaktioner med dig.
 • Oprettelse og vedligeholdelse af Pfizers database over sundhedspersonale, og hvis relevant kommunikere med dig (på digital eller anden vis) som en videnskabelig ekspert eller en meningsdanner inden for forskellige medicinske områder baseret på din professionelle erfaring og meninger, og hvor relevant dine tidligere interaktioner med os, såsom:
  • at invitere dig til kongresser/paneldiskussioner, professionelle møder for sundhedspersonale samt undervisningsaktiviteter
  • at kontakte dig for din professionelle ekspertise ved at kommunikere information om vores produkter gennem professionelle repræsentanter eller i kontekst af spørgeskemaundersøgelser relateret til lægemiddelprodukter eller tjenester.

 • Drive vores virksomhed , så vi overholder vores lovmæssige forpligtelser, til statistiske formål, og for at opfylde vores legitime interesser i at opretholde vores forretning.

Få mere at vide

Drive vores virksomhed inkluderer:

 • At overholde vores lovmæssige forpligtelser i forbindelse med monitorering og rapportering, inklusiv de som er relateret til bivirkninger, produktklager og produktsikkerhed.
 • At bekræfte din egnethed til at få adgang til visse produkter, tjenester og data, som kun stilles til rådighed for licenseret sundhedspersonale, eller på anden vis udføre baggrundskontroller for at sikre os, at vi ikke er afskåret fra at samarbejde med dig.
 • At foretage træning og kvalitetskontrol.
 • Opdagelse, forebyggelse eller undersøgelse af ureglementeret adfærd.
 • At overholde forpligtelser relateret til antikorruption og transparens.
 • At analysere eller forudsige sundhedspersonales præferencer for at identificere samlede tendenser med henblik på at udvikle, forbedre eller ændre vores produkter, tjenester eller forretningsaktiviteter.
 • At beskytte vores rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom, og/eller dem tilhørende vores associerede selskaber, dig eller andre.

 • At forsyne dig med markedsførings- og salgsfremmende kommunikation om videnskabelige/sundhedsrelaterede emner (på digital eller anden vis), som kan være personaliseret til dit professionelle område og dine interesser, når vi har dit samtykke eller en legitim interesse.
   

SÅDAN VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver personoplysninger som følger:  

 • Til andre Pfizer-selskaber (besøg følgende for en liste over vores selskaber) til de formål, som er beskrevet i denne HCP Persondatapolitik.
 • Til vores tredjepartstjenesteudbydere, for at levere tjenester såsom dataanalyse, informationsteknologi og relateret tilvejebringelse af infrastruktur, kundeservice, revision og andre tjenester.
 • Til datavirksomheder, som yder informationstjenester inden for sundhedssektoren for at sikre, at dine data forbliver ajourførte og korrekte.
 • Til andre virksomheder, som vi samarbejder med angående fælles udvikling, distribution og/eller markedsføring af specifikke produkter eller tjenester.
 • For at overholde et lovmæssigt krav, en retsprocedure, retskendelse, myndighedsanmodning, eller retsproces forkyndt for os.
 • For at anlægge sag eller på anden vis beskytte vores kunders, offentlighedens eller Pfizers og vores associerede selskabers sikkerhed, rettigheder eller ejendele.  
 • At forberede, gennemføre og implementere enhver omorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition af hele eller enhver del af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende procedure).
 • Til virksomheder, som tidligere helt eller delvis var inkluderet i Pfizer-familien af virksomheder, til hvem vi leverer tjenester i en transitionsperiode efter adskillelse.

OFFENTLIGGØRELSER AF VÆRDIOVERFØRSLER 

Et Pfizer-selskab i det land, hvor din professionelle praksis befinder sig, vil offentliggøre værdioverførsler, som du modtager fra ethvert Pfizer-selskab i overensstemmelse med EFPIA adfærdskodekset vedrørende gennemsigtighed  og/eller gældende lokal lov (såsom betaling af professionelle honorarer, rejser, ophold og udlæg).

Få mere at vide

Medmindre andet er påkrævet ifølge loven (se afsnittet "Landespecifik Meddelelse”), vil vi offentliggøre din identitet, din by og det land, hvor du driver professionel praksis samt datoen, arten af og beløbet, som du modtager fra Pfizer. Dit ID eller personnummer vil kun blive offentliggjort, hvis det er påkrævet ifølge lokal lov. Disse offentliggørelser vil blive publiceret på vores hjemmesider og/eller EFPIA lokale farmaceutiske industriforeningers hjemmesider.    Når det er påkrævet ifølge loven, vil offentliggørelse desuden finde sted på relevante myndigheders hjemmesider. Dataene vil efter publicering være tilgængelige i 3 år (medmindre en anden lovbestemt periode gælder i dit land).

Vi offentliggør disse data i henhold til samtykke, lovgivning eller legitime interesser.

Publicering af disse data tjener flere samfundsinteresser, inklusive patienters, sundhedsvæsenets, medicinalindustriens og dine som sundhedspersonale ved at:

 • Indgyde offentligheden tillid til sundhedspersonalets integritet og uafhængighed.
 • Hjælpe med at sikre folkesundheden ved at fremme sundhedspersonalets ansvarlighed over for patienter for beslutninger vedrørende deres behandling.
 • Udvise en forpligtelse til vedvarende uddannelse af sundhedspersonale, hvilket hjælper patienter til at få bedre behandling.

 

INDIVIDUELLE RETTIGHEDER

Hvis du ønsker at anmode om at gennemgå, rette, opdatere, skjule, begrænse, gøre indsigelser imod, eller slette personoplysninger, som du har givet os, trække dit samtykke tilbage, eller hvis du ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af sådanne personoplysninger med henblik på at sende den til et andet selskab, kan du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os.  Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning bedes du fortælle os, hvilke personoplysninger du gerne vil have ændret, hvorvidt du vil have dem skjult fra vores database, eller hvilke begrænsninger du ellers vil have, at vi pålægger vores brug af dine personoplysninger.  For din beskyttelse skal vi muligvis bekræfte din identitet, inden vi efterkommer din anmodning.  Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt. 

Vær opmærksom på, at vi muligvis skal beholde visse personoplysninger til arkivformål og/eller for at fuldføre eventuelle transaktioner, som du påbegyndte forud for din anmodning om en ændring eller sletning.
 

DATASIKKERHED

Vi søger at træffe rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger.  Desværre er der ingen garanti for, at noget dataoverførsels- eller opbevaringssystem er 100 % sikkert. 
 

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som nødvendigt eller tilladt med henblik på formålet/formålene, hvortil de blev indsamlet og som beskrevet i denne persondatapolitik.  De kriterier, der anvendes til bestemmelse af vores opbevaringsperioder omfatter: (i) den tidsperiode, hvorunder vi har et løbende forhold til dig og leverer webstedet til dig, (ii) hvorvidt der er en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller (iii) hvorvidt opbevaring er tilrådeligt med henblik på vores juridiske position (f.eks. i forbindelse med håndhævelse af webstedets brugsvilkår, gældende forældelseslov, retssager eller tilsynsmyndigheders undersøgelser).
 

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL

De oplysninger, som vi indsamler gennem webstedet, kan opbevares og behandles i ethvert land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi hyrer tjenesteudbydere, herunder i USA og hvor vores associerede selskaber driver virksomhed.

Nogle lande uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som ydende et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (den fulde liste over disse lande er tilgængelig her).  For overførsler fra EØS til lande, der ikke anses for passende af Europa-Kommissionen, har vi indført passende foranstaltninger, såsom at sikre, at modtageren er bundet af EU-standardkontraktbestemmelser for at beskytte dine personoplysninger.  Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os.

For at få en kopi af disse foranstaltninger, besøg følgende: her
 

BRUG AF WEBSTEDET AF MINDREÅRIGE 

Webstedet er ikke rettet mod enkeltpersoner under seksten (16) år, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra sådanne enkeltpersoner.  Hvis du er under den relevante myndighedsalder i din retskreds, skal du have din forælder eller værges tilladelse til at bruge webstedet.  Rådfør dig venligst med din forælder eller værge, før du bruger webstedet.

Hvis du giver os personoplysninger tilhørende et individ under seksten (16) år, erklærer du, at du har den retmæssige beføjelse til at gøre det, og at du efter anmodning kan påvise en sådan beføjelse over for Pfizer.
 

OPDATERINGER

Fra tid til anden opdaterer vi denne persondatapolitik.  Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede persondatapolitik på webstedet.  Denne persondatapolitik blev sidst opdateret pr. "Sidst opdateret"-datoen, der vises ovenfor.
 

KONTAKT OS

De selskaber der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik er

Pfizer ApS og Pfizer PFE ApS,

Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark

Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne persondatapolitik, eller hvis du ønsker at anmode om at udøve eventuelle individuelle rettigheder, bedes du kontakte os på [email protected]  eller skrive til følgende adresser:

Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark

Att: Pfizer

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, der er ansvarlig for dit land eller din region, hvis relevant.  For at finde deres kontaktoplysninger, skal du besøge DPO.Pfizer.com.

INDGIVELSE AF EN KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED

Du kan indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, der har jurisdiktion over dit land eller dit område eller sted, hvor den påståede krænkelse fandt sted. Klik besøg her for kontaktoplysninger til sådanne myndigheder. 
 

LANDESPECIFIK MEDDELELSE

Danske sundhedspersoner er forpligtede til at ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at samarbejde med medicinalindustrien eller anmelde tilknytningen til medicinalindustrien til Lægemiddelstyrelsen i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretningen med medicinsk.

Pfizer er ansvarlig for at indberette følgende informationer til Lægemiddelstyrelsen omkring de sundhedspersoner der har været tilknyttet Pfizer i det foregående kalenderår;

 • Virksomheden eller forretningens navn og CVR-nummer
 • Sundhedspersonensnavn, adresse og cpr-nummer
 • Tidsperiode for tilknytningen