Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: Maj 2018

PFIZER, INTEGRITETSMEDDELADE TILL EES-MEDBORGARE

PFIZER, INTEGRITETSMEDDELADE TILL EES-MEDBORGARE

Medicinsk information, produktklagomål och läkemedelssäkerhet

 

Det här integritetsmeddelandet gäller för personuppgifter som du frivilligt väljer att lämna ut till våra EES-baserade representanter för medicinsk information, produktklagomål eller läkemedelssäkerhet. Det gäller även när du kontaktar oss i EES per telefon, via e-post, fax eller ordinär post, för att fråga om medicinsk information, framföra ett klagomål eller rapportera en biverkning gällande våra produkter. Personuppgifter är uppgifter som identifierar dig som individ eller relaterar till en identifierbar individ.

När du ringer till oss, kommer vi att begära personuppgifter under samtalet i enlighet med det som anges nedan.

Om du är en vårdgivare:

 • Namn och kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)
 • Uppgifter relaterade till dina specialiteter och ditt yrke
 • Uppgifter relaterade till din användning av våra produkter

Om du inte är en vårdgivare:

 • Namn och kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)
 • Uppgifter relaterade till din användning av våra produkter
 • Om du rapporterar en biverkning, kan vi även be dig uppge kön och födelsedatum

Vi ber dig att inte lämna ut några uppgifter till oss som rör någon annan identifierbar person (t.ex. din patient eller en släkting). Om du exempelvis rapporterar en biverkning gällande din patient eller en släkting, ge oss inte patientens eller släktingens namn eller adress. Om du uppger några personuppgifter som relaterar till någon annan identifierbar person säger du till oss att du har rätt att dela de uppgifterna och att ge oss rätt att använda uppgifterna enligt vad som beskrivs i detta integritetsmeddelande.
 

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder personuppgifter för att kunna:

 • Efterleva våra rättsliga och regulatoriska förpliktelser gällande rapportering av biverkningar, produktklagomål och patientsäkerhet i relation till våra produkter. Till följd av detta, kan vi kontakta dig om vi behöver ytterligare uppgifter om biverkningar eller klagomålet som du har rapporterat.
 • Besvara dina frågor och tillhandahålla kundservice till dig, inklusive spårning och besvarande av dina synpunkter och i kvalitetssäkringssyften; sådana användningar görs i enlighet med vårt legitima intresse i att tillhandahålla och underlätta tillgången till korrekta och tidsenliga uppgifter om våra produkter eller med ditt samtycke.
 • På annat sätt driva vår verksamhet så att vi efterlever våra rättsliga skyldigheter, för statistiska ändamål eller för att tillmötesgå våra legitima intressen att upprätthålla vår verksamhet. Driften av vår verksamhet inkluderar:
  • Bekräftande av din behörighet att tillgå vissa produkter, tjänster och data som endast kan delges berättigade vårdgivare.
  • Att analysera eller förutsäga vårdgivarpreferenser för att kunna identifiera aggregerade trender i syfte att utveckla, förbättra eller förändra våra produkter, tjänster och affärsprocesser.
  • Att skydda våra och/eller våra dotterbolags, samt dina eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

Pfizer kommer att använda hälsorelaterade eller andra känsliga personuppgifter om dig som du frivilligt har utlämnat till oss med det samtycke som grund, förutom där vi är skyldiga att använda de personuppgifterna för att uppfylla en rättslig eller regulatorisk förpliktelse, såsom när du rapporterar en biverkning. Om vi använder personuppgifter med ditt samtycke som rättslig grund kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
 

HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar ut personuppgifter till andra Pfizer-företag för de syften som beskrivs i det här integritetsmeddelandet och tillvåra tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla tjänster, såsom informationsteknologi och relaterade infrastrukturtjänster, kundservice, e-postleveranser, revisioner och andra tjänster.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter om vi anser detta nödvändigt eller lämpligt för att efterleva gällande lagstiftning och våra regelövervaknings- och rapporteringsförpliktelser (vilka kan inkludera lagar utanför ditt bosättningsland) för att ta itu med frågor från offentliga och regeringsstyrda myndigheter (vilket kan inkludera myndigheter utanför ditt bosättningsland) för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller av andra lagliga skäl.

Utöver detta kan vi använda, vidareförmedla eller överföra personuppgifter till tredjepart vid en eventuell omorganisering, sammanslagning, försäljning, joint venture, anställning, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller våra aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden) eller för att skydda våra rättigheter, och/eller vår, våra dotterbolags, din eller andras integritet, säkerhet eller egendom.

Vi kan sammanställa uppgifterna som du och andra privatpersoner tillhandahåller. Om vi gör så kan vi använda och dela sådana sammanställda uppgifter för alla eventuella syften. Sammanställda uppgifter identifierar varken dig eller någon annan individ direkt eller indirekt.
 

INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Om du vill begära granskning, korrigering, begränsning, radering eller avvisande av behandling av personuppgifter som du har lämnat in till oss, eller om du vill ansöka om att få en elektronisk kopia av sådana personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag, kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta oss. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.

I din förfrågan berättar du vilka personuppgifter du vill ha ändrade, om du vill ha dem raderade från vår databas eller så låter du oss veta vilka begränsningar vi bör applicera på dem. För din säkerhet kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan. Observera att vår möjlighet att uppfylla din förfrågan kommer att begränsas om det hindrar oss från att efterleva våra rättsliga och regulatoriska plikter. Vi kommer att göra vårt bästa för att göra vad du ber om så snart som möjligt.
 

DATASÄKERHET

Vi strävar efter att vidta rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Tyvärr kan vi inte garantera att personuppgifterna är 100 % säkra.
 

LAGRINGSTID

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de erhölls för och som beskrivs i denna sekretesspolicy. Kriterierna som används för att bestämma våra lagringstider omfattar: (i) hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig, (ii) om det finns en laglig skyldighet som vi är föremål för eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller tillämpningen av några villkor, tillämpliga stadgar om begränsningar, rättstvister eller myndighetsutredningar).
 

ÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

De uppgifter som vi samlar in kan förvaras och bearbetas i alla länder där vi har faciliteter eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, däribland USA och i de länder där våra partner är verksamma.

Vissa länder utanför EES har godkänts av EU-kommissionen för att tillhandahålla en lämplig dataskyddsnivå i enlighet med EES standarder (den kompletta listan över dessa länder finns tillgänglig här). För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses vara lämpliga har vi infört lämpliga åtgärder, t.ex. genom att säkerställa att mottagaren är bunden av EU-standardavtalsklausuler för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen under sektionen ”Kontakta oss”.
 

MINDERÅRIGA

Vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn, förutom då det är tillåtet enligt gällande lag.
 

UPPDATERINGAR

Vi kommer att uppdatera detta integritetsmeddelande då och då. Alla ändringar kommer att gälla när vi lagt upp den omarbetade versionen av integritetsmeddelandet. Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast datumet som anges under ”Uppdaterades senast” här nedan.
 

KONTAKTA OSS

Företaget som ansvarar för insamling, bruk och utlämnande av dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande i ditt land eller din region finns tillgängligt här.

Om du har några frågor om det här integritetsmeddelandet eller om du skulle vilja begära att få utöva några individuella rättigheter, kontakta Pfizers entitetsansvarige i ditt land eller i din region i enlighet med det som anges här.

Du kan även kontakta det dataskyddsombud som ansvarar för ditt land eller, om tillämpligt, din region. För att hitta dennes kontaktuppgifter, gå till DPO.Pfizer.com.
 

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL HOS EN TILLSYNSMYNDIGHET

Du kan ha rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet som är behörig på din hemort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Klicka här för kontaktuppgifter till sådana myndigheter.