Enable JavaScript to visit this website.

pfizer.com.pl Polityka prywatności

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.pfizer.com.pl ["Serwis"], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie są Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17B, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000022310, o adresie elektronicznym [email protected] ["Właściciel"]. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu i usługobiorcy obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie muszą Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą "regulamin".

I. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

 1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter:
  • Informacyjny ["Informacje"] w zakresie sekcji "Fakty i liczby", "Grupa Pfizer", "Informacje o zdrowiu", "Aktualności"
  • Użytkowy w zakresie oferowania usług interaktywnych ["Usługi"] w sekcjach "Sprawdź swoje zdrowie", "Lekarze i Farmaceuci", "Kariera w Pfizer Polska"

  i zwane są dalej łącznie ["Usługami"].
  Wykonawcą wszelkich Usług dostępnych w Serwisie oraz udostępniającym ten Serwis oraz Usługi jest Animativ Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Topolowej 4/40, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem 10672, REGON: 030655686, NIP: 825-182-01-99, o adresie elektronicznym [email protected] ["Wykonawca"]. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.

 2. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:
  • możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego
  • nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia
  • nieprzyjmowanie leku może pogorszyć lub polepszyć stan zdrowia danej osoby
  • produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym
 3. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.
 4. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.
 5. Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
 7. Każdemu użytkownikowi, który wyrazi wolę skorzystania z Usługi i w tym celu udostępni wymagane dane, o których mowa poniżej, zostanie przypisane konto użytkownika ["Konto"].
 8. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z korzystania z Usług. Możliwość rezygnacji z Usług w dowolnie przez Państwa wybranym terminie, czyni zadość Państwa uprawnieniu do odstąpienia od korzystania z Usług w terminie 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia korzystania z Usług.
 9. Rozpoczęcie korzystania przez Państwa z Usług nastąpi po:
  • prawidłowym wprowadzeniu do formularza rejestracyjnego ["Formularz rejestracyjny"], danych wymaganych w Formularzu rejestracyjnym oraz adresu poczty elektronicznej do korzystania z Usług oraz
  • zaakceptowaniu przez Państwa treści niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych, poprzez naciśnięcie przycisku "Akceptuję".
 10. Udzielając informacji o danych, o których mowa w punkcie powyżej, potwierdzają Państwo, iż zgadzają się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie udostępnionych informacji przez Właściciela w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a także w celu badania opinii publicznej, a także wyrażają zgodę na powierzenie przetwarzania tych danych Wykonawcy.
 11. Wykonanie przez Państwa czynności, o których mowa w pkt. 9 niniejszego rozdziału, stanowi Państwa zgodę na posłużenie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonania Usług.
 12. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie są Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny okres.
 13. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem, jaki ponoszą Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystają.
 14. W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług lub likwidacji Serwisu, zostaną Państwo o tym poinformowani z jednomiesięcznym uprzedzeniem.
 15. Korzystanie z Serwisu oraz Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 16. Korzystanie z Serwisu oraz Usług polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 17. Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania materiałów:
  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
  • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  • zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.
 18. W przypadku podjęcia przez Właściciela decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź programu lojalnościowego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź programu lojalnościowego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez Państwa udziału w konkursie lub programie lojalnościowym wymagać będzie odrębnej Państwa akceptacji tegoż regulaminu.

II. Zasady korzystania z usługi Subskrypcji (nowości w serwisie www.pfizer.com.pl) i jej zakres.

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Subskrypcji jest jednoznaczne z zamówieniem przez Państwa wszelkich informacji z Serwisu, w szczególności równoznaczne z zamówieniem przesyłania danych o zmianach w treści Serwisu.
  Udzielenie informacji o Państwa adresie elektronicznym nie zobowiązuje Właściciela lub Wykonawcy do przesyłania zamówionych materiałów informacyjnych.
 2. Subskrypcja świadczona będzie na Państwa rzecz w niedających się z góry określić okresach i uzależniona jest od zmian wprowadzanych w treści Serwisu.
 3. Właściciel lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek Państwa szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem przesłanych na Państwa adres elektroniczny wiadomości,
  • wykorzystanie danych przesłanych na Państwa adres elektroniczny niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie, niemożliwość przesłania zamówionych materiałów informacyjnych dotyczących treści Serwisu z przyczyn od Właściciela lub Wykonawcy niezależnych;
  • utratę danych spowodowaną awarią Państwa sprzętu komputerowego,
  • działania osób z zewnątrz naruszające prawa oraz
  • inne okoliczności niezależne od Właściciela lub Wykonawcy.
 4. Właściciel lub Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

III. Warunki techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu powinni Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.
 2. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:
  • dostęp do sieci Internet
  • przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem ISO-8859-2
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.
 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Właściciela lub Wykonawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługują się Państwo, jest następujący:
  • Serwer statystyk WWW;
  • Hosting stron WWW.

IV. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.

 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.
 4. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
 5. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:
  • nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
  • posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
  • nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.

V. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu i Usług jest Pfizer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17B.
 2. Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych a także w celu badania opinii publicznej.
 3. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie.
 4. Udostępniając swoje dane osobowe, mają Państwo prawo do ich kontroli, dostępu do ich treści, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.
 5. Żądanie usunięcia przez Państwa danych osobowych bez których nie jest możliwym świadczenie Usług, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Państwa z Usług.
 6. W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Państwa z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usług lub ze względu na właściwość Usługi albo wynika z odrębnych ustaw.
 7. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  • kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
  • kodowanie bazy danych osobowych;
  • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta w Serwisie i jego późniejszej edycji. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez użytkownika nie są prawdziwe, Właściciel ma prawo usunąć konto wraz z zamówionymi za jego pośrednictwem usługami i towarami bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Właściciela do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej z tego tytułu szkody.

VI. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: [email protected] lub na adres Właściciela w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 3. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela , zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

VII. Prawo właściwe.

 1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

VIII. Ochrona prywatności.

 

Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

IX. Prawo autorskie.

 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 2. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
 3. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.