Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: maj 2018

INFORMACJA PFIZER O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA EOG

INFORMACJA PFIZER O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA EOG

INFORMACJE MEDYCZNE, SKARGI DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ BEZPIECZEŃSTWO LEKÓW

 

Niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych dotyczy danych osobowych, które decydują się Państwo dobrowolnie udostępniać naszym zlokalizowanym w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) przedstawicielom ds. informacji medycznych, reklamacji dotyczących produktów oraz bezpieczeństwa leków, jak również danych osobowych, które przekazują nam Państwo w EOG podczas rozmowy telefonicznej, w wiadomości e-mail, w faksie , listownie, w formularzu lub czacie na stronie internetowej, gdy chcą Państwo uzyskać informacje medyczne, zgłosić skargę lub donieść o działaniach niepożądanych naszych produktów.  Dane osobowe to dane, które identyfikują kogoś jako osobę fizyczną albo odnoszą się do osoby, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować.

Gdy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, za pośrednictwem formularza lub czatu na stronie internetowej, prosimy o podanie wyszczególnionych poniżej danych osobowych.

Jeśli jest Pan/Pani pracownikiem służby zdrowia:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail)
 • Informacje związane z Pana/Pani zawodem i specjalizacją
 • Informacje związane z Pana/Pani użytkowaniem naszych produktów

Jeśli nie jest Pan/Pani pracownikiem służby zdrowia:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail)
 • Informacje związane z Pana/Pani użytkowaniem naszych produktów
 • Gdy zgłaszają Państwo zdarzenia niepożądane, możemy również poprosić o podanie płci oraz daty urodzenia.

Prosimy nie przekazywać nam informacji dotyczących innych, możliwych do zidentyfikowania osób (np. Państwa pacjentów lub członków rodziny). Na przykład jeśli zgłasza Pan/Pani zdarzenie niepożądane, które przydarzyło się Pana/Pani pacjentowi lub członkowi rodziny, prosimy o niepodawanie imienia, nazwiska ani adresu tej osoby.  Jeżeli podadzą Państwo jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innej, możliwej do zidentyfikowania osoby, oznajmiają Państwo tym samym, że posiadają uprawnienia do udostępnienia tych informacji i pozwolenia nam na ich wykorzystanie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.
 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • Aby przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i spełniać wszystkie wymogi dotyczące zgłaszania skutków ubocznych, skarg oraz bezpieczeństwa pacjentów w związku z naszymi produktami. W ramach realizacji tego obowiązku możemy kontaktować się z Państwem w sytuacjach, gdy potrzebujemy dokładniejszych informacji na temat zgłoszonego zdarzenia niepożądanego lub skargi.
 • Aby odpowiadać na Państwa pytania, zapewnić Państwu obsługę – w tym aby śledzić i reagować na problemy – oraz w celu kontrolowania jakości. Takie wykorzystanie Danych osobowych jest zgodne z naszym uzasadnionym interesem w zakresie przekazywania lub ułatwiania przekazywania dokładnych i aktualnych informacji dotyczących naszych produktów lub za Państwa zgodą.
 • Aby również w inny sposób prowadzić naszą działalność zapewnieniając zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, w celach statystycznych oraz do realizacji uzasadnionego interesu poprzez kontynuowanie naszej działalności. Prowadzenie naszej działalności obejmuje:
  • Weryfikowanie czy mają Państwo prawo dostępu do niektórych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane tylko uprawnionym pracownikom służby zdrowia.
  • Analizowanie oraz prognozowanie preferencji pracowników służby zdrowia w celu identyfikacji zagregowanych trendów na potrzeby opracowywania, ulepszania lub zmieniania naszych produktów, usług oraz działań biznesowych.
  • Zapewnienie ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i mienia naszego lub naszych jednostek stowarzyszonych, Państwa i innych osób.

Firma Pfizer będzie wykorzystywać dane dotyczące Państwa zdrowia oraz inne wrażliwe Dane osobowe, które decydują się Państwo dobrowolnie nam udostępniać, bazując na Państwa zgodach – z wyjątkiem sytuacji, gdy musimy wykorzystać te wrażliwe Dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub regulacyjnego, np. gdy zgłaszają Państwo zdarzenia niepożądane.  Jeśli wykorzystujemy Pana/Pani Dane osobowe na podstawie udzielonej przez Pana/Pani zgody, może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
 

W JAKI SPOSÓB UJAWNIAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe ujawniamy innym spółkom Pfizer w celach opisanych w tej Informacji o ochronie danych osobowych oraz naszym zewnętrznym usługodawcom, aby mogli świadczyć usługi, takie jak dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie poczty email, usługi audytowe i inne.

Możemy również ujawniać Państwa Dane osobowe, które uważamy za niezbędne lub właściwe do zapewnienia zgodności z przepisami obowiązującego prawa oraz dochowania naszych zobowiązań dotyczących kontroli regulacyjnej oraz sprawozdawczości (w tym przepisów prawa obowiązujących poza krajem Państwa zamieszkania), odpowiadania na zapytania organów publicznych i rządowych (w tym również tych spoza kraju Państwa zamieszkania), współpracy z organami porządkowymi albo z innych względów prawnych.

Ponadto możemy wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać Dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, założenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innej formy zbycia całości bądź dowolnej części naszej działalności, aktywów albo akcji (w tym również w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym) lub w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i mienia naszego lub naszych jednostek stowarzyszonych, Państwa i innych osób.

Możemy łączyć ze sobą informacjeprzekazywane nam przez Państwa oraz inne osoby.  Jeżeli to robimy, możemy wykorzystywać i ujawniać takie zbiorcze informacje w dowolnym celu.  Informacje zbiorcze nie umożliwiają pośredniej ani bezpośredniej identyfikacji Państwa ani innych osób.
 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Jeżeli chcieliby Państwo przejrzeć, poprawić, ograniczyć przetwarzanie, usunąć lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych, które wcześniej nam Państwo przekazali, lub jeśli chcieliby Państwo otrzymać kopię elektroniczną tych Danych osobowych w celu przesłania ich do innego podmiotu, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób opisany w części Kontakt.  Odpowiemy na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W swoim wniosku prosimy określić, które z Danych osobowych chcieliby Państwo zmienić oraz czy chcieliby Państwo, aby Państwa Dane osobowe zostały zastrzeżone w naszej bazie danych lub prosimy w inny sposób poinformować nas, jakie ograniczenia chcieliby Państwo, abyśmy zastosowali w odniesieniu do nich.  Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, przed rozpatrzeniem Państwa wniosku konieczna może być weryfikacja Państwa tożsamości.  Należy pamiętać, że możliwość rozpatrzenia przez nas Pana/Pani wniosku może być ograniczona, jeśli uniemożliwia to nam wywiązywanie się z obowiązków prawnych lub regulacyjnych. Postaramy się rozpatrzyć Państwa wniosek jak najszybciej.
 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące do ochrony Państwa Danych osobowych.  Niestety nie możemy zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa Danych osobowych.
 

OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele, dla których zostały one uzyskane i w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.  Przy ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy następujące kryteria:  (i) czas obowiązywania stosunku z Państwem; (ii) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; albo (iii) czy przechowywanie informacji jest zalecane ze względu na nasz interes prawny (np. w związku z obowiązującymi umowami lub porozumieniami, okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Gromadzone przez nas dane mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub w którym zatrudniamy usługodawców, w tym w USA, jak również tam, gdzie działają nasze jednostki stowarzyszone.

Niektóre kraje nienależące do EOG zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie ze normami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj).  Odnośnie do przekazywania informacji z krajów EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa Danych osobowych, takie jak zapewnienie, że otrzymujący informacje jest związany Standardowymi klauzulami umownymi UE.  Egzemplarz dokumentów określających te zabezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób opisany w części Kontakt.
 

KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od osób nieletnich z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 

AKTUALIZACJE

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych.  Wszelkie zmiany wejdą w życie w chwili opublikowania zaktualizowanej wersji Informacji o ochronie danych osobowych.  Datę „ostatniej aktualizacji” niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych można znaleźć powyżej.
 

KONTAKT

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie danych osobowych jest podmiot właściwy dla Państwa kraju lub regionu wymieniony na liście dostepnej tutaj.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt z podmiotem odpowiedzialnym Pfizer, właściwym dla Państwa kraju lub regionu zgodnie z przytoczoną powyżej listą.

W razie chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza online znajdującego się pod tym linkiem www.pfizer.com/individualrightsgdpr lub za pośrednictwem poczty pod adresem korespondenycjnym odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego Pfizer, zidentyfikowanego za pośrednictwem wcześniej podanego linku.

W stosownych przypadkach można też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, właściwym dla kraju lub regionu. Informacje kontaktowe tej osoby można znaleźć na stronie internetowej DPO.Pfizer.com.
 

WNOSZENIE SKARGI DO ORGANU REGULACYJNEGO

Mogą Państwo wnieść skargę do organu ds. ochrony danych, właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy albo miejsca popełnienia rzekomego naruszenia. Aby uzyskać dane kontaktowe tych organów, proszę kliknąć tuta.