Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: november 2020

EEA HCP Privacy Notice

 EER HCP PRIVACYVERKLARING

 

INLEIDING

Deze EER Privacyverklaring voor beroepsbeoefenaren (in het Engels: Healthcare Professional (HCP)) (“HCP Privacy Notice” of “Privacy Notice”) omschrijft hoe wij , de EER bedrijven van Pfizer genoemd in de onderstaande contactgegevens (vanaf hier “Pfizer”, “ons” of “wij”), persoonsgegevens over u verzamelen als beroepsbeoefenaar (HCP) wanneer we contact met u hebben, hoe we die gegevens gebruiken, hoe we ze beschermen en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens. We moedigen u aan deze HCP Privacyverklaring door te nemen en te klikken op de beschikbare links of "meer weten" te selecteren als u aanvullende details wilt over een specifiek onderwerp. 

Als u online met ons contact opneemt, lees dan ook de privacyverklaring die op onze website staat of op de applicatie die u gebruikt.
 

PERSOONSGEGEVENS

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als persoon identificeren of die gerelateerd zijn aan een te identificeren persoon.  We verzamelen persoonsgegevens als we u ontmoeten, wanneer u deelneemt aan onze programma’s, activiteiten, industriële evenementen, handelsevenementen of in combinatie met uw navragen en communicatie met ons.  We verzamelen ook persoonsgegevens van bedrijven die informatiediensten leveren in de gezondheidssector, openbare bronnen van professionele informatie en joint marketing partners. 

Leer meer 

Persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen omvatten:

 • Naam
 • BIG-nummer
 • Contactgegevens (postadres, telefoonnummers, e-mailadres, faxnummer)
 • Uw taal van voorkeur
 • Professionele foto
 • Uw interesses (zoals gezondheidsthema’s waarover u informatie van ons vraagt)
 • Professionele biografie waaronder gegevens gerelateerd aan uw opleiding, licenties, specialiteiten, professionele affiniteiten (bijvoorbeeld lidmaatschappen van medische sociëteiten of HCP netwerken), publicaties, referenties en andere professionele prestaties
 • Gegevens in verband met uw gebruik van onze producten, uw interactie met ons, uw voorkeursmethode van communicatie met ons en diensten voor degenen aan wie u zorg verleent
 • Financiële en bankgegevens die u ons levert om u te betalen voor diensten en vergoeding voor professionele kosten, reizen, accommodatie en contante uitgaven
 • BTW-nummer
 • Reisvoorkeuren

Als u gevraagd wordt om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren.  Maar als u ervoor kiest geen gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om door u gevraagde diensten te verlenen of onze contractverplichtingen na te komen, kunnen wij u die diensten wellicht niet verlenen of die contractverplichtingen nakomen. 

Als u ons Persoonsgegevens in verband met een andere persoon verstrekt of ons toestemming tot verzameling daarvan geeft, waaronder gegevens over bijwerkingen, verklaart u aan ons dat u de bevoegdheid heeft die gegevens te delen en de bevoegdheid heeft ons toestemming te geven tot gebruik van de gegevens, zoals omschreven in deze EER HCP Privacyverklaring. 
 

HOE WE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken Persoonsgegevens om:

 • Betrekkingen met u aan te gaan als we een contractuele relatie of een legitiem belang hebben.

Leer meer 

Betrekkingen met u aangaan houdt in:

 • Antwoorden op uw vragen en verzoeken.
 • De algemene voorwaarden van het contract uitvoeren die onze relatie met u bepalen (bijv. medische gebeurtenissen, publicaties, adviserende besprekingen, etc.) en, waar van toepassing, u betalen voor bepaalde of afgesproken diensten of terugstorten van uw kosten, telefoongesprekken plannen, vergaderingen, reizen en andere gerelateerde interacties met u, verzending van administratieve informatie en documentatie van onze interactie met u.
 • Pfizer’s database van gezondheidsleveranciers creëren en bijhouden om u te identificeren en, indien van toepassing, contact met u op te nemen (via digitale of andere middelen) als wetenschappelijk expert of een belangrijke opinieleider in verscheidene gezondheidssectors gebaseerd op uw professionele expertise en meningen en, waar van toepassing, uw eerdere interacties met ons, zoals:
  • u uitnodigen voor congressen/panels, professionele vergaderingen van HCP en educatieve activiteiten
  • contact met u opnemen vanwege uw professionele expertise door informatie door te geven over onze producten via onze professionele vertegenwoordigers of in de context van onderzoeken gerelateerd aan farmaceutische producten of diensten.
 • Onze werkzaamheden uitvoeren in naleving met onze wettelijke verplichtingen, voor statistische doeleinden of om te voldoen aan onze legitieme belangen inzake de handhaving van ons bedrijf.

 

Leer meer 

Onze werkzaamheden uitvoeren houdt in:

 • Onze regulerende verplichtingen naleven qua monitoren en verslaggeven, waaronder informatie  gerelateerd aan bijwerkingen, klachten over producten en productveiligheid.
 • Verificatie van uw toegang tot bepaalde producten, diensten en gegevens die alleen worden geleverd aan gelicentieerde HCP’s of andere achtergrondcontroles om te zorgen dat we niet worden belet om met u te werken.
 • Uitvoering van training en zorgen voor kwaliteitscontrole.
 • Opsporing, voorkoming en onderzoek van wangedrag.
 • Voldoen aan verplichtingen qua anti-corruptie en transparantie.
 • Analyse of voorspelling van HCP voorkeuren om toegevoegde trends te identificeren om onze producten, diensten en bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen, verbeteren of aan te passen.
 • Bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van onze gelieerden, van u of anderen.
 • Levering van marketing en promotionele communicaties over wetenschappelijke of gezondheidszaken (via digitale of andere middelen) die kunnen worden gepersonaliseerd naar uw professionele gebied en interesses, wanneer we uw toestemming hebben of wanneer we een legitiem belang hebben.
   

HOE WE PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR MAKEN

We maken Persoonsgegevens als volgt openbaar:  

 • Aan andere bedrijven van Pfizer (zie hier  voor een lijst met onze bedrijven) voor de doeleinden beschreven in deze EER HCP Privacyverklaring.
 • Aan onze derde partij dienstverleners, om diensten te verlenen zoals gegevensanalyse, gegevenstechnologie en levering van gerelateerde infrastructuur, klantenservice, audits en andere diensten.
 • Aan databedrijven die informatiediensten leveren in de gezondheidssector om te zorgen dat uw gegevens up-to-date en accuraat blijven.
 • Aan andere bedrijven waarmee we samenwerken qua joint development, distributie en/of marketing of bepaalde producten of diensten.
 • Om te voldoen aan een regulerende vereiste, gerechtelijke handeling, gerechtelijk bevel, verzoek van de overheid, of legale processen die aan ons worden opgelegd.
 • Om wettelijke actie te ondernemen of op andere wijze de veiligheid, rechten of eigendom van onze klanten, het publiek, Pfizer en onze geaffilieerden te beschermen.
 • Om iedere reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, taak, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van onze zaken, middelen of voorraad voor te bereiden, te voltooien en uit te voeren (ook in combinatie met een faillissement of gelijkwaardige handelingen).
 • aan bedrijven die voorheen geheel of gedeeltelijk deel uitmaakten van de Pfizer-familie en aan wie we na de afsplitsing gedurende een overgangsperiode nog diensten verlenen.

OPENBAARMAKINGEN VAN OVERDRACHT VAN WAARDE

Een bedrijf van Pfizer in het land van uw professionele praktijk maakt  de  waarde overdrachten die u ontvangt van (andere bedrijven van) Pfizer openbaar volgens de EFPIA Transparantie Gedragscode en/of van toepassing zijnde lokale wetten (zoals betaling van professionele kosten, reizen, accommodatie en contante uitgaven).

Leer meer 

Tenzij de wet iets anders vereist, geven we uw identiteit, stad en land van professionele praktijk prijs en de datum, aard en hoeveelheid van de waarde die u ontvangt van Pfizer. Uw ID of BSN-nummer worden alleen gepubliceerd indien vereist door de lokale wetten. Deze onthullingen worden alleen gepubliceerd op onze websites en/of websites van de lokale EFPIA farmaceutische industrie associatie.   Indien wettelijk vereist, vindt onthulling ook plaats op relevante overheidswebsites. De gegevens zijn 3 jaar beschikbaar, eenmaal gepubliceerd (tenzij een andere wettelijke periode van toepassing is in uw land).

We maken deze gegevens openbaar op basis van  toestemming, de wet of legitiem belang.

De publicatie van deze gegevens dient meerdere legitieme belangen van de samenleving, waaronder patiënten, systemen van de gezondheidszorg, de farmaceutische industrie en van u als HCP door:

 • Publiekelijk vertrouwen in de integriteit en onafhankelijkheid van HCP’s te bevorderen.
 • Publieke gezondheid te helpen waarborgen door verantwoordelijkheid van HCP te promoten bij patiënten voor beslissingen over hun behandeling.
 • Een verplichting van doorlopende educatie van HCP’s te tonen die helpt betere zorg aan patiënten te leveren.

 

INDIVIDUELE RECHTEN

Als u een verzoek wilt indienen om persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt door te nemen, te corrigeren, bij te werken, uit te schakelen, te beperken, tegen te werpen, te wissen of er bezwaar tegen te maken, een toestemming wilt terugtrekken of als u een verzoek wilt indienen om een elektronische kopie te ontvangen van dergelijke persoonsgegevens voor overdracht aan een ander bedrijf, kunt u contact met ons opnemen, zoals aangegeven in het gedeelte Contact.  We zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving reageren op uw verzoek.

Vermeld in uw verzoek welke Persoonsgegevens u wilt dat wij wijzigen, of u deze gegevens in onze database uitgeschakeld wilt hebben, of welke andere beperkingen u wilt dat wij aanbrengen in ons gebruik ervan.  Wellicht zijn wij voor uw bescherming genoodzaakt uw identiteit te controleren alvorens uw verzoek uit te voeren.  We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, voldoen aan uw verzoek. 

We maken u erop attent dat wij wellicht bepaalde Persoonsgegevens dienen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden en/of uitvoering van transacties die gestart zijn voordat u uw verzoek tot wijziging of verwijdering had ingediend.
 

GEGEVENSBEVEILIGING

We treffen redelijke, organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen.  Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem een veiligheid van 100% worden gegarandeerd. 
 

BEWAARTERMIJN

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.  De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben en de Site aan u ter beschikking stellen; (ii) of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; of (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de Site, toepasselijke beperkingsregels, rechtszaken of juridisch onderzoek).
 

OVERDRACHT OVER LANDSGRENZEN

De gegevens die we verzamelen via de Site kunnen worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waar we faciliteiten hebben of waar we betrekkingen onderhouden met dienstverleners, inclusief in de VS en waar onze gelieerden werkzaam zijn.

Sommige niet-EER-landen worden erkend door de Europese Commissie als landen die een gegevensbeschermingsniveau hanteren dat gelijkwaardig is aan EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar).  Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben we adequate maatregelen ingevoerd, zoals het verzekeren dat de ontvanger gehouden is aan EU standaard contractuele clausules, om uw Persoonsgegevens te beschermen.  U kunt een exemplaar van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de sectie Contact met ons.

Voor een kopie van deze maatregelen, ga naar https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN 

De Site is niet gericht aan personen jonger dan zestien (16), en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van die personen.  Indien u jonger bent dan de toegestane leeftijd in uw jurisdictie, heeft u toestemming van uw ouders of voogd nodig om gebruik te maken van de Site.  Raadpleeg uw ouders of voogd alvorens de Site te gebruiken.

Indien u ons Persoonsgegevens verstrekt van personen jonger dan zestien (16) geeft u daarmee aan dat u de gepaste bevoegdheid daartoe heeft en dat u die bevoegdheid kunt aantonen op verzoek van Pfizer.
 

UPDATES

Van tijd tot tijd werken we deze Privacyverklaring bij.  Wijzigingen gaan in op het moment dat we de herziene Privacyverklaring op de Site publiceren.  Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op de bovenstaande "Voor het laatst bijgewerkt" datum.
 

CONTACT MET ONS          

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens krachtens deze Privacyverklaring is

Pfizer bv of Pfizer PFE bv

Postbus 37, 2900 AA Capelle aan den IJssel

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, of indien u uw persoonlijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected], of schrijf naar het volgende adres:

Pfizer, t.a.v. Privacy afdeling, 2900 AA Capelle aan den IJssel

U kunt, indien van toepassing, ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris, die verantwoordelijk is voor uw land of regio.  Voor hun contactgegevens, ga naar DPO.Pfizer.com.
 

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN REGELGEVER

U kunt een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsinstantie, die bevoegdheden heeft voor uw land, regio, of plaats van vermeende schending. Klik hier voor contactgegevens van dergelijke instanties.