Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: Gegužė 2020

EEA HCP Privacy Notice

PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO EEE SPS

ĮŽANGA

Šiame  EEE sveikatos priežiūros specialistams skirtame pranešime dėl asmens duomenų privatumo (toliau - Privatumo pranešimas SPS arba Privatumo pranešimas) nurodyta, kokie Asmens duomenys apie Jus kaip sveikatos priežiūros specialistą (SPS) yra renkami tolesniame skyriuje „Susisiekite su mumis“  įvardintų EEE „Pfizer“ bendrovių (toliau – „Pfizer“, mes ir visos kitos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai), kai bendraujame ar turime kitokį kontaktą su Jumis; kaip naudojame tuos duomenis; kaip juos saugome ir kokie galimi Jūsų pasirinkimai Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu. Raginame Jus perskaityti šį Privatumo pranešimą SPS ir spustelėti pateiktas nuorodas arba pasirinkti „Sužinoti daugiau“, jeigu norėsite papildomos informacijos konkrečiu klausimu.  

Jeigu kontaktą su mumis turite interneto pagalba, tai pat perskaitykite ir svetainėje arba programėlėje, kuriomis naudojatės, pateiktą privatumo pranešimą. 

ASMENS DUOMENYS

„Asmens duomenys“ – tai Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti arba su žinomos tapatybės asmeniu susijusi informacija.  Asmens duomenis rinksime su Jumis susitikę, Jums dalyvaujant mūsų programose, veikloje, verslo sektoriaus renginiuose, komercinėse parodose arba Jums teikiant užklausas ir bendraujant su mumis.  Asmens duomenis taip pat rinksime iš duomenų bendrovių, teikiančių informacijos paslaugas sveikatos apsaugos sektoriuje, viešai prieinamų profesinės informacijos šaltinių ir bendrų rinkodaros partnerių.

Sužinoti daugiau 

Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti:

 • Vardas ir pavardė
 • Kontaktinė informacija (pašto adresas, telefono numeriai, el. pašto adresas, fakso numeris)
 • Jūsų pageidaujama kalba
 • Profesinė nuotrauka
 • Jūsų interesai (pvz., sveikatos priežiūros temos, kuriomis prašote informacijos iš mūsų) 
 • Profesinė biografija, įskaitant duomenis apie Jūsų išsilavinimą, licencijas, specializaciją, profesinius ryšius (pvz., narystę medikų bendrijose arba SPS tinkluose), publikacijas, įgaliojimus ir kitus profesinius pasiekimus, spaudo numerį
 • Duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi mūsų produktais, santykiais su mumis, Jūsų pageidaujamu bendravimo su mumis būdu ir paslaugomis asmenims, kurių sveikatos priežiūra užsiimate)
 • Finansiniai ir banko duomenys, kuriuos pateikėte tam, kad Jums būtų sumokėta už Jūsų suteiktas paslaugas ir būtų kompensuojami profesiniai mokesčiai, kelionės, apgyvendinimo ir kitos patirtos išlaidos
 • Asmens kodas, paso numeris, mokesčių mokėtojo kodas
 • Jūsų pageidavimai dėl kelionių

  Kai prašome Jus pateikti Asmens duomenis, galite atsisakyti tai daryti. Tačiau, jeigu nuspręsite nepateikti duomenų, kurie yra būtini, kad galėtumėme teikti Jums prašomas paslaugas  arba vykdyti įsipareigojimams pagal sutartį, mes galime negalėti Jums suteikti tokių paslaugų arba laikytis tokių įsipareigojimų.  

  Jeigu teikiate arba leidžiate mums rinkti kokius nors Asmens duomenis, susijusius su kitu asmeniu, įskaitant duomenis apie nepageidaujamą poveikį, Jūs patvirtinate mums, kad turite teisę dalytis tokiais duomenimis ir leisti mums naudoti juos kaip aprašyta šiame Privatumo pranešime EEE SPS.  

  KAIP NAUDOJAME ASMENS DUOMENIS 

  Asmens duomenis naudojame toliau nurodytais tikslais. 

  • Bendrauti ar palaikyti kitokį kontaktą su Jumis, kai mus sieja sutartiniai santykiai arba mes turime tam teisėtų interesų.

  Sužinoti daugiau 

  Bendravimas ar kitokio kontakto palaikymas apima:

  • Atsakymus į Jūsų užklausas ir prašymus.
  • Mūsų sutartinių nuostatų, apibrėžiančių santykius su jumis, vykdymą (pvz., medicinos renginiai, publikacijos, konsultaciniai susitikimai ir kt.) ir, kai taikoma, atliekamus mokėjimus Jums už nustatytas arba sutartas paslaugas ar Jūsų išlaidų kompensavimą, planavimo skambučius, susitikimus, keliones ir kitą susijusį bendravimą su Jumis, administracinės informacijos siuntimą Jums ir mūsų santykių su Jumis įforminimą dokumentuose.
  • „Pfizer“ sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų duomenų bazės sukūrimą ir palaikymą, kad būtų galima Jus atpažinti ir, jei taikoma, susisiekti (skaitmeninėmis ar kitomis priemonėmis) su Jumis kaip su mokslo ekspertu ar svarbiu nuomonės formuotoju įvairiose sveikatos priežiūros srityse, remiantis Jūsų profesine patirtimi ir nuomone, ir, jei taikoma, tokiu Jūsų ankstesniu bendravimu su mumis:
   • kviečiant Jus dalyvauti kongresuose / komisijose, SPS profesiniuose susitikimuose ir švietimo veikloje;
   • susisiekiant su Jumis siekiant gauti Jūsų profesinį įvertinimą, pranešant informaciją apie mūsų produktus per mūsų profesinius atstovus arba pasinaudojant apklausomis, susijusiomis su farmacijos produktais ar paslaugomis.
  • Vykdyti mūsų veiklą laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų, statistikos tikslais arba siekiant teisėtų interesų išlaikyti mūsų verslo veiklą. 

  Sužinoti daugiau 

  Mūsų verslo veikla apima:

  • Prievolių dėl  kontrolinės priežiūros ir atskaitomybės vykdymą, įskaitant prievoles, susijusias su nepageidaujamu poveikiu, nusiskundimais dėl produktų ir produktų saugumu.
  • Tikrinimą, ar Jūs turite teisę gauti tam tikrus produktus, paslaugas ir duomenis, kurie gali būti teikiami tik licencijuotiems SPS, arba kitokius su Jūsų biografija susijusius patikrinimus, skirtus užtikrinti, kad mums neuždrausta dirbti su Jumis.
  • Mokymų vykdymą ir kokybės kontrolės užtikrinimą.
  • Netinkamo elgesio aptikimą, prevenciją arba tyrimą.
  • Kovos su korupcija ir skaidrumo įsipareigojimų laikymąsi.
  • SPS pageidavimų analizę arba prognozavimą, siekiant nustatyti bendras tendencijas dėl mūsų produktų, paslaugų ar verslo veiklos kūrimo, tobulinimo ar keitimo.
  • Mūsų ir su mumis susijusių bendrovių, Jūsų ar kitų asmenų teisių, privatumo, saugumo arba nuosavybės apsaugą.
  • Teikti Jums rinkodaros ir reklaminius pranešimus mokslo / sveikatos srityje (skaitmeninėmis ir kitomis priemonėmis), kurie gali būti asmeniškai pritaikyti pagal Jūsų profesinę sritį ir interesus, jeigu gauname Jūsų sutikimą arba turime tam teisėtų interesų.

  KAIP ATSKLEIDŽIAME ASMENS DUOMENIS

  Asmens duomenis atskleidžiame toliau nurodytais atvejais.   

  • Kitoms „Pfizer“ bendrovėms (mūsų bendrovių sąrašas pateikiamas adresu https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities) šiame Privatumo pranešime EEE SPS nurodytais tikslais. 
  • Trečiosioms šalims, kurios yra mūsų paslaugų, tokių kaip duomenų analizė, duomenų technologija ir susijusios infrastruktūros suteikimas, pagalba klientams, auditas ir kitos paslaugos, teikėjos.
  • Duomenų bendrovėms, teikiančioms informacijos paslaugas sveikatos priežiūros sektoriuje, užtikrinant, kad Jūsų duomenys būtų aktualūs ir tikslūs.  
  • Kitoms bendrovėms, su kuriomis bendradarbiaujame dėl tam tikrų produktų ar paslaugų bendro kūrimo, platinimo ir (arba) rinkodaros.  
  • Laikantis teisės aktų reikalavimų, teisminio proceso nuostatų, vykdant teismo  ar valdžios institucijų nurodymus arba vykdant reikalavimus dėl mūsų atžvilgiu pradėtų teisinių procedūrų.
  • Imantis teisinių veiksmų ar kitaip ginanti savo klientų, visuomenės, „Pfizer“ ir su mumis susijusių bendrovių saugumą, teises arba nuosavybę. 
  • Rengiantis, vykdant ar baigiant reorganizaciją, susijungimą, pardavimą,  paskyrimą ar perdavimą, sudarant bendrą įmonę ar kitaip disponuojant mūsų verslu, turtu ar vertybiniais popieriais ar jų dalimi  (įskaitant bankroto ar panašias procedūras).

  DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS 

  Jūsų asmens duomenis tvarkysime remdamiesi šiais teisiniais pagrindais: 

  Sutikimas: (i) dėl „Pfizer“ teikiamos tiesioginės rinkodaros pranešimų; (ii) dėl bendravimo ir kitokio kontakto palaikymo; 

  Teisėtas interesas: (i) tvarkant išlaidų sveikatos priežiūros specialistams finansinę apskaitą; (ii) bendraujant ir palaikant kitokį kontaktą; (iii) teikiant rinkodaros ir reklamos pranešimus; (iv) vykdant veiklą, užtikrinant kokybę, statistikos bei kitais teisėtais tikslais; 

  Teisinė prievolė: (i) atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir šį įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytą pareigą, „Pfizer“ privalo atskleisti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją, susijusią su perleistomis vertėmis siekiant gerinti teikiamų sveikatos priežiūros ir (ar) farmacinių paslaugų kokybę, tobulinti sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją, taip pat sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams už paslaugas, suteiktas vaistinių preparatų registruotojams ir (ar) jų atstovams, siekiant vaistinių preparatų registruotojams ir (ar) jų atstovams perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje, išskyrus sveikatos priežiūros ar farmacines paslaugas, kurios teikiamos dirbant asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar vaistinėje; (ii) užtikrinant kitų „Pfizer“ taikomų teisės aktų reikalavimų atitiktį.

  ATLYGIO IR KITŲ DUOMENŲ APIE PERLEISTAS VERTES ATSKLEIDIMAS 

  Pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir šį įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytą pareigą, „Pfizer“ atskleis Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją, susijusią su perleistomis vertėmis siekiant gerinti teikiamų sveikatos priežiūros ir (ar) farmacinių paslaugų kokybę, tobulinti sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų profesinę kvalifikaciją, taip pat sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams už paslaugas, suteiktas vaistinių preparatų registruotojams ir (ar) jų atstovams, siekiant vaistinių preparatų registruotojams ir (ar) jų atstovams perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje, išskyrus sveikatos priežiūros ar farmacines paslaugas, kurios teikiamos dirbant asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ar vaistinėje. Tokie duomenys, be kita ko, gali apimti „Pfizer“ Jums suteiktą paramos, profesinių (mokslinių) renginių registracijos mokesčių, kelionių į profesinius (mokslinius) renginius ir apgyvendinimo išlaidų dydžius. „Pfizer“ Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos taip pat atskleis Jūsų vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją ir spaudo numerį. 

  Aukščiau nurodyta informacija bus viešai skelbiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje. Tokia informacija skelbiama dvejus metus nuo pirmosios jos paskelbimo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje dienos.

  Tokius asmens duomenis mes saugosime 3 metus nuo šios informacijos pirmosios paskelbimo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje dienos.

  Šie duomenys tvarkomi ir atskleidžiami siekiant:

  • Didinti vaistinių preparatų registruotojų ir (ar) jų atstovų bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistais ir asmens sveikatos priežiūros įstaigomis skaidrumą.
  • Užtikrinti viešą interesą žinoti apie perleistas vertes ir jų gavėjus, kad naudodamiesi šia informacija pacientai galėtų priimti pagrįstus sprendimus pasirinkdami gydytoją, aktyviau dalyvauti parenkant ir skiriant reikalingą gydymą arba priimti sprendimus dėl vaistinių preparatų įsigijimo vaistinėje.

  ASMENS TEISĖS

  Jeigu pageidaujate peržiūrėti, ištaisyti, atnaujinti Jūsų pateiktus Asmens duomenis, uždrausti, apriboti jų tvarkymą ar jam prieštarauti, atšaukti sutikimą arba jei pageidaujate gauti tokių Asmens duomenų elektroninę kopiją, kad galėtumėte ją perduoti kitai bendrovei, galite kreiptis į mus, kaip tai nurodyta skyriuje „Susisiekite su mumis“.  Atsakysime į Jūsų kreipimąsi laikydamiesi galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

  Savo prašyme prašome nurodyti, kokius Asmens duomenis norėtumėte pakeisti, ar norėtumėte juos uždrausti mūsų duomenų bazėje arba nurodykite kitus apribojimus, kuriuos norėtumėte pritaikyti mūsų naudojimuisi jais.  Prieš vykdant prašymą Jūsų apsaugos sumetimais mums gali reikėti patikrinti Jūsų tapatybę.  Stengsimės patenkinti Jūsų prašymą kaip įmanoma greičiau.  

  Atkreipkite dėmesį, kad mums gali reikėti pasilikti tam tikrus Asmens duomenis dokumentavimo tikslais ir (arba) norint užbaigti operacijas, kurias pradėjote prieš prašydami pakeisti arba pašalinti duomenis.

  DUOMENŲ SAUGUMAS

  Stengiamės taikyti pagrįstas organizacines, technines ir administracines priemones, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis.  Deja, jokia duomenų perdavimo ar laikymo sistema negali būti absoliučiai saugi.  

  SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

  Jūsų Asmens duomenis saugosime tiek, kiek būtina arba leidžiama, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu jie buvo gauti, ir kaip nurodyta šiame Privatumo pareiškime.  Mūsų saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai:  i) laikotarpis, kurį trunka mūsų su Jumis santykiai ir Jums teikiame Svetainės paslaugas, ii) ar mums galioja kokios nors teisinės prievolės, arba tai, iii) ar saugojimas patartinas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., atsižvelgiant į Svetainės naudojimosi nuostatas, galiojančius apribojimo nuostatus, bylinėjimąsi arba kontrolės tyrimus).

  PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ

  Mūsų per Svetainę renkami duomenys gali būti laikomi ir apdorojami bet kurioje šalyje, kurioje turime infrastruktūrą arba naudojamės paslaugų teikėjais, įskaitant JAV ir šalis, kuriose veikia su mumis susijusios bendrovės.

  Kai kurios ne EEE šalys Europos Komisijos yra pripažintos kaip suteikiančios pakankamo lygio duomenų apsaugą pagal EEE standartus (visas šių šalių sąrašas pateikiamas čia https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en).  Perduodami duomenis iš EEE į šalis, kurių Europos Komisija nelaiko užtikrinančiomis pakankamo lygio duomenų apsaugą, mes pasirūpinome pakankamomis priemonėmis, pvz., užtikrindami, kad gavėjas laikytųsi ES standartinių sutarčių nuostatų, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis.  Šių priemonių sąrašą galite gauti kreipęsi į mus kaip nurodyta skyriuje „Susisiekite su mumis“.

  NEPILNAMEČIŲ NAUDOJIMASIS  

  Svetainė neskirta jaunesniems kaip šešiolikos (16) metų asmenims ir mes žinomai nerenkame Asmens duomenų iš tokių asmenų.  Jeigu nesate sulaukę savo jurisdikcijoje numatyto sutikimo davimo amžiaus, Jums reikės tėvų arba teisėto globėjo sutikimo naudotis Svetaine.  Prieš naudodamiesi Svetaine prašome pasitarti su savo tėvais ar teisėtu globėju.

  Jeigu teikiate mums jaunesnių kaip šešiolikos (16) metų asmenų Asmens duomenis, patvirtinate, jog turite tam teisę ir galite įrodyti tą teisę „Pfizer“ paprašius.

  ATNAUJINIMAI

  Kartais mes atnaujiname šį Privatumo pareiškimą. Bet kokie pakeitimai įsigalios mums paskelbus pataisytą Privatumo pareiškimą Svetainėje. Paskutinį kartą šis Privatumo pareiškimas buvo atnaujintas pirmiau nurodytą „Paskutinio atnaujinimo“ datą. 

  SUSISIEKITE SU MUMIS 

  Už Jūsų Asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą pagal šį Privatumo pareiškimą atsakinga bendrovė:

  Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

  A. Goštauto g.  40A, Vilnius,

  Lietuva

  Jeigu turite klausimų apie šį Privatumo pareiškimą arba norite pasinaudoti savo asmens teisėmis, prašome parašyti šiuo adresu:

  Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

  A. Goštauto g. 40A, Vilnius,

  Lietuva

  Taip pat galite kreiptis į atsakingą Jūsų šalies ar regiono duomenų apsaugos pareigūną.  Jo kontaktinę informaciją galite sužinoti apsilankę DPO.Pfizer.com.

  PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ

  Norėdami gauti šių priemonių kopiją apsilankykite čia https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en 

  SKUNDO PATEIKIMAS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI 

  Skundą galite pateikti duomenų apsaugos institucijai, esančiai Jūsų šalyje ar regione arba įtariamo pažeidimo vietoje.  Tokių institucijų kontaktinė informacija pateikta čia http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080