Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: mai 2018

PFIZERI EMP PRIVAATSUSTEATIS

PFIZERI EMP PRIVAATSUSTEATIS

MEDITSIINITEAVE, TOOTEKAEBUSED JA RAVIMIOHUTUS

Käesolev privaatsusteatis puudutab isikuandmeid, mille olete otsustanud vabatahtlikult esitada meie Euroopa Majanduspiirkonnas(EMP) tegutsevale meditsiiniteabe, tootekaebuste ja ravimiohutuse töötajale või kui olete EMP-s meie poole pöördunud telefoni, e-kirja, faksi, veebivormi, veebivestluse või kirja teel, et küsida meditsiiniteavet, esitada kaebus või teatada meie toote kõrvaltoimest. Isikuandmeteks loetakse andmeid, mis võimaldavad tuvastada teie isikut või mis on otseselt või kaudselt seotud tuvastatava isikuga.

Kui te kontakteerutemeiega, telefoni, veebivormi või veebivestluse vahendusel, siis küsime teilt suhtluse jooksul allpool nimetatud isikuandmeid.

Kui olete tervishoiutöötaja:

 • nimi ja kontaktandmed (nt. postiaadress, telefoninumbrid, e-posti aadress)
 • teie eriala ja ametiga seotud teave
 • meie toodete kasutusega seotud teave

Kui te ei ole tervishoiutöötaja:

 • nimi ja kontaktandmed (nt. postiaadress, telefoninumbrid, e-posti aadress)
 • meie toodete kasutusega seotud teave
 • kui teatate kõrvaltoimest, võime lisaks küsida teie sugu ja sünniaega

Ärge esitage meile teavet teiste tuvastatavate isikute kohta (nt oma patsiendi või sugulase kohta). Kui te näiteks teavitate kõrvaltoimest patsiendil või sugulasel, ärge avaldage meile patsiendi või sugulase nime ega aadressi. Kui esitate teavet teise tuvastatava isiku kohta, annate meile teada, et teil on õigus selliseid andmeid jagada ja lubada meil neid selles privaatsusteatises kirjeldatud viisil kasutada.
 

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KASUTAME?

Kasutame isikuandmeid selleks, et

 • täita õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi seoses meie ravimite kõrvaltoimetest, tootekaebustest ja patsiendiohutusest teavitamisega. Seega võime teiega ühendust võtta, kui vajame lisateavet kõrvaltoime või esitatud kaebuse kohta;
 • vastata teie päringutele ja teid teenindada, sealhulgas selleks, et kaebusi jälgida ja neile vastata ning tagada kvaliteeti; andmete selline kasutus on kooskõlas meie õigustatud huviga pakkuda või levitada täpset ja ajakohast teavet meie toodete kohta või teie antud nõusolekuga;
 • meie majandustegevuse juriidiliste kohustuste täitmiseks, statistilistel eesmärkidel ja meie õiguspäraste huvide järgimiseks majandustegevuse käigus. Meie majandustegevus hõlmab:
  • kontrollimist, kas teil on õigus pääseda ligi teatud toodetele, teenustele ja andmetele, mida võimaldatakse ainult litsentseeritud tervishoiutöötajatele;
  • tervishoiutöötajate eelistuste analüüsimist ja prognoosimist, et hinnata suundumusi ja nende põhjal tooteid, teenuseid ja majandustegevust arendada, tõhustada või muuta;
  • meie ja/või meie sidusettevõtete, teie ja teiste isikute õiguste, eraelu puutumatuse, ohutuse ja vara kaitsmist.

Pfizer kasutab teie tervise- või teisi delikaatseid andmeid, mille olete meile vabatahtlikult esitanud, vastavalt teie nõusolekule, välja arvatud juhul, kui isikuandmete kasutus on nõutav kohaldatavatest õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks, näiteks kõrvaltoimest teavitamise puhul. Kui kasutame isikuandmeid teie nõusoleku alusel, võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta.
 

KELLELE ME ISIKUANDMEID AVALDAME?

Avaldame isikuandmeid teistele Pfizeri ettevõtetele käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks ja meie kolmandatest isikutest teenuseosutajatele selleks, et osutada teenuseid nagu infotehnoloogiateenused ja seotud taristu tagamine, klienditeenindus, e-kirjade saatmine, auditeerimine ja muud sellised teenused.

Võime teie isikuandmeid avaldada vastavalt vajadusele või äranägemisele veel vastavalt kohaldatavale õigusele ning meie regulatiivsete seire- ja aruandluskohustuste täitmiseks (mis võivad hõlmata seadusi väljaspool teie elukohariiki), et vastata riiklike ja valitsusasutuste (mis võivad hõlmata väljaspool teie elukohariiki tegutsevaid asutusi) teabele juurdepääsu saamise taotlustele; et teha koostööd täitevasutustega või muudel juriidilistel põhjustel.

Lisaks võime kasutada, avaldada või edastada isikuandmeid kolmandale osapoolele seoses meie ettevõtte, varade või aktsiate või nende mis tahes osa ümberkorraldamise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte loomise või üleandmise, edastamise või muul viisil võõrandamisega (sh seoses pankroti või muu sarnase menetlusega) või selleks, et kaitsta meie ja/või meie sidusettevõtete, teie ja teiste isikute õigusi, eraelu puutumatust, ohutust või vara.

Võime teie ja teiste isikute esitatud andmed kokku koondada. Sellisel juhul võime selliseid koondandmeid mis tahes eesmärgil kasutada ja avalikustada. Koondandmete alusel ei saa teid ega ühtki teist isikut otseselt ega kaudselt tuvastada.
 

ÜKSIKISIKU ÕIGUSED

Kui soovite meile esitatud isikuandmeid läbi vaadata, parandada, piirata nende töötlemist või neid kustutada või kui olete meile esitatud isikuandmete töötlemise vastu või soovite selliste isikuandmete elektroonilist koopiat andmete edastamiseks mõnele teisele ettevõttele, võite meiega ühendust võtta kontaktandmete jaotises kirjeldatud viisil. Vastame teie taotlusele kohalduvate seaduste alusel.

Öelge meile oma taotluses, milliseid isikuandmeid soovite muuta, kas soovite lasta need meie andmebaasist eemaldada või milliseid muid piiranguid sooviksite nende meiepoolsele kasutusele rakendada. Teie kaitsseks võib-olla vajalik enne teie taotluse käikulaskmist teie isikut kontrollida. Arvestage, et saame teie taotluse rahuldada vaid piiratud ulatuses, kui see takistab meil täita õiguslikke või regulatiivseid kohustusi. Püüame teie taotluse rahuldada esimesel võimalusel.
 

ANDMETE TURVALISUS

Püüame kasutada mõistlikke korralduslikke, tehnilisi ja haldusmeetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Kahjuks ei saa me tagada teie isikuandmete täielikku turvalisust.
 

SÄILITUSPERIOOD

Arvestades andmete kogumise eesmärki/eesmärke säilitame teie isikuandmeid käesolevas privaatsusteatises nimetatud viisil nii kaua kui vaja või lubatud. Säilitusperioodi määramise kriteeriumid on järgmised: i) aeg, mille jooksul oleme teiega seotud; ii) kas meile kehtib õiguslik kohustus või iii) kas säilitamine on soovitatav meie õiguslikku positsiooni silmas pidades (nt seoses kohaldatavate kasutustingimuste ja kokkulepete, kehtivate piirangumääruste, kohtumenetluste või regulatiivsete uurimistega).
 

PIIRIÜLENE EDASTAMINE

Kogutud andmeid võidakse salvestada ja töödelda riigis, kus meil on esindused või kus kasutame teenusepakkujaid, muu hulgas Ameerika Ühendriikides ja meie sidusettevõtete tegevuskohtades.

Mõnes väljaspool EMP-d paiknevas riigis on Euroopa Komisjoni hinnangul andmekaitsetase EMP nõuetele vastav ja piisaval tasemel (selliste riikide täisloendi leiate siit). Edastamise korral EMP-st riikidesse, mille admekaitsetaset ei pea Euroopa Komisjon piisavaks, oleme kehtestanud teie isikuandmete kaitsmiseks piisavad meetmed, nt tagades, et saajale kohalduvad EL isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimused. Võite saada nende meetmete koopia, võttes meiega ühendust kontaktandmete jaotises kirjeldatud viisil.
 

KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

Me ei kogu teadlikult andmeid alaealistelt, välja arvatud juhul, kui see on seadusega lubatud.
 

MUUDATUSED

Muudame aeg-ajalt käesolevat privaatsusteatist. Kõik muudatused jõustuvad parandatud privaatsusteatise postitamisel. Käesolevat privaatsusteatist muudeti viimati ülaltoodud kuupäeval „Viimati muudetud”.
 

KONTAKT

Ettevõtte, mis vastutab selle privaatsusteatise alusel teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest teie asukohariigis või piirkonnas, leiate siit.

Kui teil on privaatsusteatise kohta küsimusi, võtke palun ühendust teie riigi või piirkonna eest vastutava Pfizeri üksusega, mille leiate siit.

Kui soovite mõnda oma õigust kasutada te soovite taotleda mõne isikliku õiguse kasutamist, võtke palun meiega ühendust www.pfizer.com/individualrightsgdpr või võtke ühendust teie riigi või piirkonna eest vastutava Pfizeri üksusega, mille leiate siit.

Vajaduse korral võite pöörduda ka oma riigi või piirkonna eest vastutava andmekaitseametniku poole. Tema kontaktandmed leiate lehelt DPO.Pfizer.com.
 

KAEBUSE ESITAMINE JÄRELVALVEASUTUSELE

Võite esitada kaebuse elu- või töökohajärgsele või väidetava rikkumise koha eest vastutavale andmekaitseasutusele. Asjaomase asutuse kontaktandmete leidmiseks klõpsake siin.