Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Poslednje ažuriranje: jun 2023.  

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

UVOD

U ovom Obaveštenju o privatnosti za zdravstvene radnike (“Obaveštenje o privatnosti za zdravstvene radnike” ili “Obaveštenje o privatnosti”) navodimo Podatke o ličnosti koje kompanija Pfizer navedena u odeljku “Kontakt” dole (u daljem tekstu, “Pfizer”, “nas” ili “mi”) može da prikuplja i dalje obrađuje o vama kao zdravstvenom radniku (“Zdravstveni radnik”) u interakciji sa vama; kako koristimo te podatke, odnosno radi ispunjenja koje/kojih svrhe/a obrade možemo da ih koristimo; kako ih štitimo; i koje izbore možete napraviti u pogledu svojih Podataka o ličnosti.

Ako sa nama imate interakciju onlajn putem, pogledajte i obaveštenje o privatnosti na vebsajtu ili aplikaciji koju koristite.

PODACI O LIČNOSTI

“Podaci o ličnosti” su podaci koji vas identifikuju kao fizičko lice ili se odnose na fizičko lice koje se može identifikovati. Podatke o ličnosti ćemo prikupljati kada se, u meri u kojoj je primenjivo, sastanemo sa vama, kada učestvujete u našim programima, aktivnostima, događajima koji okupljaju ljude iz industrije, sajmovima ili u vezi sa vašim upitima i komunikacijom sa nama. U meri dozvoljenoj primenljivim propisima, takođe prikupljamo Podatke o ličnosti od kompanija koja se bave prikupljanjem i obradom podataka i koje pružaju usluge u vezi sa informacijama u zdravstvenom sektoru, iz javno dostupnih izvora stručnih informacija i od zajedničkih partnera u marketingu.

Podaci o ličnosti koje možemo prikupljati, u zavisnosti od konkretne svrhe/a radi čije realizacije se vaši Podaci o ličnosti mogu obrađivati kako je opisano u odeljku „KAKO KORISTIMO PODATKE O LIČNOSTI“ ispod, uključuju:

 • ime i prezime
 • Vaše zanimanje, specijalizacija i naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj ste zaposleni
 • kontakt podatke (poštansku adresu, brojeve telefona/mobilnog telefona, e-mail adresu i/ili broj faksa)
 • jezik koji ste izabrali
 • profesionalnu fotografiju
 • vaša interesovanja (kao što su teme vezane za zdravstvenu zaštitu o kojima od nas tražite informacije)
 • profesionalnu biografiju, uključujući podatke vezane za vaše obrazovanje, licence koje posedujete, specijalizacije, članstvo u profesionalnim udruženjima (npr. u medicinskim udruženjima ili mrežama zdravstvenih radnika), publikacije, dokumente i druga profesionalna dostignuća
 • podatke o načinu na koji upotrebljavate naše proizvode, vašoj interakciji sa nama, odabranom metodu komunikacije sa nama i uslugama koje pružate drugima
 • finansijske i bankarske podatke koje nam dostavite kako bismo vam platili usluge i isplatili profesionalne honorare, putne troškove, troškove smeštaja i druge gotovinske troškove
 • JMBG, broj pasoša, poreski identifikacioni broj
 • Izbore vezane za putovanja.

Kada se od vas zatraži da dostavite Podatke o ličnosti, vi možete odbiti da to učinite. Međutim, ako odlučite da ne dostavite podatke koji su nam potrebni kako bismo pružili tražene usluge/informacije ili izvršili svoje ugovorne obaveze, kako je primenjivo, možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo te usluge/informacije ili da izvršimo te ugovorne obaveze.

Ako nam dostavite ili nam dozvolite da prikupimo, bilo koje Podatke o ličnosti vezane za neko drugo lice, uključujući podatke o neželjenim događajima, time potvrđujete da imate ovlašćenje da delite te podatke i dozvoljavate nam da koristimo te podatke kako je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti za zdravstvene radnike.

KAKO KORISTIMO PODATKE O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti možemo da koristimo u cilju:

 • Interakcije sa vama kada imamo ugovorni odnos ili legitimni interes. Interakcija sa vama uključuje:
 • odgovaranje na vaše upite i zahteve
 • sprovođenje ugovornih odredbi i uslova kojima se uređuje naš međusobni odnos (npr. medicinski događaji, publikacije, savetovanja itd.) i, kada je to primenjivo, naše isplate vama za definisane ili dogovorene usluge ili naknadu vaših troškova, telefonske razgovore o planiranju, sastanke, putovanja i drugu povezanu interakciju sa vama, dostavljanje administrativnih podataka, i dokumentovanje naše interakcije sa vama
 • kreiranje i održavanje baze podataka kompanije Pfizer o pružaocima zdravstvenih usluga radi vaše identifikacije i, ako je to primenjivo, interakcije sa vama (digitalnim ili drugim putem) kao naučnim ekspertom ili uticajnom ličnošću (key opinion leader) u raznim oblastima vezanim za zdravstvenu zaštitu na osnovu vaše profesionalne ekspertize i mišljenja i, kada je to primenjivo, vaše ranije interakcije sa nama, na primer:
 • pozivanje da prisustvujete kongresima / panelima, stručnim sastancima i aktivnostima vezanim za usavršavanje zdravstvenih radnika
 • obraćanje radi dobijanja vaše profesionalne ekspertize davanjem informacija o našim proizvodima preko naših profesionalnih predstavnika ili u kontekstu analiza vezanih za farmaceutske proizvode ili usluge.
 • Vođenja našeg poslovanja u skladu sa zakonskim obavezama koje imamo, za statističke potrebe ili u cilju ispunjenja naših legitimnih interesa u održavanju našeg poslovanja. Vođenje našeg poslovanja uključuje:
 • postupanje u skladu sa našim zakonskim obavezama u pogledu nadzora i izveštavanja, uključujući one vezane za neželjene događaje, pritužbe na proizvode i bezbednost proizvoda
 • proveru vaše podobnosti za pristupanje određenim proizvodima, uslugama i podacima koje se može obezbediti samo licenciranim zdravstvenim radnicima, ili druge provere kako bismo ustanovili da li nas bilo šta sprečava da radimo sa vama
 • izvođenje obuka i obezbeđenje kontrole kvaliteta.
 • otkrivanje, sprečavanje ili istraga u pogledu nepropisnog ponašanja
 • postupanje u skladu sa obavezama u pogledu transparentnosti i borbe protiv korupcije
 • analizu i/ili predviđanje izbora koje vrše zdravstveni radnici radi identifikovanja agregiranih trendova u cilju razvoja, unapređenja  ili izmena naših proizvoda, usluga i poslovnih aktivnosti, na primer sprovođenjem anketa o ispitivanju zadovoljstva kupaca i anketa o ispitivanju tržišta
 • zaštitu prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine i/ili prava koji pripadaju nama, našim povezanim licima, vama ili drugim licima.
 • Kako bismo mogli, digitalnim putem ili na drugi način (uključujući e-mailove, SMS/MMS poruke, WhatsApp, Viber i/ili druge aplikacije/platforme za saradnju koje omogućavaju   razmenu poruka i/ili video/audio komunikaciju), da vam pošaljemo (1) zdravstvene, medicinske i naučne informacije za koje Pfizer smatra da su potencijalno relevantne za vas i za vaš rad/profesionalne potrebe i težnje, (2) marketinške/promotivne informacije u vezi s Pfizer-ovim proizvodima i/ili profesionalnim aktivnostima, (3) edukativne i/ili promotivne materijale, koji mogu biti personalizovani shodno vašoj stručnoj oblasti i interesovanjima, kao i kako bismo mogli da vam (4) pošaljemo pozivnice i omogućimo pristup vebinarima, (5) da komuniciramo sa vama u vezi sa programima, događajima i aktivnostima sponzorisanim od strane Pfizer-a i/ili trećih lica, i da vam (6) omogućimo pristup PfizerPro vebsajtu i/ili drugim profesionalnim uslugama Pfizer-a, kada imamo vašu saglasnost (ili legitimni interes, kada je to zakonom dozvoljeno). Skrećemo vam pažnju da uvek imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, kao i da podnesete prigovor na obradu svojih Podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja (uključujući i povezano profilisanje, ukoliko je primenjivo), tako što ćete nas kontaktirati kako je navedeno u odeljku “Kontakt”.

KAKO DOSTAVLJAMO PODATKE O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti možemo da dostavljamo, kada je to dozvoljeno zakonom, odnosno kada za to imamo odgovarajući pravni osnov, kako sledi:

 • drugim Pfizer kompanijama (listu naših kompanija možete naći na adresi www.pfizer.com) za potrebe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti za zdravstvene radnike
 • našim pružaocima usluga - trećim licima, u svrhu pružanja njihovih usluga kao što su analiza podataka, informacione tehnologije i obezbeđivanje  povezane infrastrukture, korisnički servis, revizija i druge usluge (na primer, u meri u kojoj je primenjivo, pružaoci WhatsApp/Viber usluga)
 • radi postupanja u skladu sa nekim regulatornim uslovom, sudskim postupkom, sudskim nalogom, državnim zahtevom ili zakonskim postupkom za koji nam je uručen poziv
 • drugim kompanijama sa kojima sarađujemo u vezi sa zajedničkim razvojem, distribucijom i/ili marketingom određenih proizvoda ili usluga
 • kompanijama koja se bave prikupljanjem i obradom podataka a koje pružaju usluge u vezi sa informacijama u zdravstvenom sektoru, kako bismo obezbedili da vaši podaci uvek budu ažurni i tačni
 • radi pokretanja pravnih postupaka ili druge zaštite bezbednosti, prava ili imovine naših klijenata, javnosti, kompanije Pfizer i naših povezanih lica
 • radi pripreme, završetka i sprovođenja bilo koje reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, ustupanja, prenosa ili drugog raspolaganja celokupnim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, imovine ili zaliha (uključujući u vezi sa bilo kojim stečajnim ili sličnim postupkom).

PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA

Pravni osnov za obradu vaših Podataka o ličnosti može biti poštovanje pravnih obaveza (kao što je npr. plaćanje poreza u vezi sa isplatom vašeg honorara, ako je primenljivo), izvršenje  ugovora zaključenog sa vama (i s tim u vezi  davanje vaših Podataka o ličnosti predstavlja uslov za zaključenje ugovora) ukoliko je primenljivo, vaša saglasnost za određenu obradu vaših Podataka o ličnosti i/Ili ostvarenje naših legitimnih interesa (ili legitimnih interesa trećih lica) pod uslovom da vaši interesi i osnovna prava i slobode ne pretežu nad tim legitimnim interesima. Ukoliko je/u meri u kojoj je primenjivo, možemo takođe, u vezi sa obradom vaših Podataka o ličnosti u skladu sa primenljivim INOVIA Kodeksom, kako je dole detaljnije objašnjeno, da objavimo vaše Podatke o ličnosti na osnovu vaše saglasnosti, ako odlučite da je date.

Ukoliko je/kad god je saglasnost pravni osnov za obradu vaših Podataka o ličnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na način naveden u odeljku „Kontakt“, pri čemu to povlačenje ne utiče na dozvoljenost obrade vaših Podataka o ličnosti koja je vršena pre takvog povlačenja.

POJEDINAČNA PRAVA

Ukoliko želite da, u meru u kojoj je to primenjivo, ostvarite bilo koje vaše pravo u vezi sa obradom vaših Podataka o ličnosti od strane Pfizer-a, odnosno ako želite da zatražite informacije o podacima koje o vama obrađujemo, pristup tim podacima i njihov pregled, ispravku, ažuriranje, izostavljanje, ograničenje obrade, prigovor ili brisanje vaših Podataka o ličnosti u našem posedu, da povučete saglasnost, zatražite elektronsku kopiju tih Podataka o ličnosti, odnosno da ih dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, uključujući i radi prenošenja istih drugoj kompaniji/drugom rukovaocu podataka, da prigovorite obradi vaših podataka (kada se oslanjamo na naš legitimni interes (ili legitimni interes trećeg lica) ili kada obrađujemo vaše Podatke o ličnosti u svrhu direktnog oglašavanja (uključujući i povezano profilisanje, ukoliko je primenjivo), možete nas kontaktirati kako je navedeno u odeljku “Kontakt”. Odgovorićemo na vaš zahtev u skladu sa važećim zakonom.

Potrebno je da u svom zahtevu naznačite koje Podatke o ličnosti želite da izmenite, da li želite njihovo brisanje iz naše baze podataka, ili da navedete druga ograničenja koja želite da primenite na naše korišćenje istih. Radi vaše zaštite, možda će biti potrebno da proverimo vaš identitet pre postupanja po vašem zahtevu. Pokušaćemo da ispunimo vaš zahtev čim to bude razumno izvodljivo.

Pored svih gore-navedenih prava, takođe imate pravo, ukoliko smatrate da konkretna obrada vaših Podataka o ličnosti nije u skladu sa relevantnim zakonom, da podnesete pritužbu nadležnom organu u oblasti .zaštite ličnih podataka, odnosno Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“).

Možda će biti potrebno da zadržimo određene Podatke o ličnosti, ukoliko je/u meri u kojoj je primenjivo, za potrebe vođenja evidencije/računovodstva i/ili završetka bilo kojih transakcija koje ste započeli pre nego što ste zatražili izmenu ili brisanje.

BEZBEDNOST PODATAKA

Nastojimo da primenjujemo razumne organizacione, tehničke i administrativne mere radi zaštite vaših Podataka o ličnosti. Nažalost, nijedna transmisija ili sistemi za skladištenje ne mogu biti bezbedni 100%.

PERIOD ČUVANJA

Vaše Podatke o ličnosti ćemo čuvati dogod to bude potrebno ili dozvoljeno u kontekstu svrhe(a) za koju/e su dobijeni, kako je navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti, ili trajno ukoliko je takva obaveza predviđena primenljivim pravom. Kriterijumi za određivanje perioda čuvanja uključuju: (i) trajanje našeg međusobnog odnosa, i koliko dugo vam obezbeđujemo svoje proizvode, usluge ili sadržaje; (ii) postojanje zakonske obaveze koju smo dužni da poštujemo; ili (iii) da li je zadržavanje preporučljivo u smislu našeg pravnog položaja (npr. u pogledu sprovođenja važećih ugovornih uslova, primenjivih rokova zastarevanja, sporova ili regulatornih istraga).

Ukoliko/kad god je vaša saglasnost pravni osnov za obradu vaših Podataka o ličnosti, vaši Podaci o ličnosti mogu da se čuvaju onoliko dugo koliko postoji važeća saglasnost za njihovu obradu. Ukoliko je takva saglasnost povučena, što imate pravo da uradite u svakom trenutku, kao što je već navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti, Pfizer će prestati da obrađuje vaše Podatke o ličnosti nakon takvog povlačenja, osim ukoliko postoji drugi pravni osnov za konkretnu obradu.

PREKOGRANIČNI PRENOSI

Podaci koje prikupljamo mogu se skladištiti i obrađivati u bilo kojoj zemlji gde imamo svoje objekte ili u kojoj angažujemo pružaoce usluga, uključujući i SAD, i zemlje gde posluju naša povezana lica, ali u svakom slučaju u skladu sa uslovima predviđenim pravom Republike  Srbije.

Neke od zemalja izvan EEZ su priznate od strane Evropske komisije (i, takođe, prema srpskom pravu) kao zemlje koje pružaju adekvatnu zaštitu podataka u skladu sa standardima EEZ/srpskog prava.  S druge strane, za prenošenje podataka iz Srbije u zemlje za koje Evropska komisija ne smatra da pružaju adekvatnu zaštitu, odnosno koje se ne smatraju adekvatnim prema srpskom pravu, obezbedili smo primenu odgovarajućih mera, kao što je, na primer, obavezivanje primaoca podataka Standardnim ugovornim odredbama odobrenim od strane srpskog Poverenika, u svrhu zaštite vaših Podataka o ličnosti. Kopiju ovih mera/dodatne informacije u vezi sa tim merama, ukoliko je primenjivo, možete dobiti tako što ćete nas kontaktirati kako je navedeno u odeljku  “Kontakt”.

PODACI O MALOLETNIM LICIMA

Ako nam dostavite Podatke o ličnosti vezane za lica mlađa od osamnaest (18) godina, izjavljujete da imate odgovarajuće ovlašćenje da to učinite, i da možete pokazati to ovlašćenje kompaniji Pfizer na zahtev.

AŽURIRANJE

Povremeno ćemo ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti za zdravstvene radnike. Sve izmene stupaju na snagu kada objavimo izmenu Obaveštenja o privatnosti na adresi privacycenter.pfizer.com. Ovo Obaveštenje o privatnosti je poslednji put ažurirano na datum Poslednjeg ažuriranja koji je gore naveden.

KONTAKT

Kompanija koja je odgovorna za prikupljanje, korišćenje i obelodanjivanje, odnosno za obradu vaših Podataka o ličnosti po ovom Obaveštenju o privatnosti, i koja, kao takva, ima svojstvo rukovaoca podataka u pogledu predmetne obrade, je:

Pfizer SRB d.o.o. Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd (Novi Beograd).

Ako imate pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti, ili ako želite da ostvarite bilo koja pojedinačna prava, možete se obratiti na gornju adresu.

OBELODANJIVANJE PRENOSA VREDNOSTI

Ukoliko je/u meri u kojoj je primenjivo, kompanija Pfizer u zemlji gde obavljate svoju profesionalnu delatnost izvršiće javno objavljivanje prenosa vrednosti koje primite od bilo koje Pfizer kompanije u skladu sa EFPIA Kodeksom ponašanja u pogledu transparentnosti, kako je isti transponovan u Kodeks o objavljivanju prenosa vrednosti sa farmaceutskih kompanija na zdravstvene radnike i zdravstvene organizacije (u daljem tekstu: Kodeks), usvojenim od strane Udruženja proizvođača inovativnih lekova Republike Srbije (INOVIA), i/ili važećim lokalnim zakonima (kao što je plaćanje profesionalnih honorara, putnih troškova, troškova smeštaja i gotovinskih troškova).

Osim ako zakon nalaže drugačije, obelodanićemo vaš identitet, grad, zemlju i adresu gde primarno obavljate svoju profesionalnu aktivnosti, kao i datum, prirodu i iznos vrednosti koji primite od kompanije Pfizer. Ove vrednosti se odnose na honorare za usluge i plaćanja radi naknade ili pokrivanja troškova koji se odnose na pružanje usluga (uključujući kotizacije, troškove puta i smeštaja), i plaćanja radi nadoknađivanja i kompenzacije troškova koji se odnose na vaše učešće u događajima koje mi organizujemo ili sponzorišemo (kotizacija, troškovi puta i smeštaja). Vaš identifikacioni broj ili broj socijalnog osiguranja će biti objavljen samo ako to nalažu lokalni zakoni. Ovi podaci će biti objavljeni na našim web stranama i/ili web stranama udruženja INOVIA. Kada to zakon nalaže, odgovarajući podaci će se takođe objaviti i na relevantnim vebsajtovima državnih organa. Podaci za prethodnu kalendarsku godinu će, po pravilu, biti objavljeni do 30. juna naredne godine i, nakon što budu objavljeni, biće dostupni 3 godine (osim ako se u vašoj zemlji primenjuje drugi zakonski period).

Uveravamo Vas da smo posvećeni zaštiti vaših Podataka o ličnosti i poštovanju primenljivih zakona i propisa Republike Srbije o zaštiti podataka o ličnosti. U skladu sa tim, gore navedena obaveza i objavljivanje vaših Podataka o ličnosti će biti izvršeni samo uz vašu prethodnu pisanu saglasnost. Možete povući saglasnost u bilo kom trenutku i tražiti da pogrešno uneti podaci budu ispravljeni, izbrisani ili uklonjeni, a možete zahtevati i da vam se dostave posebne informacije o vašim Podacima o ličnosti koje mi obrađujemo. Napominjemo da će u slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada biti moguća samo ako postoji drugi pravni osnov za istu.

Ukoliko odlučite da ne date svoju saglasnost ili da prethodno datu saglasnost opozovete, Pfizer će objaviti prenose vrednosti koje su vam isplaćene tako što će objaviti samo zbirni iznos bez identifikovanja zasebnog primaoca tih vrednosti (tj. na anonimnoj osnovi).