Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: listopad 2020

EEA HCP Privacy Notice

ÚVOD

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů pro zdravotnické odborníky v EHP („Prohlášení o ochraně osobních údajů  pro zdravotnické odborníky“ nebo „Prohlášení o ochraně osobních údajů“) uvádí, jaké Osobní údaje společnosti Pfizer působící v EHP a uvedené níže v části Kontakt (dále jako „společnost Pfizer“, „my“, „nás“ nebo „naše“) o vás, jakožto zdravotnickém odborníkovi („ZO“) při kontaktu shromažďujíZO, jak tyto údaje používáme, jak je chráníme a jaké máte v souvislosti se svými Osobními údaji možnosti. Rádi bychom, abyste si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro ZO přečetli a otevřeli příslušné odkazy. Pokud budete potřebovat ke konkrétnímu tématu více informací, vyberte možnost Další informace. 

Jestliže s námi komunikujete online, přečtěte si prosím také prohlášení o ochraně osobních údajů uvedené na webových stránkách nebo v příslušné aplikaci, které používáte.
 

ОSOBNÍ ÚDAJE

„Osobní údaje“ jsou takové údaje, které vás identifikují jako jednotlivce nebo souvisí s identifikovatelným jednotlivcem. Osobní údaje shromažďujeme při setkání s vámi, když se účastníte našich programů, aktivit, zdravotnických akcí, výstav, případně v souvislosti s vašimi dotazy a vzájemnou komunikací. Shromažďujeme také Osobní údaje od datových společností, které poskytují informační služby ve zdravotnickém oboru, z veřejně dostupných zdrojů profesních informací a od společných reklamních partnerů. 

Další informace 

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat, patří:

 • Jméno
 • Kontaktní údaje (adresa bydliště, telefonní čísla, e-mailová adresa, číslo faxu)
 • Váš preferovaný jazyk
 • Profesionální fotografie
 • Vaše zájmy (například témata v oblasti péče o zdraví, o kterých se od nás chcete něco dozvědět)
 • Odborný životopis včetně údajů souvisejících s vaším vzděláním, osvědčením, specializací, profesní příslušností (např. členství ve zdravotnických organizacích nebo sítích zdravotnických odborníků), publikací, profesních milníků a dalších  úspěchů
 • Údaje související s tím, jak používáte naše přípravky, o naší vzájemné interakci, preferovaném způsobu komunikace a o službách pro ty, o které pečujete
 • Finanční a bankovní údaje, které nám poskytnete pro účely platby za služby a úhrady poplatků, cest, ubytování a přímých výdajů souvisejících s vaší profesí
 • Číslo identifikačního dokladu, číslo pasu, daňové identifikační číslo
 • Cestovní preference

Jakmile budete požádáni o poskytnutí Osobních údajů, můžete odmítnout. Pokud se ale rozhodnete neposkytnout nám údaje nezbytné  pro poskytování požadovaných služeb anebo plnění našich smluvních závazků, možná vám nebudeme moci uvedené služby poskytovat nebo závazky splnit. 

Jestliže nám poskytnete nebo povolíte shromažďovat jakékoli Osobní údaje související s jinou osobou, včetně informací o nežádoucích příhodách, sdělujete nám, že máte oprávnění tyto údaje sdílet, a povolujete nám používat takové údaje podle způsobem uvedeným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zdravotnické odborníky. 
 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme s cílem:

 • Interakce a spojení s vámi, když máme smluvní vztah nebo oprávněný zájem.

Další informace 

Interakce a spojení s vámi zahrnují následující:

 • Odpovědi na vaše dotazy a žádosti.
 • Uplatnění smluvních podmínek a ujednání, jimiž se řídí náš vzájemný vztah (např. zdravotní příhody, publikace, porady atd.) a případně platby za definované nebo odsouhlasené služby nebo proplácení výdajů, plánování hovorů, jednání, výletů a dalších souvisejících kontaktů s vámi, zasílání administrativních informací a zdokumentování našich kontaktů s vámi.
 • Vytvoření a vedení databáze poskytovatelů zdravotní péče společnosti Pfizer k identifikaci a případnému jednání s vámi (pomocí elektronické komunikace či jinak)m jako s vědeckým odborníkem nebo klíčovým názorovým vůdcem v různých oblastech zdravotní péče na základě vaší profesní odbornosti a názorů a případně také s vašimi minulými kontakty s námi, jako jsou:
  • pozvánky k účasti na kongresech/panelech, profesních setkáních zdravotnických pracovníků a vzdělávacích aktivitách,
  • kontaktování vás z důvodu vaší odborné zkušenosti skrze sdělování informací o našich produktech prostřednictvím našich odborných zástupců nebo v kontextu průzkumů souvisejících s farmaceutickými výrobky nebo službami.
 • Provozování naší obchodní činnosti, abychom vyhověli právním povinnostem, pro statistické účely a abychom plnili právněné zájmy při výkonu naší činnosti.

Další informace 

Provozování naší obchodní činnosti zahrnuje:

 • Soulad s našimi zákonýmipovinnostmi monitorování a výkaznictví, včetně takových, které souvisí s nežádoucími příhodami, stížnostmi na přípravky a bezpečností přípravků.
 • Ověření vaší způsobilosti ohledně přístupu k určitým přípravkům, službám a datům, které mohou být poskytovány pouze zdravotnickým odborníkům s příslušným vzděláním nebo jiné kontroly profesní historie s cílem ověřit, že naší spolupráci nic nebrání.
 • Školení a zajištění řízení jakosti.
 • Detekce, prevence nebo vyšetřování profesních přestupků.
 • Vyhovění povinnostem v souvislosti s protikorupčním jednáním a transparentností.
 • Analýzy nebo předpovědi preferencí zdravotnických odborníků s cílem identifikovat souhrnné trendy pro účely vývoje, zlepšování nebo modifikace našich přípravků, služeb a obchodní činnosti.
 • Ochrana našich práv, osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku a také práv, osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku našich dceřiných společností, vás nebo  jiných osob.
 • Poskytování marketingové a reklamní komunikace týkající se vědeckých/zdravotních záležitostí (pomocí elektronické komunikacenebo jinak), které mohou být přizpůsobeny podle vaší profesní oblasti a zájmů, v případě,  kdy máme váš souhlas nebo oprávněný zájem.
   

JAKÝM ZOŮSOBEM OSOBNÍ ÚDAJE ZOŘÍSTUPŇUJEME

Osobní údaje zpřístupníme v následujících případech:  

 • Ostatním společnostem skupiny Pfizer (zde je uveden seznam našich společností) pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zdravotnické odborníky v EHP.
 • Našim nezávislým poskytovatelům pro účely poskytování služeb, jako jsou analýzy dat, zajištění datových technologií a související infrastruktury, služeb zákazníkům, auditu a dalších služeb.
 • Datovým společnostem poskytujícím informační služby v oblasti péče o zdraví pro zajištění toho, že vaše údaje budou stále aktuální a přesné.
 • Ostatním společnostem, s nimiž spolupracujeme v oblasti společného vývoje, distribuce a marketingu konkrétních přípravků nebo služeb.
 • Abychom vyhověli regulatorním požadavkům, soudnímu řízení, soudním příkazům,  vládním požadavkům nebo právním procesům jimž podléháme.
 • Abychom mohli podniknout právní kroky nebo jiná opatření na ochranu bezpečnosti, práv nebo majetku našich zákazníků, široké veřejnosti, společnosti Pfizer a našich zpřízněných osob.
 • Pro účely přípravy, dokončení a implementace jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, podniku se společnou majetkovou účastí, přidělení, převodu nebo jiného nakládání s celou naší společností nebo její částí, majetkem či akciemi (včetně v souvislosti s vyhlášením bankrotu nebo podobným řízením).
 • Společnostem, které byly v minulosti zcela nebo částečně součástí skupiny společností Pfizer, a kterým poskytujeme služby v přechodném období po jejich oddělení.

ZOZVEŘEJNĚNÍ POSKYTNUTÝCH PLNĚNÍ

Společnost Pfizer v zemi vaší profesní praxe zpřístupní informace o plněních, které obdržíte od některé ze společností skupiny Pfizer podle kodexu transparentního chování EFPIA anebo příslušného místního zákona (jako je platba profesních poplatků, výdaje na cestování, ubytování a přímé výdaje).

Další informace 

Pokud zákon nepožaduje jinak, zpřístupníme vaši identitu, město a zemi výkonu odborné praxe a datum, druh a částku odpovídající hodnoty, kterou od společnosti Pfizer obdržíte. Číslo vašeho identifikačního dokladu nebo rodné číslo bude zveřejněno pouze pokud to vyžadují místní právní předpisy. Takto zpřístupněné údaje budou publikovány na našich webových stránkách nebo na webových stránkách asociace místního farmaceutického průmyslu EFPIA.   Pokud to je vyžadováno příslušnými právními předpisy, tak budou takové informace vloženy také na příslušné vládní webové stránky. Publikované údaje budou k dispozici po dobu tří let (pokud ve vaší zemi neplatí jiné zákonem stanovené období).

Tyto údaje zpřístupňujeme na základě souhlasu, zákona nebo oprávněných zájmů.

Publikování těchto údajů slouží více oprávněným zájmům společnosti, včetně pacientů, systémů zdravotní péče, farmaceutického průmyslu a vás jako zdravotnického odborníka, a to následovně:

 • Posilování důvěry veřejnosti v integritu a nezávislost zdravotnických odborníků.
 • Pomoc při ochraně zdraví veřejnosti podporováním zodpovědnosti zdravotnického odborníka vůči pacientům, pokud jde o rozhodování o léčbě.
 • Prokázání závazku neustálého vzdělávání zdravotnických odborníků, což zajišťuje lepší péči o pacienty.

 

PRÁVA JEDNOTLIVCŮ

Pokud chcete zažádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, omezení nebo odstranění poskytnutých Osobních údajů, nebo pokud byste si chtěli vyžádat elektronickou kopii těchto Osobních údajů pro účely jejich převodu jiné společnosti, můžete nás kontaktovat podle informací v části Kontakt. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými předpisy.

Ve své žádosti nám prosím sdělte, jaké osobní údaje chcete změnit, zda je chcete z naší databáze vymazat, nebo nám dejte jinak vědět, jak máme používání uvedených údajů omezit.  Z důvodu vaší ochrany můžeme potřebovat ověřit vaši totožnost předtím, než vaši žádost vyřídíme.  Budeme se snažit vyhovět vaší žádosti co nejdříve to bude možné. 

Může být nutné uchovat některé osobní údaje pro účely vedení záznamů nebo dokončení transakcí, které jste zahájili před požadavkem změny nebo odstranění.
 

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Usilujeme o to, abychom vynaložili přiměřené organizační, technické a administrativní prostředky na ochranu vašich osobních údajů.  Nelze bohužel zaručit, že budou všechny systémy pro přenos nebo uchovávání dat 100% bezpečné. 
 

DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou nebo přípustnou za účely, pro něž byly údaje získány, a podle tohoto Oznámení o ochraně soukromí.  Mezi kritéria používaná k určení délky uchování údajů patří: (i) doba, po kterou trvá náš vztah s vámi a my vám poskytujeme Stránky; (ii) existence právní povinnosti, kterou se musíme řídit, nebo (iii) přípustnost takového uchování vzhledem k naší právní situaci (například s ohledem na vynucení podmínek užívání Stránek, příslušné promlčecí lhůty, soudní spory nebo veřejnoprávní šetření).
 

PŘEDÁVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

Údaje, které prostřednictvím Stránek získáme, mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které máme pracoviště nebo s jejímiž poskytovateli služeb spolupracujeme, včetně USA a míst, kde působí společnosti s našeho koncernu.

Některé země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) jsou Evropskou komisí uznány jako země zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů podle standardů EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). V případě předávání z EHP do zemí, které z hlediska Evropské komise neposkytují odpovídající ochranu, jsme využili adekvátních nástrojů, například zajištěním, že je příjemce vázán standardními smluvními doložkami EU na ochranu osobních údajů. Kopii těchto opatření si u nás můžete vyžádat na kontaktních místech uvedených v sekci Kontaktujte nás dole.

Pokud chcete získat kopii těchto opatření, navštivte prosím stránky https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

POUŽÍVÁNÍ NEZLETILÝMI 

Stránky nejsou určeny osobám mladším šestnácti (16) let a my vědomě neshromažďujeme osobní údaje takových osob.  Pokud jste dle právních předpisů na Vás aplikovatelných nedosáhli příslušného věku pro souhlas, bude nutný souhlas vašeho rodiče nebo zákonného zástupce, abyste Stránky mohli používat.  Před používáním Stránek se prosím poraďte se svým rodičem nebo zákonným zástupcem.

Pokud nám poskytujete osobní údaje osob mladších šestnácti (16) let, prohlašujete, že k tomu máte řádné oprávnění a že můžete společnosti Pfizer toto oprávnění na vyžádání prokázat.
 

AKTUALIZACE

Toto Oznámení o ochraně soukromí příležitostně aktualizujeme.  Jakékoli změny vstoupí v platnost, jakmile publikujeme revidované Oznámení o ochraně soukromí na Stránkách.  Poslední aktualizace tohoto oznámení proběhla k výše uvedenému datu poslední aktualizace.
 

KONTAKTUJTE NÁS

Společnost, která odpovídá za shromažďování, používání a zpřístupnění vašich osobních údajů v rámci tohoto Oznámení o ochraně soukromí, je

Pfizer, spol. s r.o. ,

Stroupežnického 17, Praha 5,

PSČ: 150 00

Pokud máte otázky týkající se tohoto Oznámení o ochraně soukromí nebo byste chtěli požádat o uplatnění jakýchkoli vašich práv, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected] nebo nám to písemně sdělte na následující adresu:

Pfizer, spol. s r.o. ,

Stroupežnického 17, Praha 5,

PSČ: 150 00

Případně můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který zodpovídá za vaši zemi nebo oblast.  Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách  DPO.Pfizer.com.
 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI U DOZOROVÉHO ORGÁNU

Můžete vznést stížnost u příslušného úřadu pověřeného ochranou údajů působícího ve vaší zemi nebo oblasti nebo na místě domnělého porušení. Kliknutím sem zobrazíte kontaktní údaje takových úřadů.